1887

Är banken öppen för alla?

image of Är banken öppen för alla?

Att kunna sköta och på ett rationellt sätt administrera sin vardagsekonomi är närmast en förutsättning för att kunna fungera i ett modernt samhälle. Att erbjudas en möjlighet att på ett enkelt sätt kunna ta emot sina inkomster och sköta sina betalningar borde därvidlag vara ett grundläggande krav. Inom hela EU-området har observerats att vissa konsumentgrupper kan ha svårigheter att få tillgång till vissa banktjänster till rimliga priser. Bland annat har grupper med olika slag av betalningssvårigheter dessa problem. I rapporten undersöks hur frågan om tillgång till bastjänster hanteras i de nordiska länderna via lagstiftning eller andra på andra sätt. Förutom att kartlägga konsumenternas tillgång till tjänsterna, analyseras, utvärderas och pekas på brister i nuvarande förhållanden samt ges förslag på lösningar. Rapporten är ett bidrag till att förbättra de nordiska konsumenternas möjlighet att få tillgång till grundläggande bankservice.

Swedish

.

Slutsats

Fördelen med lagstiftningsvägen är att det finns en formell procedur att följa om en konsument nekas en tjänst som han enligt lagstiftningen har rätt till. Nackdelen är att lagstiftning ofta är allmänt hållen och därmed endast anger principerna utan att i detalj ange vad som gäller. En annan nackdel är att förändringar i gällande lagstiftning i regel är en omfattande process. Den kan därmed bli svår att anpassa till rådande förhållanden på en snabbt föränderlig marknad. En tredje nackdel är att oproportionellt stora resurser kan komma att tas i anspråk hos tillsynsmyndigheter och de rättsvårdande instanserna för att dels följa upp efterlevnaden dels ange hur lagen skall tolkas

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error