1887

Nordisk Pendlingskarta 2007

Baserat på senaste statistik från 2004

image of Nordisk Pendlingskarta 2007

Nordisk pendlingskarta redovisar pendlingen mellan de nordiska länderna, ända ned på kommunal nivå, och ger därmed en bra bild över rörligheten på den nordiska arbetsmarknaden. Det som gör Nordisk pendlingskarta unik är att den, till skillnad från nationell statistik redovisar pendling till arbete i annat land än bosättningslandet. Nytt i denna rapportDen stora mottagaren av arbetskraft från grannländerna var Norge, medan Sverige och Finland var nettoexportörer av arbetskraft. Arbetspendlingen från Sverige till Danmark ökade under perioden med 85%, medan pendlingen från Sverige till Norge sjönk något. Pendlingen mellan Finland och Sverige ökade med 50% i båda riktningarna, medan pendlingen från Norge till Danmark minskade med 40%. Pendlingen mellan gränskommuner i Norden är relativt liten i förhållande till den totala pendlingen mellan länderna. Pendlingen i vissa gränsområden är samtidigt så förhållandevis omfattande att man kan tala om gränsöverskridande lokala arbetsmarknader, såväl mellan delar av Norge-Sverige, som Finland-Norge och Sverige-Finland. Denna rapport är den andra rapporten av detta slag. En liknande rapport gjordes 2004, men siffror från 2001, och ännu en rapport är beställd för 2008, med siffror från 2005.

Swedish

.

Metoden att skapa lokala arbetsmarknader (LA)

Indelningen i lokala arbetsmarknader bygger på statistik om arbetspendling. Arbetspendling uppstår enligt SCB:s definition om en person bor i en kommun och arbetar i en annan d.v.s. pendling sker över kommungräns. Källa för statistiken är SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS). Processen med att skapa LA sker genom att först bestämma förekomsten av lokala centra och därefter avgöra till vilket lokalt centrum övriga d.v.s. osjälvständiga kommuner ska föras. Det finns även ett tredje steg som innebär att urskilja flerkärniga lokala arbetsmarknader.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error