1887

OECD Multilingual Summaries

OECD Sovereign Borrowing Outlook 2014

Summary in Swedish

Cover
Read the full book on:
10.1787/sov_b_outlk-2014-en

Statlig upplåning: OECD‑översikt 2014

Sammanfattning på svenska

OECD‑ländernas emittenter av statspapper ställs inför stora utmaningar i en komplex miljö

Emittenterna av statspapper brottas med bekymmer i form av ökade marknads‑ och likviditetsrisker, högre långa räntor och hinder för den globala tillväxten. Det råder osäkerhet om när, hur snabbt och på vilket sätt centralbankerna kommer att börja överge de okonventionella penningpolitiska programmen. Emission är problematisk i länder där stora budgetunderskott och mycket höga statsskulder inte har börjat minska, eftersom budgetunderskottets väldiga arv fortsätter att exponera regeringarna för förtroendeskiftningar när trovärdiga planer för statsfinansiell konsolidering på medellång sikt inte finns på plats. Det finns oro för det onda arvet efter ofullständiga reformer i finanssektorn och den eventuella negativa effekten på marknadslikviditeten av (väntade) nya lagregler. Därför har många skuldförvaltningsmyndigheter tvingats revidera sina emissionsstrategier och f'örsäljningsrutiner. Några har också introducerat nya obligationstyper eller avser att göra det.

Upplåningen nådde en topp 2012 och kommer att sjunka 2014, men skuldsättningsgraderna är fortsatt hög och stigande

Även om OECD‑ländernas sammantagna bruttoupplåningsbehov förefaller ha nått sin höjdpunkt 2012med 11 biljoner US‑dollar, står skuldförvaltningen fortsatt inför avsevärda svårigheter medan statsskskuldsättningsgraderna fortfarande stiger. OECD‑ländernas totala bruttoupplåningsbehov väntas ha sjunkit något år 2013 till 10,8 biljoner US‑dollar. De antas sjunka ytterligare 2014 till ca 10,6 biljoner US‑dollar, men med en relativt hög amorteringsnivå. Nettoupplåningen beräknas sjunka till 1,5 biljoner US‑dollar 2014, medan OECD‑ländernas skuldsättningsgrader sammantaget väntas öka.

Att mot denna bakgrund anskaffa avsevärda penningvolymer till lägsta kostnad, med acceptabel omsättningsrisk från förfallande skulder, som behöver refinansieras, är fortfarande en utmaning, Många av OECD‑ländernas skuldförvaltare fortsätter att återbalansera sina portföljer genom att emittera fler långa papper och moderera växelemissionerna.

Viktigare undersökningsresultat

  • Upplåningen bör backa 2014, men skuldsättningsgraderna väntas förbli, höga. I en grupp utvalda större OECD‑änder väntas den allmänna statsskulden år 2014 nå den högsta nivån sedan Andra världskriget.
  • För 2013 och 2014 väntas andelen emitterade kortfristiga obligationer stanna kvar på nivån 45‑46 %, en bra bit under förkrisandelen på nästan 49 %.
  • Andelen långfristiga skulder i den statliga upplåningen uppskattas till ca 87 % för år 2013 och väntas nå 88,1 % 2014.
  • Historiskt sett är avkastningarna från långfristiga statsobligationer nära korrelerade bland de större avancerade ekonomierna.
  • Statens refinansieringsbehov inom OECD, totalt sett, utgör en rejäl utmaning och kommer att nå ca 29 % den utestående långfristiga skulden under de tre kommande åren.
  • Det råder ingen brist med avseende på staternas samlade säkra tillgångar, i synnerhet om man använder en bredare skala för att mäta kreditriskerna vid statlig upplåning. Hellre än att använda “triple‑A standard", borde statsskuld, som fått betyget AAA, AA eller A också anses säkra.
  • Skuldförvaltningsmyndigheterna har uttryckt oro med anledning av trycket på de existerande primärlångivarsystemen och effekterna av (kommande) lagstiftning om likviditeten på marknaderna för prima och sekunda statspapper.
  • Förändringar i centralbankernas förhållningssätt till okonventionell penningpolitik kan leda till mycket volatila marknader. Avslutningsåtgärderna (bl.a. utfasningstakten) måste genomföras med stor försiktighet, rak kommunikation med marknaden och vederbörlig tvåvägskommunikation mellan centralbanksstyrelserna och de statliga värdepappersemittenterna.

© OECD

Denna sammanfattning är inte en officiell OECD-översättning.

Reproduktion av denna sammanfattning är tillåten, om OECD:s upphovsrätt och publikationens titel på originalspråket nämns.

Flerspråkliga sammanfattningar är översatta utdrag ur OECD–publikationer, som ursprungligen publicerats på engelska och franska.

De kan beställas gratis från OECD:s nätbokhandel www.oecd.org/bookshop

Närmare upplysningar lämnas av OECD Rights and Translation unit, Public Affairs and Communications Directorate: [email protected], fax: +33 (0)1 45 24 99 30.

OECD Rights and Translation unit (PAC)
2 rue André-Pascal, F-75116
Paris, Frankrike

Besök vår nätplats www.oecd.org/rights

OECD

Read the complete English version on OECD iLibrary!

© OECD (2014), OECD Sovereign Borrowing Outlook 2014, OECD Publishing.
doi: 10.1787/sov_b_outlk-2014-en

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error