1887

Empiri, evidens, empati

Nordiska röster om kunskapsutveckling i socialt arbete

image of Empiri, evidens, empati

I den här antologin beskrivs hur man arbetat för att förstärka kunskapsutvecklingen inom socialtjänsten i de nordiska länderna under senare år. Dels ges översiktliga beskrivningar från varje land, dels ges exempel på lokala projekt. Av beskrivningarna framgår att satsningarna kommit igång ungefär samtidigt i de fem länderna men att de genomförts på olika sätt. Även motiven kan ha skiftat men det ?nns ?era gemensamma utgångspunkter, t.ex. en åldrande befolkning, minskat skatteunderlag och ökade krav från såväl brukare/klienter som medborgare. I antologin aktualiseras viktiga frågor som: Vilken roll ska staten ha när det gäller kunskapsutveckling? Hur undviker man att initiativen endast blir dagsländor? Med utgångspunkt från bl.a. de olika bidragen i antologin, förs i ett avslutande kapitel ett resonemang kring kunskapsbegreppet inom disciplinen socialt arbete.

Norwegian

.

Kunskapsutveckling gäller även organisation och ledarskap

I den här artikeln ger jag min personliga syn på socialtjänstens organisation och ledarskap. Jag diskuterar vad som krävs av ledare, relationen mellan förvaltning och politik och hur den kan tänkas utvecklas i en organisation som blir mer kunskapsbaserad. Artikeln bygger på erfarenheterna från många år som chef för olika organisationer och arbetet med regeringsuppdragen om kunskapsutveckling. Under några år i början av 2000-talet hade jag nämligen förmånen att på nationell nivå arbeta med kunskapsutveckling, först som ansvarig för Socialstyrelsens regeringsuppdrag att utarbeta ett program för kunskapsutveckling inom socialtjänsten, senare som delansvarig för ledarskaps- och organisationsfrågorna när programmet skulle verkställas. Det gav utrymme för att reflektera över villkoren för kunskapsutveckling och senare mer specifikt, socialtjänstens organisation och ledarskap.

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error