1887

”Reklam funkar inte på mig...”

Unga, marknadsföring och internet

image of ”Reklam funkar inte på mig...”

Under 2008 och 2009 surfade ungdomar mer på internet än de tittade på tv. Internetannonsering är också den reklamkategori som ökat mest under det senaste året, till skillnad från tv och traditionell dagspress. Att nu presentera en rapport om unga personers upplevelser och erfarenheter framför datorerna känns därför extra angeläget. Denna rapport speglar den nya tekniken, är koncentrerad på ungdomar och hur de ser på sig själva, sin omgivning och internet. Genom ögonrörelsemätning har vi undersökt hur ungdomarna i högstadieåldern visuellt interagerar med internet och den reklam de exponeras för. Vi har även intervjuat dem för att få reda på hur de upplever detta möte och hur de tänker kring reklampåverkan och marknadsföring på internet. Vi vet vilka attityder de har till reklam, var de surfar på nätet och hur mycket reklam de exponeras för. Vi har även undersökt hur de ser på sig själva, sin omgivning och vilka skillnader det finns mellan pojkars och flickors surfande. En fråga vi har ställt under denna digitala resa är "Vilka ska ta ansvar för vad de unga möter på internet?". Vår förhoppning är att rapporten "Reklam funkar inte på mig…" ger svar på en del av dessa frågor.

Swedish

.

Rapport från Lunds universitet

Föreliggande undersökning om unga, reklam och internet har genomförts av forskare vid Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap (MKV) och en forskargrupp vid Humanistlaboratoriet (Humlab) vid Lunds universitet under åren 2008-2009. Projektet är finansierat av Nordiska ministerrådet och har gjorts på uppdrag av Sveriges konsumenter. Ett stort antal personer vid Lunds universitet har varit involverade i projektets genomförande och bidragit med konkreta arbetsinsatser. Följande personer har medverkat: Kerstin Gidlöf (doktorand kognitionsvetenskap/Humlab), Gunilla Jarlbro (professor Medie- och kommunikationsvetenskap), Nils Holmberg (fil. mag. Kognitionsvetenskap, laboratorieassistent Humlab), Kenneth Holmqvist (docent Kognitionsvetenskap, föreståndare Humlab), Helena Sandberg (fil. dr Medie- och kommunikationsvetenskap), Joanna Doona, Göran Holbeck och Elisabeth Kring (projektassistenter). Varmt tack till er alla för era insatser och för ett mycket gott samt lärorikt samarbete. Helena Sandberg har varit ansvarig för projektet samt haft rollen som författare/ redaktör för rapporten. Kerstin Gidlöf och Nils Holmberg har lämnat väsentliga bidrag till rapporten framförallt avsnittet i kapitel 2 om tidigare forskning om ögonrörelsemätning och kognition samt kapitel 6 Ögonrörelsemätningen. Sandberg svarar ensamt för övriga texter.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error