1887

Empiri, evidens, empati

Nordiska röster om kunskapsutveckling i socialt arbete

image of Empiri, evidens, empati

I den här antologin beskrivs hur man arbetat för att förstärka kunskapsutvecklingen inom socialtjänsten i de nordiska länderna under senare år. Dels ges översiktliga beskrivningar från varje land, dels ges exempel på lokala projekt. Av beskrivningarna framgår att satsningarna kommit igång ungefär samtidigt i de fem länderna men att de genomförts på olika sätt. Även motiven kan ha skiftat men det ?nns ?era gemensamma utgångspunkter, t.ex. en åldrande befolkning, minskat skatteunderlag och ökade krav från såväl brukare/klienter som medborgare. I antologin aktualiseras viktiga frågor som: Vilken roll ska staten ha när det gäller kunskapsutveckling? Hur undviker man att initiativen endast blir dagsländor? Med utgångspunkt från bl.a. de olika bidragen i antologin, förs i ett avslutande kapitel ett resonemang kring kunskapsbegreppet inom disciplinen socialt arbete.

Norwegian

.

bakst-prosjektet

Denne artikkelen handler først og fremst om kunnskapsforståelse og -anvendelse blant sosialarbeidere i den kommunale sosialkontortjenesten. Signalementet som Social- og helsedirektoratet gir av denne tjenesten kunne tilsi at vi vil finne variasjoner i svarene som man kan anta også har med organisatoriske forhold å gjøre. Vi finner ikke det i bakst-prosjektet, selv om vi ikke stiller spørsmål nettopp om organiseringen. Men vi har svar fra alle landets sosialkontor, med få eller mange ansatte med varierende differensiering, små og store kommuner, utkant og sentrum, og så videre. Likevel er det det store sammenfallet i svarfordelingene som slår oss, ikke variasjonene når det gjelder holdninger og oppfatninger om spørsmål vi har antatt angår sosialarbeideren på sosialkontoret.

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error