1887

Насърчаване на почтеността чрез реформа на административнонаказателната система в България

Изграждане на цялостна и съгласувана правна рамка

image of Насърчаване на почтеността чрез реформа на административнонаказателната система в България

В настоящия доклад се анализира правната рамка на България в областта на административните наказания. Административните наказания са от решаващо значение за осигуряването на отчетност в публичната администрация. Докладът оценява субективния обхват на тяхното прилагане, типологията и нивата на административните наказания, както и производството по тяхното налагане. Докладът подчертава съответните добри практики от други държави - членки на ЕС, и предоставя препоръки за справяне с основните предизвикателства, както и законодателни предложения за изграждане на цялостна правна рамка.

Bulgarian Also available in: English

Административно-наказателната рамка в България

Тази глава представя произхода и развитието на административнонаказателното право в България и описва приложимата правна рамка, включително последните реформи. В нея се разглежда значимостта на гарантирането на качеството на административните наказания за почтеността в публичния сектор. В раздела се очертават и основните цели на анализа, обхватът на доклада, както и предизвикателствата и начините за подобряване на нормативната уредба.

Bulgarian Also available in: English

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error