1887

Styrning av arbetsmarknaden i Norden

Komparativ studie av arbetsmarknadspolitikens styrning i Norden

image of Styrning av arbetsmarknaden i Norden

Internationellt talas det ofta om den nordiska modellen – en modell som sammanlänkar de nordiska länderna och dess välfärdssystem. Länderna har dock valt att arrangera arbetsmarknadspolitiken på olika sätt. Arbetsförmedling och andra typer av arbetsmarknadsåtgärder görs på olika sätt av olika aktörer i de olika länderna. Alla länder brottas dock med samma utmaningar kring arbetslöshet och utanförskap.

Syftet med denna rapport från Oxford Research är att jämföra de olika system som finns för att styra arbetsmarknadspolitiken i Norden för att länderna därmed ska kunna lära sig av varandra. Rapporten granskar de reformer som gjorts sedan 2000 för att utröna vad som fått effekt.

Rapporten konkluderar med rekommendationer kring bland annat detaljstyrning, ekonomiska incitament som styrmedel, privata aktörer, reformtakten i Norden samt kommunernas roll inom arbetsmarknadspolitiken.

Swedish

.

Reformer och utveckling över tid

Samtliga nordiska länder har under de senaste tio åren genomgått större förändringar vad gäller arbetsmarknadssystemens administrativa styrning och organisation. Reformer har genomförts såväl vad gäller servicestrukturens organisering, ekonomiska ersättningssystem, arbetsmarknadspolitiska åtgärder samt prioritering av målgrupper. En gemensam utmaning för samtliga nordiska länder är en åldrande befolkning och minskat arbetskraftsutbud. I de flesta länder har dessa utmaningar tacklats i första hand genom pensionsreformer och övriga sätt att förlänga arbetslivet. Parallellt har en delorsak till flera reformer inom arbetsmarknadspolitiken varit en önskan om att tillvarata outnyttjad arbetskraftspotential och få personer som står utanför arbetsmarknaden i sysselsättning. Många av de arbetslösa är utrikesfödda och personer med långa arbetslöshetstider och matchningen mellan de arbetssökande och de lediga jobben är en utmaning i flera länder

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error