1887

OECD Multilingual Summaries

How's Life in Your Region?

Measuring Regional and Local Well-being for Policy Making

Summary in Slovenian

Cover
Preberite celotno knjigo na:
10.1787/9789264217416-en

Kakšno je življenje v vaši regiji?

Merjenje regionalne in lokalne blaginje za izvajanje politik

Povzetek v slovenščini

Vsak želi živeti dobro življenje, kjer živi, tako da se ljudem lahko zdi merjenje njihovih vsakodnevnih izkušenj bolj pomembno kot državno povprečje. Celotna slika gospodarstva in družbe mora vključevati, kar ljudje cenijo glede svojih bivalnih pogojev, kako se odzovejo, ko njihova pričakovanja niso izpolnjena, in kako lokalne storitve prispevajo k boljšim priložnostim za zaposlitev in bolj zdravemu življenju. Regionalni kazalniki blaginje prikazujejo, ali okrevanje in blaginja pomenita boljše življenje za vse.

Regije lahko uporabijo kazalnike blaginje za več namenov, skladno s svojimi posebnimi prednostnimi nalogami in potrebami. Ti kazalniki lahko regijam pomagajo določiti svoje relativne prednosti in slabosti glede blaginje, spremljati trende in jih primerjati s tistimi v drugih regijah. Lahko tudi povečajo zavedanje glede določenih izzivov, povezanih z blaginjo. In nenazadnje lahko vplivajo na prioritizacijo, ki odraža, kaj je državljanom najbolj pomembno.

Skupni okvir za merjenje regionalne blaginje na podlagi devetih dimenzij

Kakšno je življenje v vaši regiji? omogoča skupni okvir za merjenje blaginje ljudi na regionalni ravni. Okvir je bil oblikovan tako, da izboljšuje skladnost in učinkovitost politike s prikazom devetih dimenzij, ki oblikujejo materialne pogoje ljudi (prihodek, delovna mesta in bivanje), in kakovost njihovega življenja (zdravje, izobrazba, okolje, varnost, dostop do storitev in udejstvovanje prebivalcev). Teh devet dimenzij izhaja tako iz značilnosti posameznika kot tudi tistih, ki veljajo za določeno regijo. Najbolje jih je mogoče oceniti s kazalniki dejanskih prihodkov in ne z vložki ali učinkom.

Merjenje teh devetih dimenzij s skupkom primerljivih kazalnikov v 362‑ih regijah v 34‑ih državah OECD kaže, da se blaginja ljudi v različnih regijah udejanja na zelo različne načine. Razlike v blaginji so pogosto večje med regijami iste države kot med različnimi državami. Na primer, vrzeli v doseženi izobrazbi delovne sile med Baskijo in Andaluzijo so podobne kot razlike med Španijo in Švedsko. Takšna neskladja med regijami lahko povečajo stroške socialnega varstva, ogrozijo socialno kohezijo in oslabijo nacionalno uspešnost. Države z večjimi neskladji med delovnimi mesti, izobrazbo in dostopom do storitev med regijami beležijo nižjo blaginjo tudi na ravni države.

Boljše ravnovesje med učinki blaginje lahko pomaga izboljšati vzdržljivost regij

Bolj enakovredna razdelitev učinkov blaginje lahko vpliva na življenja ljudi in igra pomembno vlogo pri povečanju vzdržljivosti regij. Regije z manjšimi neenakostmi prihodkov imajo v povprečju sorazmerno višje stopnje rasti bruto domačega proizvoda (BDP) na prebivalca v zadnjih desetih letih, še posebej od gospodarske krize dalje. Vendar pa se tako povprečni učinki blaginje med regijami in njihova porazdelitev zelo razlikujejo. Novi podatki o neenakosti prihodkov na pokrajinski ravni na primer kažejo, da so prihodkovne neenakosti v povprečju večje v velikih mestih.

Regije imajo različne zmogljivosti za spreminjanje učinkov blaginje skozi čas in različen vpliv na različne dimenzije blaginje. Učinki delovnih mest se lahko spremenijo v samo nekaj letih, druge dimenzije, kot so varnost in izobrazba, pa pomenijo dolgoročnejšo investicijo. Na primer, več kot 80 % regij iz OECD, ki so bile leta 2000 v spodnjem kvintilu za varnost, in 90 % tistih, ki so bile istega leta v spodnjem kvintilu za izobrazbo, so bile leta 2013 še vedno enako razvrščene.

Okvir za regionalno blaginjo razkriva, da lahko različne dimenzije blaginje delujejo v nasprotju druga z drugo ali pa druga drugo krepijo. Dopolnjevanja in kompromisi med dimenzijami pomagajo izboljšati politično skladnost. Državljani lahko vplivajo na obliko in uporabo kombinacije politik s kakovostnim lokalnim upravljanjem in institucijami.

Napotki za izvajanje regionalne strategije za blaginjo

Regije in mesta, ki želijo sprejeti strategijo za blaginjo, da bi izboljšale trenutne življenjske pogoje in priložnosti svojih državljanov v prihodnosti, morajo upoštevati spodnja navodila:

  • Cilje glede blaginje morajo pretvoriti v politično pomembne kazalnike. Merjenje regionalne blaginje mora biti jasno povezano s cilji regionalne politike, ki so v celoti usklajeni znotraj upravljanja.
  • Izbrati morajo kazalnike. Vzpostaviti morajo premišljen posvetovalni postopek, ki se bo osredotočil na omejen skupek ključnih kazalnikov, ki prikazujejo lokalne prednostne naloge in prednosti, kot je to izpostavljeno v okviru za regionalno blaginjo OECD.
  • Določiti morajo osnove in pričakovane rezultate. Vzpostaviti morajo jasna izhodišča in cilje, ki jih želijo doseči, kar pomaga uokviriti potek javnega delovanja v pregledni časovnici, in določiti vmesne mejnike.
  • Spremljati morajo napredek in ocenjevati potencial različnih krajev. Kazalniki regionalne blaginje omogočajo orodje za sledenje spremembam v daljšem obdobju in prepoznavanje posebnih prednosti za razvoj v različnih skupnostih.
  • Spodbujati morajo vključevanje državljanov in posredovati rezultate. Vključevanje državljanov v zgodnjih fazah merjenja gradi temelje za ukrepanje, omogoča spreminjanje politik, če je to potrebno, in povečuje odgovornost in zaupanje.

© OECD

Ta povzetek ni uradni prevod OECD.

Reproduciranje tega povzetka je dovoljeno pod pogojem, da so navedene avtorske pravice OECD in naslov originalne publikacije.

Večjezični povzetki so prevedeni izvlečki publikacij OECD, ki so v izvirniku izdane v angleškem in francoskem jeziku.

Na razpolago so brezplačno v spletni knjigarni OECD www.oecd.org/bookshop

Za več informacij se obrnite na Enoto OECD za pravice in prevode, Direktorat za javne zadeve in komunikacije na: [email protected] ali prek faksa: +33 (0)1 45 24 99 30.

OECD Rights and Translation unit (PAC)
2 rue André-Pascal, 75116
Paris, France

Obiščite našo spletno stran www.oecd.org/rights

OECD

Preberite celotno angleško različico na OECD iLibrary!!

© OECD (2014), How's Life in Your Region?: Measuring Regional and Local Well-being for Policy Making, OECD Publishing.
doi: 10.1787/9789264217416-en

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error