1887

Djurtransport

Genomförande av ny EU-förordning och fortsatt nordiskt samarbete

image of Djurtransport

Sammanställningen är gjord av en grupp som representerar de ansvariga myndigheterna i de nordiska länderna. Allvarliga missförhållanden och stort djurlidande i samband med transport av djur har under senare år väckt uppmärksamhet inom EU. För att komma tillrätta med problemen har det gemensamma regelverket för transporter som sker i anslutning till ekonomisk verksamhet, skärpts upp. Bland annat införs utbildningskrav för personer som hanterar djur i samband med transport och standarden höjs på fordon som används vid långa transporter. Vissa begränsningar har införts för transport av högdräktiga och nyfödda djur. För transporter som sker uteslutande inom det egna landet har medlemsstaterna möjlighet att införa strängare krav än vad som anges i förordningen Viktiga djurskyddsaspekter som djurens utrymme under transport och begränsningar i transporttider har inte ändrats. Här menar gruppen att de nordiska länderna gemensamt bör arbeta för att få förbättringar tillstånd.

Swedish

.

Förordningens tillämpningsområde

Förordningen ska tillämpas på djurtransporter som har samband med ekonomisk verksamhet. Förordningen definierar inte begreppet och det måste därför värderas i varje enskilt fall om en transport sker i anslutning till ekonomisk verksamhet eller inte. Av de inledande förorden till förordningen framgår emellertid att transporter i samband med ekonomisk verksamhet inte begränsar sig till transporter som innebär ett omedelbart utbyte av pengar, varor eller tjänster, utan omfattar alla transporter som leder eller syftar till direkt eller indirekt vinst.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error