1887

Äldreomsorgsforskning i Norden

En kunskapsöversikt

image of Äldreomsorgsforskning i Norden

I alla de nordiska länderna utgör den offentliga äldreomsorgen en del av välfärdsstaten som påtagligt många människor har personlig erfarenhet av – som hjälpmottagare, anhöriga eller anställda omsorgsarbetare. Den omfattande, viktiga och varierade verksamhet som omsorg om gamla människor utgör står i fokus för denna bok. Framstående nordiska forskare sammanfattar och analyserar den nordiska forskningen om äldreomsorg i vid mening: omsorg utförd av offentliganställd eller privatanställd personal samt anhörigas och frivilligas omsorgsinsatser. I boken diskuteras följande frågor:

Vad forskas det om i de olika nordiska länderna, med vilka metoder och i vilka forskningsmiljöer? Och vad forskas det inte om - finns det påtagliga kunskapsluckor i ett eller flera länder – centrala områden och betydelsefulla förändringsprocesser som forskningen inte har uppmärksammat? Vilka trender och traditioner i de olika ländernas äldreomsorg pekar forskningen på? Hur har de senare årens förändringar av äldreomsorgen berört hjälpbehövande äldre, deras anhöriga och omsorgspersonalen?Kunskapsöversikten vänder sig till alla med intresse för nordisk äldreomsorg och omsorgsforskning: beslutsfattare, yrkesverksamma, lärare, studenter och forskare - alla som vill veta vad som händer inom detta viktiga och föränderliga välfärdsområde.

Swedish

.

Interplay between Formal and Informal Care for Older People: The State of the Nordic Research

The Nordic countries have sometimes been accused of having been so charmed by their abundant public care services that they have ignored the significance of informal care. Like several other overstatements, this allegation may hold some kind of a seed of truth in itself. While many Anglo-American researchers (for example, Finch & Groves 1983, Ungerson 1987 and Lewis & Meredith 1988) spent their 1980s studying informal care provided by daughters, daughters-in-law, wives and mothers — and, finally, also by husbands and sons — Nordic researchers distinguished themselves mostly as scholars of the public sector. While the focus in British and American research was on the difficult situation of informal carers, Nordic researchers focused mainly on the work of paid carers, particularly home care service workers employed by local authorities (for example, Gough 1987; Simonen 1990). There were some researchers from the Nordic countries (like Wærness 1978 & 1982; Daatland 1983; Sundström 1983) who did note the importance of family care already in the 1980s, particularly in Norway where the issue of informal family care was on the political agenda but overall, Nordic care research concentrated more on publicly organised formal care.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error