1887

OECD Multilingual Summaries

How's Life in Your Region?

Measuring Regional and Local Well-being for Policy Making

Summary in Polish

Cover
Przeczytaj całą publikację pod adresem:
10.1787/9789264217416-en

Jak się mieszka w Twoim regionie?

Pomiar dobrobytu regionalnego i lokalnego na potrzeby kształtowania polityki

Streszczenie w języku polskim

Każdy chce dobrego poziomu życia w miejscu zamieszkania, dlatego pomiar codziennych doświadczeń mieszkańców może być dla nich istotniejszy niż średnia krajowa. Pełny obraz gospodarki i społeczeństwa musi obejmować opinie mieszkańców na temat warunków życia w ich okolicy, sposób ich postępowania w razie niespełniania oczekiwań oraz wkład usług lokalnych w poprawę możliwości zatrudnienia i zdrowszy tryb życia. Regionalne wskaźniki dobrobytu pozwalają określić, czy ożywienie gospodarcze i wzrost zamożności przekładają się w ogóle na lepszy poziom życia dla wszystkich.

Regiony mogą wykorzystywać wskaźniki dobrobytu do wielu celów, odpowiednio do własnych priorytetów i potrzeb. Wskaźniki te mogą pomóc regionom w określeniu ich względnych mocnych i słabych stron w zakresie dobrobytu, monitorowaniu trendów i porównywaniu ich z tendencjami obserwowanymi w innych miejscach. Mogą także przyczyniać się do zwiększania świadomości konkretnych problemów związanych z dobrobytem. Mogą również dyktować priorytety polityki, ponieważ odzwierciedlają kwestie o największym znaczeniu dla obywateli.

Wspólne ramy pomiaru dobrobytu regionalnego w dziewięciu kategoriach

W projekcie „Jak się mieszka w Twoim regionie?” ustalono wspólne ramy pomiaru dobrobytu na poziomie regionalnym. Mają one na celu poprawę spójności i efektywności polityki dzięki analizie dziewięciu aspektów kształtujących warunki materialne mieszkańców (dochody, zatrudnienie i warunki zamieszkania) oraz jakość ich życia (zdrowie, edukacja, środowisko, bezpieczeństwo, dostęp do usług i zaangażowanie obywatelskie). Tych dziewięć kategorii wynika zarówno z cech jednostek, jak i danego obszaru. Najłatwiej oceniać je z zastosowaniem wskaźników wyników rzeczywistych, nie przez dane wejściowe lub wyjściowe.

Pomiar tych dziewięciu aspektów przy użyciu zestawu porównywalnych wskaźników w 362 regionach w 34 krajach OECD wskazuje, że dobrobyt przejawia się w bardzo różny sposób w zależności od miejsca. Często większe różnice w dobrobycie występują między regionami jednego kraju niż pomiędzy różnymi państwami. Na przykład rozbieżności dotyczące poziomu wykształcenia pracowników między Krajem Basków a Andaluzją są zbliżone do różnicy między Hiszpanią a Szwecją. Takie nierówności regionalne mogą się przyczyniać do wzrostu kosztów opieki społecznej, zagrażać spójności społecznej i obniżać wyniki kraju. Państwa o większych różnicach regionalnych w dziedzinie zatrudnienia, edukacji i dostępu do usług notują także niższe wyniki dotyczące dobrobytu na poziomie ogólnokrajowym.

Zbliżone wyniki dotyczące dobrobytu mogą poprawić odporność regionów

Bardziej równomierny rozkład wyników dotyczących dobrobytu może wpłynąć na życie mieszkańców i zwiększyć odporność regionu. Regiony o mniejszych nierównościach w zakresie dochodów cechują się przeciętnie wyższymi wskaźnikami wzrostu produktu krajowego brutto (PKB) na mieszkańca za ostatnich dziesięć lat, zwłaszcza od czasów kryzysu gospodarczego. Jednak zarówno w średnich wynikach dotyczących dobrobytu w regionach, jak i w ich rozkładzie występują istotne różnice. Na przykład nowe dane dotyczące nierówności dochodów na poziomie regionalnym wskazują, że w większych miastach występują przeciętnie większe nierówności w tym zakresie.

Regiony charakteryzują się różnymi możliwościami zmiany wyników dotyczących dobrobytu w czasie oraz różnym potencjałem w zakresie poszczególnych wymiarów dobrobytu. Dane dotyczące zatrudnienia mogą się zmienić w ciągu zaledwie kilku lat, ale inne aspekty, np. bezpieczeństwo i edukacja, wymagają inwestycji w dłuższym terminie. Na przykład ponad 80% regionów OECD z dolnego kwintyla pod względem bezpieczeństwa i 90% z dolnego kwintyla pod względem edukacji w 2000 r. wciąż miało tę samą klasyfikację w roku 2013.

Z regionalnych ram dobrobytu wynika, że poszczególne aspekty dobrobytu mogą na siebie oddziaływać negatywnie lub mogą się nawzajem wzmacniać. Uwzględnianie komplementarności i sprzeczności między poszczególnymi aspektami sprzyja poprawie spójności polityki. Obywatele mogą wpływać na projektowanie i wdrażanie elementów polityki przez jakość zarządzania i instytucji na poziomie lokalnym.

Wskazówki dotyczące wdrażania regionalnej strategii dotyczącej dobrobytu

Regiony i miasta, które chcą wdrożyć strategię dotyczącą dobrobytu w celu poprawy aktualnych warunków życia i przyszłych możliwości obywateli, powinny rozważyć następujące działania:

  • Przekładanie celów dotyczących dobrobytu na wskaźniki dotyczące polityki. Regionalny pomiar dobrobytu należy wyraźnie powiązać z celami polityki regionalnej uzgodnionymi między poszczególnymi szczeblami władzy oraz w ich obrębie.
  • Wybór wskaźników. Jak wskazano w Ramach dobrobytu regionalnego OECD (OECD Regional Well‑Being Framework), należy wprowadzić ukierunkowany proces konsultacji celem skupienia się na ograniczonym zestawie kluczowych wskaźników odzwierciedlających lokalne priorytety i zasoby.
  • Określenie sytuacji wyjściowej i oczekiwanych wyników. Wyznaczenie jasnego punktu wyjścia i zakresu celów do osiągnięcia pomaga skupić bieg działań publicznych wokół przejrzystego harmonogramu i ważnych etapów pośrednich.
  • Monitorowanie postępów i ocena potencjału poszczególnych miejsc. Regionalne wskaźniki dobrobytu stanowią narzędzie śledzenia zmian w czasie i określania konkretnych zasobów, które należy rozwijać w poszczególnych społecznościach.
  • Wzmacnianie zaangażowania obywateli i informowanie o wynikach. Angażowanie obywateli od wczesnego etapu inicjatywy pomiaru zwiększa dynamikę działania, ułatwia korekty polityki w razie potrzeby oraz zwiększa poczucie odpowiedzialności i zaufanie.

© OECD

Niniejsze podsumowanie nie jest oficjalnym tłumaczeniem materiałów OECD.

Kopiowanie niniejszego podsumowania jest dozwolone pod warunkiem zamieszczenia informacji o prawach autorskich OECD i tytułu oryginalnej publikacji.

Wielojęzyczne podsumowania są tłumaczeniami fragmentów dokumentów OECD, pierwotnie opublikowanych w językach angielskim i francuskim.

Są one dostępne bezpłatnie w internetowej księgarni OECD: www.oecd.org/bookshop

Dokładniejsze informacje można uzyskać, kontaktując się z Działem Praw Autorskich i Tłumaczeń w Dyrektoriacie do Spraw Publicznych i Komunikacji: [email protected], faks: +33 (0)1 45 24 99 30.

OECD Rights and Translation unit (PAC)
2 rue André-Pascal, 75116
Paris, France

Zachęcamy do odwiedzania naszej strony internetowej: www.oecd.org/rights

OECD

Przeczytaj pełną wersję w języku angielskim w iBibliotece OECD!!

© OECD (2014), How's Life in Your Region?: Measuring Regional and Local Well-being for Policy Making, OECD Publishing.
doi: 10.1787/9789264217416-en

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error