1887

OECD Multilingual Summaries

Entrepreneurship at a Glance 2017

Summary in Finnish

Cover
Read the full book on:
10.1787/entrepreneur_aag-2017-en

Yrittäjyyskatsaus 2017

Suomenkielinen tiivistelmä

Useimmissa OECD‑maissa, joiden tiedot ovat saatavilla, uusien yritysten perustamisluvut kasvavat edelleen ja ovat jo monissa maissa ylittäneet talouskriisiä edeltävän tason. Tämä viittaa siihen, että erilaiset pitkäkestoiset laskusuuntaukset voivat olla laantumassa.

Parannus konkurssitrendeissä on selvä merkki noususuhdanteesta yritysten toimintaympäristössä. Vuoden 2016 lopussa konkurssien määrä oli palannut talouskriisiä edeltävälle tai sitä matalammalle tasolle useimmissa maissa. Ja jopa niissä maissa, joiden konkurssiluvut pysyivät vuoden 2007 lukuja korkeampina, erityisesti Islannissa, Italiassa ja Espanjassa, vuoden 2017 alustavat suuntaukset viittavat parempaan kehitykseen.

Palveluilla on ollut tärkeä rooli yritysten perustamisen vauhdittajana

Kaikissa OECD‑maissa uusia yrityksiä perustettiin enemmän palvelualalla kuin teollisuudessa ja palvelualan osuus kaikista uusien yritysten luomista työpaikoista oli noin 2/3 vuonna 2014. Uusien teollisuusyritysten osuus luoduista työpaikoista jäi sitä vastoin alle 15 %:iin useimmissa talouksissa. Tämän lisäksi vuosina 2008‑2014 työllisyys teollisuussektorilla laski kaikissa OECD‑maissa kahta maata lukuunottamatta: Luxemburg ja Saksa.

Myös työllisyysaste on parantunut monissa maissa ja useimmissa niistä juuri pienet ja keskisuuret yritykset, olivat ne uusia tai vanhoja, ovat olleet kasvun pääasiallisia vetureita. Teollisuussektorilla työllisyyden kasvu euroalueen suuryrityksissä, jotka kärsivät talouskriisistä pk‑yrityksiä vähemmän, on ollut edelleen nopeampaa kuin pk‑yrityksissä. Yhdysvalloissa tilanne oli päinvastastainen, sillä suuret palvelusektorin yritykset vauhdittivat työllisyyden kasvua talouskriisin jälkeen.

Ero suurempien ja pienempien yritysten tuottavuudessa vaihtelee merkittäväksi maiden ja sektorien välillä. Yleisesti ottaen ns. tuottavuuskuilut ovat kuitenkin paljon pienempiä palvelusektorilla kuin teollisuudessa. Yleensä mitä suurempi tuottavuuskuilu, sitä suurempi palkkakuilu ‑ esimerkiksi Saksassa suuryritykset maksoivat yli 50 % korkempia palkkoja kuin keskisuuret yritykset ja yli kaksinkertaisia palkkoja pienempiin yrityksiin ja mikroyrityksiin verrattuna ‑ joten kasvu palvelusektorin liiketoiminnassa voi auttaa kaventamaan palkkajakaumaa koko talouden tasolla.

Yrittäjäpainotteisempi palvelusektori voi auttaa myös sukupuolierojen vähentämisessä edelleen, koska naiset lähtevät suhteettoman usein mukaan juuri palvelusektorin kasvuyrityksiin. Viimeisten kymmenen vuoden aikana sukupuolierot itsenäisten ammatinharjoittajien osuuksissa ovat hävinneet melkein kaikissa maissa. Silti merkittäviä sukupuolieroja on edelleen olemassa: OECD‑maissa vain joka kymmenes nainen on itsenäinen ammatinharjoittaja, mikä jää melkein puoleen miesten vastaavasta osuudesta (17 %).

Palkkaerot teollisuussektorilla ovat kasvussa monissa maissa

Monien maiden teollisuussektorilla pk‑yritysten tuottavuuden kasvu on jäänyt jälkeen suuryrityksistä talouskriisin jälkeen, mikä kärjistää olemassa olevia tuottavuuskuiluja etenkin Belgiassa, Tsekin tasavallassa, Saksassa, Latviassa ja Slovakiassa. Palkkaerot suurempien ja pienempien yritysten välillä kasvoivat kaikissa OECD:n Itä‑Euroopan maissa Puolaa lukuunottamatta sekä Balttian maissa, Norjassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa vuosina 2008‑2014.

Digitaaliset työvälineet ovat avanneet uusia väyliä ja markkinoita mikroyrittäjille

Kohtuuhintaisten digitaalisten työvälineiden ja alustojen kehitys on antanut mikroyrityksille uusia mahdollisuuksia päästä ulkomaanmarkkinoille tavalla, jota ei olisi ennen voitu edes kuvitella.

Facebookin, OECD:n ja Maailmanpankin yhteistyönä tekemästä kuukausittaisesta netissätoimivia pk‑yrityksiä koskevasta "Future Business Survey" ‑tutkimuksesta saadut uudet tiedot osoittavat, että jopa "yksinyrittäjät" (yrittäjät, joilla ei ole työntekijöitä) voivat tehdä viennistä liiketoimintansa pääasiallisen osan digitaalisia välineitä hyödyntämällä pienestä mittakaavastaan huolimatta. 2/3 vientiyrityksistä vastasi, että yli puolet niiden ulkomaan myynnistä on riippuvainen verkossa toimivista välineistä ja melkein puolet (45 %) ilmoitti verkkovälineistä riippuvan ulkomaan myynnin osuudeksi yli 75 %.

Viimeisimmät tiedot "Future Business Survey" ‑tutkimuksesta vahvistavat lisäksi aikaisemmat havainnot siitä, että kansainvälistä kauppaa harjoittavat yritykset luottavat enemmän liiketoimintansa nykyiseen tilaan ja tulevaisuudennäkymiin, ja että niillä on muita todennäköisemmin positiivisia suunnitelmia uusien työpaikkojen luomisen suhteen. Tämä pätee myös "yksinyrittäjiin", jotka ovat elinkeinonharjoittajia. Tutkimuksesta käy kuitenkin myös ilmi, että suuret yritykset näkevät liiketoimintansa nykyisen tilan positiivisempana kuin pienet yritykset. Tämä kertoo mikroyritysten kohtaamista suurista haasteista niiden liiketoiminnan pyörittämisessä ja kasvattamisessa, kuten määräystenmukaisuuden varmistaminen, rahoituksen turvaaminen, pätevien työntekijöiden rekrytointi ja pitäminen yrityksessä sekä liiketoimintakumppanien löytäminen.

Keikkatyöntekijöiden yleistyminen

Vain osa‑aikaisesti työskentelevien itsenäisten ammatinharjoittajien lukumäärän nousu on ollut yleisenä suuntauksena useimmissa maissa. Osa‑aikainen itsenäinen ammattitoiminta on kasvanut huomattavasti kuluneen vuosikymmenen aikana, mikä johtuu osaksi "keikkatalouden" yleistymisen tarjoamista uusista mahdollisuuksista eli kokoaikatyöpaikkoja täydentävien tai korvaavien joustavien työjärjestelyjen kasvavasta ilmiöstä.Vaikka keikkatyö ei ole sinänsä uutta (esimerkiksi viihdeteollisuus on käyttänyt sitä aina), nykyisin keikkoja tarjotaan ja haetaan laajempien ja monimuotoisempien työntekijäryhmien piirissä ja ne kattavant laajemman valikoiman palveluja kuin koskaan ennen.

Keikkatyöntekijöiden määrän kasvu herättää uusia kysymyksiä itsenäisen ammattitoiminnan osuuden tai tason käytön soveltuvuudesta korvaavaksi indikaattoriksi yrittäjätoiminnan kokoa arvioitaessa, sillä keikkatalouden ja yrittäjätoiminnan välinen suhde ei ole lainkaan ilmiselvä. Keikkatalouden toimijat voivat olla pienen mittakaavan yrittäjiä, mutta monet keikkatyöntekijät tarjoavat palvelujaan olosuhteissa, jotka muistuttavat suuresti tavanomaisten työntekijöiden olosuhteita, ja varsinkin ilman yrittäjyyteen liittyviä riskejä. Samaan aikaan keikkatyön joustavuus tarjoaa vaihtoehdon perinteiselle palkkatyölle ja voi rohkaista aloittelevia yrittäjiä kehittämään yritysideoitaan samaan aikaan kun he pystyvät vielä kattamaan elinkustannuksensa muuten.

Arvioitaessa keikkatyöntekijöiden kontribuutiota yrittäjätoimintaan sen mittaus on osoittautunut haasteelliseksi ja on löydetty myös sellaista näyttöä, jonka mukaan keikkatalous voi joskus vähentää yrittäjätoimintaa. Näin käy varsinkin silloin, kun keikkatalouden foorumit toimivat enemmän huonolaatuisen yrittäjätoiminnan korvikkeena kuin korkealaatuisen yrittäjätoiminnan lisänä.

Mittausongelmien käsittely ja tiedon saatavuuden parantamiskeinojen tutkinta tällä alalla tulevat täydentämään tätä julkaisua, jonka päämääränä on paremman tiedon tarjoaminen yrittäjyyden mittausta varten. Muihin tällä alalla meneillään oleviin toimiin kuuluu uusien yritysten profilointi niiden omistajuuden ja kaupallisen aseman sekä globaaleihin arvoketjuihin osallistumisen mukaan, tarkemman tiedon kehittäminen sukupuolijakaumasta ja myös yleisemmin tilastotieteellisten sudenkuoppien ja varaumien valottaminen yrittäjätoimintaa koskevien tietojen käytössä.

© OECD

Tämä yhteenveto ei ole virallinen OECD-käännös.

Tämän yhteenvedon kopioiminen on sallittua sillä edellytyksellä, että OECD:n tekijänoikeudet ja alkuperäisen julkaisun nimi mainitaan.

Monikieliset yhteenvedot ovat käännettyjä otteita OECD:n julkaisuista, jotka on julkaistu alun perin englanniksi ja ranskaksi.

OECD

Read the complete English version on OECD iLibrary!

© OECD (2017), Entrepreneurship at a Glance 2017, OECD Publishing.
doi: 10.1787/entrepreneur_aag-2017-en

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error