1887

Nordisk pendlingskarta 2012

Baserat på statistik från 2009

image of Nordisk pendlingskarta 2012

Statistiken avser år 2009 och visar att närmare 70.000 nordbor gränspendlade under 2009. Den samlade lönesumman för gränspendlare uppgick till 25 miljarder SEK, varav 22 miljarder av summan tjänades av svenskar i Danmark och Norge. Sedan 2001 har antalet gränspendlare i Norden ökat med mer än 100 procent, men 2009 ökade inte längre antalet i lika hög takt som tidigare*. Den kraftiga expansionen av svensk gränspendling till Danmark och Norge saktade in under 2009. Ökningen var knappt 3 procent, att jämföras med åren 2006-2008 då den var nära 20 procent, eller cirka 7000 personer per år. Den danska gränspendlingen till Norge och Sverige låg kvar på samma nivå som under 2008, medan den norska pendlingen till Danmark och Sverige minskade med 20 procent. Pendlingen är starkt beroende av ländernas arbetsmarknad och av goda kommunikationer.*De tidigare sammanställningarna av pendlingsförhållandena i Norden baserades på situationen åren 2001, 2004, 2005, 2006 respektive 2008. Finland ingår i de fyra första årgångarna av rapporten.

Swedish

.

Pendlare som flyttar till arbetslandet

Under 1960- och 1970-talet flyttade finländare och danskar till jobben i Sverige. Under 2000-talet första decennium valde framförallt många svenskar att bo kvar i hemlandet och istället pendla till jobb i grannlandet. Flera faktorer kan ha underlättat pendling mellan länderna under 2000-talet, bättre kommunikationer, arbetsmarknader där anknytningen till jobbet ser annorlunda ut, bl.a. beroende på olika anställningsformer och ökande inslag av tjänsteverksamhet istället för industrijobb. Det kan också ha med funktionerna och priserna på bostadsmarknanden att göra. Det kan finnas anledning att närmare studera hur flyttningar och gränspendling hänger samman, att nyansera bilden av arbetskraftsflödena mellan de nordiska länderna. I Sverige pendlar en tredjedel av de förvärvsarbetande över en kommungräns inom Sverige. Är gränspendlingen en naturlig utveckling i detta perspektiv? Innebär möjligheten att pendla mellan länderna att den nordiska integrationen har ökat eller skulle den varit större om man inte haft möjlighet att pendla utan istället flyttat till grannlandet för att finna jobb? Här presenteras några statistiska uppgifter som kan ses som inspel när man funderar över detta.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error