1887

Äldreomsorgsforskning i Norden

En kunskapsöversikt

image of Äldreomsorgsforskning i Norden

I alla de nordiska länderna utgör den offentliga äldreomsorgen en del av välfärdsstaten som påtagligt många människor har personlig erfarenhet av – som hjälpmottagare, anhöriga eller anställda omsorgsarbetare. Den omfattande, viktiga och varierade verksamhet som omsorg om gamla människor utgör står i fokus för denna bok. Framstående nordiska forskare sammanfattar och analyserar den nordiska forskningen om äldreomsorg i vid mening: omsorg utförd av offentliganställd eller privatanställd personal samt anhörigas och frivilligas omsorgsinsatser. I boken diskuteras följande frågor:

Vad forskas det om i de olika nordiska länderna, med vilka metoder och i vilka forskningsmiljöer? Och vad forskas det inte om - finns det påtagliga kunskapsluckor i ett eller flera länder – centrala områden och betydelsefulla förändringsprocesser som forskningen inte har uppmärksammat? Vilka trender och traditioner i de olika ländernas äldreomsorg pekar forskningen på? Hur har de senare årens förändringar av äldreomsorgen berört hjälpbehövande äldre, deras anhöriga och omsorgspersonalen?Kunskapsöversikten vänder sig till alla med intresse för nordisk äldreomsorg och omsorgsforskning: beslutsfattare, yrkesverksamma, lärare, studenter och forskare - alla som vill veta vad som händer inom detta viktiga och föränderliga välfärdsområde.

Swedish

.

At give de ældre røst – Tre brugerorientere tilgange til udviklingen i ældresektoren

I de seneste årtier er sket store ændringer i ældreomsorgen. I samtlige nordiske lande har været gennemført reformer, som har påvirket organisering og udførsel. Reformerne har haft forskelligt udseende og indhold, men fælles klangbund. Nye principper har vundet indpas. Det har handlet om administrativ synlighed, økonomisk effektivitet og større inddragelse af den private sektor. I denne sammenhæng har et gennemgående tema været kvalitet: Kvalitet i organisering, kvalitet i ydelser, kvalitet i relationerne til de ældre. Ældreområdet har iagttaget sin egen forandring igennem trylleformlen kvalitet.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error