copy the linklink copied!შემოკლებები და აკრონიმები

აშ

ასოცირების შეთანხმება

აგბ

აზიის განვითარების ბანკი

სმპმს

სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო

სბ

საქართველოს ბანკი

კაკ

კაპიტალის ადეკვატურობის კოეფიციენტი

სსს

საკრედიტო საგარანტიო სქემა

ერგბ

ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი

ეკ

ევროკომისია

ას

საქართველოს მეწარმეობის განვითარების სააგენტო

ეე

ენერგო ეფექტურობა

ესბ

ევროპის საინვესტიციო ბანკი

ევროკავშირი

ევროპის კავშირი

ევრო

ევრო

უვ

უცხოური ვალუტა

პუი

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები

ფი

(ადგილობრივი) ფინანსური ინსტიტუტების

უვგკ

უცხოური ვალუტის გაცვლითი კურსი

ასსპ

საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა

გკსფ

გლობალური კლიმატის საპარტნიორო ფონდი

მშპ

მთლიანი შიდა პროდუქტი

სდა

საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაცია

ეეგეფ

ენერგო ეფექტურობისა და განახლებადი ენერგიის ფონდი

სმ

საქართველოს მთავრობა

სმსსა

საქართველოს მცირე და საშუალო საწარმოების ასოციაცია

მდღ

მთლიანი დამატებული ღირებულება

სფკ

საერთაშორისო ფინანსური კორპორაცია

სფი

საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტები

დგს

დაბალემისიებიანი განვითარების სტრატეგია

მსმსცსმ

მიწით სარგებლობა, მიწით სარგებლობის ცვლილება და სატყეო მეურნეობა

აგპ

ათასწლეულის გამოწვევის პროექტი

ემგს

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

მისო

მიკრო-საფინანსო ორგანიზაციები

მპმო

მუნიციპალური პროექტების მხარდამჭერი ორგანო

სებ

საქართველოს ეროვნული ბანკი

ეეესგ

ეროვნული ენერგო ეფექტურობის სამოქმედო გეგმა

უვ

უიმედო ვალი

ეთგო

ევროპის თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაცია

აგბ

ავსტრიის განვითარების ბანკი

ეშხ

ელექტროენერგიის შესყიდვის ხელშეკრულება

გე

განახლებადი ენერგია

რზშ

რეგულირების ზეგავლენის შეფასება

სკრ

საკუთარი კაპიტალის რენტაბელობა

ემბა

ევროპის მცირე ბიზნესის აქტი

მესგ

მდგრადი ენერგიების სამოქმედო გეგმები

მჰე

მცირე ჰიდრო ელექტროსადგური

მსს

მცირე და საშუალო საწარმოები

ენმ

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

აშშ დოლარი

ამერიკის შეერთებული შტატების დოლარი

დღგ

დამატებული ღირებულების გადასახადი

მბ

მსოფლიო ბანკი

BAU-მოდელი

ბიზნესის წარმოება არსებული პრაქტიკის შენარჩუნებით

COP

Conference of the Parties under the UNFCCC კლიმატის

ცვლილებაზე გაერთიანებული ერების ჩარჩო კონვენციის

ფარგლებში პარიზის კონფერენცია

DCFTA-დი-სი-ეფ-თი-ეი

რმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის

შეთანხმება

EaP

ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნები

EaP GREEN

ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნები

ევროკავშირის მიერ მხარდაჭერილი პროექტი

„ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების

მწვანე ეკონომიკის ხელშეწყობა“

FTSE ინდექსი

Financial Times and Stock Exchange (index)

GEL

ლარი (საქართველოს ფულის ერთეული)

GGF

ფონდი მწვანე ზრდისათვის

GHG

სათბური გაზი

GITA

საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების

სააგენტო

GIZ

გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის

ორგანიზაცია

KfW

Kreditanstalt für Wiederaufbau - გერმანიის მთავრობის

საკუთრებაში არსებული განვითარების ბანკი

NAMA

ეროვნულად მისაღები შემარბილებელი ღონისძიებები

NAP

ეროვნული ადაპტაციის გეგმა

NATO

ჩრდილო-ატლანტიკური ალიანსი

NDC

ეროვნულად განსაზღვრული წვლილი

UNDP

გაერთიანებული ერების განვითარების პროგრამა

UNFCCC

გაერთიანებული ერების ჩარჩო კონვენცია კლიმატის

ცვლილებაზე

UNIDO

გაერთიანებული ერების ინდუსტრიული განვითარების

ორგანიზაცია

USAID

საერთაშორისო განვითარებისთვის აშშ-ის სააგენტო

copy the linklink copied!საზომი ერთეულები

CO2

ნახშირორჟანგი

MtCO2e

მილიონი ტონა ნახშირორჟანგის ეკვივალენტი

MW

მეგავატი

MWh

მეგავატ საათი

მეტამონაცემები, იურიდიული და სამართლებრივი უფლებები

https://doi.org/10.1787/943e0535-ka

© OECD 2020

წინამდებარე ნაშრომის გამოყენება, ელექტრონული ან ბეჭდური სახით, განსზღვრულია წესებით და პირობებით, რომლებიც შესაძლებელია ინახოს: http://www.oecd.org/termsandconditions.