Apzīmējumi, saīsinājumi un mērvienības

A-Patch

Autonoms plāksteris infekcijas slimību noteikšanai reāllaikā

ADTP

Aktīva darba tirgus politika

AHK

Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kamera

AII

Augstākās izglītības iestāde

AIKA

Augstākās izglītības kvalitātes aģentūra

AM

Aizsardzības ministrija

ĀM

Ārlietu ministrija

ANO

Apvienoto Nāciju Organizācija

ANSSI

Francijas Nacionālā kiberdrošības aģentūra (Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information)

ĀTI

Ārvalstu tiešie ieguldījumi

BBEC

Baltijas Biomateriālu ekselences centrs

BCRD

ES Direktīva par pasākumiem ātrdarbīgu elektronisko sakaru tīklu izvēršanas izmaksu samazināšanai

BIF

Baltijas Inovāciju fonds

BIOR

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts

BIT

Būtiska ietekme tirgū

BURVIS

Bezdarbnieku uzskaites un reģistrēto vakanču informācijas sistēma

CAMART2

Viedo materiālu pētījumu un tehnoloģiju pārneses ekselences centrs

CERT

Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcija

CFLA

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

CISA

Kiberdrošības un infrastruktūras drošības aģentūra

CMS

Centrālā vadības sistēma

CNC

Ciparvadība

CRM

Klientu attiecību pārvaldība

CSDD

Ceļu satiksmes drošības direkcija

CSIRT

Datordrošības incidentu reaģēšanas vienība

DAI

Datu aizsardzības iestādes

DAIF

Latvija Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācija

DAKAP

Datu aizsardzības konsultatīvā atbalsta padome

DBN

Datos balstīta nācija

DDoS

Izkliedētais pakalpojuma atteikums

DIC

Digitālo inovāciju centri

DRR

Strīdu izšķiršana un tiesiskā aizsardzība

DSL

Domēnspecifiska valoda

DVI

Datu valsts inspekcija

ECC-Net

Eiropas Patērētāju centru tīkls

EDAK

Eiropas Datu aizsardzības kolēģija

EDSO

Eiropas Drošības un sadarbības organizācija

EEZ

Eiropas Ekonomikas zona

eIDAS

Elektroniskās identifikācijas, autentifikācijas un uzticamības pakalpojumi

EJZF

Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds

EK

Eiropas Komisija

EKB

Elektronisko komunikāciju birojs (VAS Elektroniskie sakari)

ELFLA

Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai

ELKM

Ekonomikas lietu un komunikāciju ministrija (Igaunija)

EM

Ekonomikas ministrija

ENISA

Eiropas Savienības Kiberdrošības aģentūra

EPS

Elektroniska pieprasījumu sistēma

EQAR

Eiropas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas reģistrs

ERAF

Eiropas Reģionālās attīstības fonds

ERP

Uzņēmuma resursu plānošana

ES

Eiropas Savienība

ESAO

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija

ESF

Eiropas Sociālais fonds

ESI

fondi Eiropas strukturālie un investīciju fondi

EUR

Euro

FBMTKC

Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs

FEI

Fizikālās enerģētikas institūts

FM

Finanšu ministrija

FPDAL

Fizisko personu datu apstrādes likums

FSPT

Fiksēti savienojuma pabeigšanas tarifi

FTTB

Optiskās šķiedras kabeļu nodrošināšana līdz ēkai

FTTC

Optiskās šķiedras kabeļu nodrošināšana līdz žogam

FTTH

Optiskās šķiedras kabeļu nodrošināšana līdz galalietotājam

FTTP

Optiskās šķiedras kabeļu nodrošināšana līdz galalietotājam

GB

Gigabaits

GBP

Sterliņu mārciņa

Gbps

Gigabiti sekundē

GHz

Gigahercs

GPEN

Globālais privātuma aizsardzības tīkls

IAP

Iekšējā audita padome

ICME

Integrēta skaitļošanas materiālu inženierija

ICPEN

Starptautiskais patērētāju tiesību aizsardzības un īstenošanas tīkls

IEA

Starptautiskā Enerģētikas aģentūra

IeM

Iekšlietu ministrija

IERP

Rīgas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāns viedai pilsētai 2014.-2020.gadam

IKP

Iekšzemes kopprodukts

IKT

Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas

INCD

Izraēlas Nacionālais kiberdirektorāts

IoT

Lietu internets

IP

Interneta protokols

IPAP

Interneta plūsmu apmaiņas punkti

IPR

Intelektuālā īpašuma tiesības

ISAC

Informācijas apmaiņas un analīzes centri

ISAP

Informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādnes

ISP

Interneta pakalpojumu sniedzējs

IT

Informācijas tehnoloģija

ITKC

IT kompetences centrs

ITKI

Informācijas tehnoloģiju kritiskā infrastruktūra

IZM

Izglītības un zinātnes ministrija

KF

Kohēzijas fonds

KISC

Kultūras informācijas sistēmu centrs

KISC

Kultūras informācijas sistēmu centrs

KĶI

Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts

KM

Kultūras ministrija

LETA

Latvijas nacionālā informācijas aģentūra

LIA

Latvijas Interneta asociācija

LIAA

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra

LIKTA

Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija

LIX

Latvijas Interneta apmaiņas punkts

LLKC

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs

LLU

Latvijas Lauksaimniecības universitāte

LLU

Latvijas Lauksaimniecības universitāte

LM

Labklājības ministrija

LMT

Latvijas Mobilais telefons

LNB

Latvijas Nacionālā bibliotēka

LPS

Latvijas Pašvaldību savienība

LTE

Long-term evolution

LU

Latvijas Universitāte

LUMIC

Microsoft inovāciju centrs

LVĢMC

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs

LVM

Latvijas valsts meži

LVRTC

Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs

LVRTC

Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs

LZIKIS

Latvijas Zivsaimniecības integrētā kontroles un informācijas sistēma

M2M

Mašīnas–mašīnas

MB

Megabaits

Mbps

Megabiti sekundē

MeKA

Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts

MHz

Megahercs

MI

Mākslīgais intelekts

MIC

Microsoft inovāciju centrs

MoITAL

Izraēlas Rūpniecības, tirdzniecības un darba ministrija

MoU

Saprašanās memorands

MSPT

Mobilā savienojuma pabeigšanas tarifi

MSTO

Mobilo sakaru tīkla operators

Mtoe

Miljoni tonnu naftas ekvivalenta

MVU

Mazie un vidējie uzņēmumi

NATO

Ziemeļatlantijas līguma organizācija

NBS

Nacionālie bruņotie spēki

NEP

Nozares ekspertu padome

NEPLP

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome

NIP

Nacionālā industriālā politika

NITDP

Nacionālā IT drošības padome

NVA

Nodarbinātības Valsts aģentūra

NVD

Nacionālais veselības dienests

NVO

Nevalstiska organizācija

OECD

Organisation for Economic Co-operation and Development

OGP

Atvērtās pārvaldības partnerība

OPGW

Optiskās šķiedras trose

OSINT

Publiskos avotos pieejamu izlūkdatu ieguve

OTT

Over the top (pakalpojumi)

PAI

Patērētāju aizsardzības iestādes

PIA

Profesionālā izglītība un apmācība

PIK

Pieejamība, integritāte un konfidencialitāte

PIKC

Profesionālās izglītības kompetences centri

PIKTAPS

Publiskās pārvaldes informācijas un komunikācijas tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma

PK

Pakalpojuma kvalitāte

PKC

Pārresoru koordinācijas centrs

PMP

Privātuma pārvaldības programmas

POIC

Pašvaldības operatīvās informācijas centrs

PPP

Pirktspējas paritāte

PSK

Patērētāju sūdzību komiteja

PTAC

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

R&D

Pētniecība un izstrāde

RFID

Radiofrekvenciālā identifikācija

RIS3

Nacionālā Viedās specializācijas stratēģija pētniecībai un inovācijai

RSP

Redzamā salīdzinošā priekšrocība

RSU

Rīgas Stradiņa universitāte

RTU

Rīgas Tehniskā universitāte

SaaS

Programmatūra kā pakalpojums

SAB

Satversmes aizsardzības birojs

SAI

Strīdu alternatīva izšķiršana

SCM

Piegādes ķēdes pārvaldība

SENAR

Nacionālais lauku māceklības dienests (Brazīlija)

SIP

Strīdu izšķiršanas padome

SM

Satiksmes ministrija

SMILE

Santa Monica Internet Local Exchange

SNIFFPHONE

Viedtālrunis slimības konstatēšanai no izelpas

SPK

Sabiedrisko pakalpojumu komisijas

SPRK

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

STEM

Zinātne, tehnoloģija, inženierzinātnes un matemātika

STEP-Up

Energoefektivitātes stratēģiskie instrumenti pilsētu attīstības plānošanai

SU

Starptautiskie uzņēmumi

SUMMA

Scalable Understanding of Multilingual Media

SZA

Studiju un zinātnes administrācija

TM

Tieslietu ministrija

UIDAI

Indijas vienotā identifikācijas iestāde

UR

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs

USD

ASV dolārs

VARAM

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

VBTAI

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

VDAR

Vispārīgā datu aizsardzības regula (Eiropas Savienība)

VDSL

Ļoti augsta bitu pārraides ātruma digitālā abonenta līnija

VIAA

Valsts izglītības attīstības aģentūra

VID

Valsts ieņēmumu dienests

VIGDB

Valsts iedzīvotāju genoma datubāze

VIIS

Latvijas Valsts izglītības informācijas sistēma

VINNOVA

Zviedrijas inovāciju aģentūra

VISC

Valsts izglītības satura centrs

VK

Valsts kontrole

VM

Veselības ministrija

VMSTO

Virtuālā mobilo sakaru tīkla operators

VP

Valsts policija

VPI

Vispārējo pakalpojumu pienākums

VPN

Virtuāls privāts tīkls

VPVKAC

Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri

VRAA

Valsts reģionālās attīstības aģentūra

VRAA

Valsts reģionālās attīstības aģentūra

VTEB

Valsts tiesu ekspertīžu birojs

VZD

Valsts zemes dienests

WFS

Web Feature Service

WGI

Pasaules mēroga pārvaldības rādītāji

WMS

Web Map Service

WSIS

Pasaules informācijas sabiedrības samits

ZBK

Uz zinātību balstīts kapitāls

ZKV

Zemessardzes Kiberaizsardzības vienība

ZM

Zemkopības ministrija

ZTAI

Zinātne, tehnoloģiju attīstība un inovācija

Metadata, Legal and Rights

© OECD 2021

Šī darba izmantošanu gan digitālā, gan drukātā veidā reglamentē Noteikumi un nosacījumi, kas atrodami vietnē http://www.oecd.org/termsandconditions.