1887

Djurtransport

Genomförande av ny EU-förordning och fortsatt nordiskt samarbete

image of Djurtransport

Sammanställningen är gjord av en grupp som representerar de ansvariga myndigheterna i de nordiska länderna. Allvarliga missförhållanden och stort djurlidande i samband med transport av djur har under senare år väckt uppmärksamhet inom EU. För att komma tillrätta med problemen har det gemensamma regelverket för transporter som sker i anslutning till ekonomisk verksamhet, skärpts upp. Bland annat införs utbildningskrav för personer som hanterar djur i samband med transport och standarden höjs på fordon som används vid långa transporter. Vissa begränsningar har införts för transport av högdräktiga och nyfödda djur. För transporter som sker uteslutande inom det egna landet har medlemsstaterna möjlighet att införa strängare krav än vad som anges i förordningen Viktiga djurskyddsaspekter som djurens utrymme under transport och begränsningar i transporttider har inte ändrats. Här menar gruppen att de nordiska länderna gemensamt bör arbeta för att få förbättringar tillstånd.

Swedish

.

Inledning

Den 5 januari 2007 infördes en ny förordning om transport av djur inom EU. Rådets förordning (EG) nr 1/2005 av den 22 december 2004 ersatte då rådets direktiv 91/628/EEG av den 19 november 1991 om skydd av djur vid transport ändrat genom rådets direktiv 95/29/EG av den 29 juni 1995. Förordningen beslutades i december 2004 under det nederländska ordförandeskapet efter att dessförinnan ha behandlats både under det italienska och irländska ordförandeskapet. Den slutliga beslutsprocessen gick fort och vissa delar av förordningstexten hade inte diskuterats så grundligt som vore önskvärt.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error