1887

Empiri, evidens, empati

Nordiska röster om kunskapsutveckling i socialt arbete

image of Empiri, evidens, empati

I den här antologin beskrivs hur man arbetat för att förstärka kunskapsutvecklingen inom socialtjänsten i de nordiska länderna under senare år. Dels ges översiktliga beskrivningar från varje land, dels ges exempel på lokala projekt. Av beskrivningarna framgår att satsningarna kommit igång ungefär samtidigt i de fem länderna men att de genomförts på olika sätt. Även motiven kan ha skiftat men det ?nns ?era gemensamma utgångspunkter, t.ex. en åldrande befolkning, minskat skatteunderlag och ökade krav från såväl brukare/klienter som medborgare. I antologin aktualiseras viktiga frågor som: Vilken roll ska staten ha när det gäller kunskapsutveckling? Hur undviker man att initiativen endast blir dagsländor? Med utgångspunkt från bl.a. de olika bidragen i antologin, förs i ett avslutande kapitel ett resonemang kring kunskapsbegreppet inom disciplinen socialt arbete.

Norwegian

.

Feedbackprojektet

I början av 1990-talet hade jag lyckan att arbeta i en arbetsgrupp som jag varit chef för länge. Med tiden hade vi tillsammans uppnått en avsevärd skicklighet och mognad. Utbildningsnivån hos medarbetarna var hög, spridningen åldersmässigt 22 till 60 år och könsfördelningen relativt jämn. Trygga relationer och stor hjälpsamhet inom gruppen, bra relationer till våra klienter (till exempel alltid öppna dörrar och nästan aldrig något bråk). Lägre kostnader än genomsnittet för kommunens enheter. Nöjda klienter. Vi skapade andra lösningar än institutionsplaceringar för de mest utsatta barnen och unga. Det gick, trots att vi hade ett så kallat «socialt belastat» upptagningsområde. Vi hade bra handledare, tillräckligt med pengar för kurser och utbildning. Personalen var mycket utvecklingsinriktad och tog hela tiden egna initiativ. Vi var mycket olika som personer och alla var stimulerade och trygga med det.

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error