1887

OECD Multilingual Summaries

OECD Digital Economy Outlook 2015

Summary in Turkish

Cover
Read the full book on:
10.1787/9789264232440-en

OECD 2015 Dijital Ekonomi Görünümü

Türkçe Özet

Halen dijital ekonomi, dünya ekonomisinin pek çok boyutuna nüfuz ederek bankacılık, perakende, enerji, taşımacılık, eğitim, yayıncılık, medya ve sağlık gibi çok çeşitli sektörleri etki altına almaktadır. Bilişim ve İletişim Teknolojileri (BİT'ler) sabit, mobil ve yayın ağlarının biraraya gelmesiyle ve cihazlar ile nesnelerin artan bir biçimde birbirine bağlanarak Nesnelerin İnternetini oluşturmasıyla birlikte sosyal etkileşim ve kişisel ilişki yürütme biçimlerini dönüştürmektedir.

OECD ülkeleri ve partner ekonomiler, inovasyonun ve kapsayıcı büyümenin itici gücü olarak dijital ekonominin potansiyelini nasıl maksimize edebilirler? Politika yapıcıların gözönünde bulundurması gereken dijital ekonomi dönüşümleri ve başetmeleri gereken yeni zorluklar nelerdir?

Dijital ekonominin tam potansiyeli henüz gerçekleşmedi

BİT imalatındaki ve özellikle de BİT hizmetlerindeki küresel ticaret büyümeye devam ediyor. Ticari İşletmelerin Araştırma ve Geliştirme Harcamaları ve BİT ile ilgili patentlerde son zamanlarda yaşanan artış, BİT sektörünün inovasyonda oynadığı kilit rolü ortaya koymaktadır. Kablosuz geniş bant aboneliklerindeki artışla birlikte geniş bant piyasaları da genişlemekte ‑ OECD bölgesinde 1 milyar aboneye yaklaşarak ‑ sabit telefon hizmetlerindeki azalmayı telafi etmektedir. Fiber ve 4G döşenmesiyle birlikte iletişim ağlarının performansı gelişirken özellikle mobil hizmetlerin fiyatları düşmektedir.

 • Kapsama alanının genişletilmesi ve hem sabit hem de mobil geniş bant altyapılarının kalitesini iyileştirmek için ciddi bir potansiyel bulunmaktadır. Reklamı yapılan sabit geniş bant hızlarının ölçülmesine yönelik yeni OECD metodolojisi, hükumetlerin Nesnelerin İnternetine doğru ilerleme kabiliyetini koruyacaktır.
 • Ağlara yönelik talebin artmasıyla ve daha fazla spektrum kaynağının mobil iletişime tahsis edilmesinin gerekmesiyle beraber sabit ve mobil ağların tamamlayıcılığının istismar edilmesi gerekecektir. Kablosuz iletişim trafiğiyle ilgili yükün boşaltılmasında, veri aktarımında ve mevcut spektrumun daha iyi kullanılmasında sabit altyapılar kritik önem taşır. Politika yapıcılar, spektrum kullanımındaki verimliliği artırmak için yenilikçi lisanslama programlarını test etmekteler.
 • BİT'lerin daha fazla benimsenmesinde ve firmalar tarafından kullanılmasında, İnternetin tüm sektörlerde büyümeyi ve inovasyonu desteklemesinde büyük bir potansiyel bulunmaktadır. OECD ülkelerindeki çoğu firmanın geniş bant bağlantısı bulunsa da ‑ nitekim 2014'te 10'dan fazla çalışanı olan işletmelerin %95'inde bulunuyordu ‑ çok azı kaynak planlama yazılımı (%31), bulut bilgisayar hizmetleri (%22) kullanmakta veya elektronik yollarla sipariş (%21) almaktadır. Ülkeler arasındaki, küçük ve büyük firmalar arasındaki farklılıklar önem taşımaya devam ediyor.
 • Kitle finansmanı platformları ve yeni "paylaşım ekonomisi" platformları gibi işbirlikçi üretim yöntemlerine dayalı yeni iş modelleri, yerleşik piyasaların mevcut mevzuat düzenlemelerine karşı çıkarak kamu menfaatini korurken inovasyonu da mümkün kılan, dengeli politika tepkileri verilmesi için çağrı yapmaktadır.
 • Daha fazla yüklemenin kapsamı da şahıslar için önem taşır. Tüketiciler, e‑ticaretin küçük bir kısmına karşılık gelirken e‑ticaretin %90'a yakın miktarı işletmeler arası işlemlerde gerçekleşmektedir. Geniş bir yayılıma rağmen İnternet kullanımındaki yoğunluk, özellikle daha yüksek eğitim düzeyiyle bağlantılı olan e‑hükumet, e‑ticaret ve internet bankacılığı gibi faaliyetlerden ötürü çeşitlilik göstermeye devam etmektedir.

Ulusal dijital gündemler yoluyla ekonomik ve sosyal büyümenin desteklenmesi

OECD ülkelerindeki hükumetler, dijital ekonomiyi stratejik bir biçimde geliştirme, faydalarını artırma ve işsizliğin, eşitsizliklerin azaltılması, insanların yoksulluktan kurtarılması gibi temel zorluklara cevap verme gereğinin artan biçimde farkına varmaktalar. Günümüzdeki ulusal dijital stratejiler, iş alanları açılmasından verimlilik artışına ve kamu idaresine, istihdama, eğitime, sağlığa, yaşlanmaya ve kalkınmaya kadar değişik konuları kapsamaktadır. Genel olarak hükumetler, "İnternet politikası geliştirmenin" bir dizi tutarlı ve hükumet bütününü kapsayan politikalara bağlı olduğunun farkındadırlar.

 • Yeni iş modellerine, e‑ticarete ve yeni işbirlikçi bilimsel ve sosyal ağlara temel sağlayan altyapının yüksek kalitede, herkes tarafından erişilebilir ve rekabetçi fiyatlardan ulaşılabilir olması gerekir.
 • Dijital ekonomideki rekabetin, telekomünikasyon tedarikçilerinin ve yeni İnternet oyuncularının etrafındaki iş modellerinin teknik yakınlaşması ve bütünleşmesi dahil başlıca birkaç değişim karşısında zorlanmasıyla birlikte hükumetlerin de rekabeti, girişlerinin önündeki düşük yapay bariyerleri koruma ve mevzuat tutarlılığını güçlendirme çabalarına katılması gerekiyor. Mobil piyasaların güçlendirilmesi, inovasyonda veya diğer aktörlerin rekabet kabiliyetinde gerilemeye yol açmamalıdır.
 • BİT'lerin daha fazla yüklenmesinin teşvik edilmesi, KOBİ'ler de dahil olmak üzere özellikle hükumetler ve işletmeler için temel önem taşır.
 • Çevrimiçi ağların, hizmetlerin ve uygulamaların güvenilirliğine ve emniyetine güvenin teminat altına alınması, kullanıcıların gizliliklerinin güvence altına alınması ve tüketici haklarının korunması gerekir. OECD, liderlere ve karar alıcılara dijital güvenlik ile gizlilik riski yönetimini farklı teknik ve hukuki meseleler olarak ele almaktan çok kendilerinin geniş ekonomik ve sosyal risk yönetimi çerçevelerinde entegre etmeleri çağrısında bulunmuştur. Gizlilik meselelerini koordineli, bütünsel bir biçimde ele alacak ve toplumun kolektif kamu menfaatlerine hizmet etmek için kabul etmek istediği sınırlamaları tespit edecek şekilde siber‑güvenlik stratejilerine ulusal gizlilik stratejilerinin de eklenmesi gerekir.
 • Girişimciliği, istihdamı ve e‑kapsayıcılığı desteklemek maksadıyla BİT konusunda öğretim, eğitim ve yeniden beceri kazandırılması yoluyla insanların BİT kullanmak, çevrimiçi sosyal ve ekonomik faaliyetlerine yönelik riskleri yönetmek için gereken becerilerle teçhiz edilmeleri gerekir.
 • Dijitale geçmenin potansiyel olarak rahatsız edici etkilerini tanımak kritik önem taşır. İşçilerin yeni dijital iş tiplerine geçişini kolaylaştırmaları gerekecektir.

İnternet yönetişimi: Önümüzdeki yıllar için bir politika önceliği

İnternet topluluğu, İnternetin teknik kaynaklarının Amerika Birleşik Devletleri hükumetinden küresel düzeyde çok‑paydaşlı bir topluluğa geçiş denetimine yönelik bir teklif geliştiriyor. Eylül 2015'te Birleşmiş Milletler, 2015 sonrası kalkınma gündemini sunarak kapsayıcı ve küresel bir dijital ekonomi oluşturmak amacıyla muhtemelen BİT'lere ve İnternete daha fazla erişimi içeren sürdürülebilir kalkınma hedeflerini ortaya koyacak. Aralık 2015'te çoklu‑paylaşım öncülüğündeki İnternet Yönetişimi Forumu'nun (IGF) yetki alanının yenilemesi gelecek.

Bu girişimlerin temelinde İnternetin açıklığını korumaya yönelik temel ihtiyaç yatmaktadır. İnternetin; işletmelerin, vatandaşların ve hükumetlerin rastlantısal yenilikler yapabileceği ve uygulamalar ile hizmetler geliştirebileceği açık bir platform olarak algılanması, dijital ekonomide çok sayıda yenilik yapılmasını mümkün kılmıştır. Ancak geçtiğimiz yıllarda, merkezilikten uzaklaşmış ve açık İnternet mimarisinin ve sınır‑ötesi verilerin serbestçe akışının karasal yönlendirme, yerel içerik veya veri saklama gereklilikleri, ağ nötrlüğü, çok‑dilli alan adlarının evrensel düzeyde kabul görmesi ve alternatif ağlar oluşturulması gibi meselelerden ekonomik ve sosyal faydaların doğrudan veya dolaylı olarak etkilenebileceği yönünde kaygılar oluşmuştur.

Açık İnternetin faydaları ve riskleri, 2016'da yapılacak olan bir sonraki OECD Bakanlar Toplantısında, küresel bağlantı kabiliyetiyle, Nesneler İnternetiyle, dijital ekonomide inovasyonu ve güveni desteklemeye yönelik talep‑tarafı girişimleriyle ve yeni iş alanları açılmasının desteklenmesiyle ve dijital ekonominin faydalarını maksimize etmek için gereken becerilerin geliştirilmesiyle ilgili diğer temel konularla birlikte bakanlar ve diğer üst‑düzey paydaşlar tarafından tartışılacaktır.

© OECD

Bu özet metin, resmi bir OECD çevirisi değildir.

Bu özet metin, OECD telif hakkı ve yayının aslının ismi belirtilmek koşuluyla çoğaltılabilir.

Değişik dillerdeki özet metinler, aslı İngilizce ve Fransızca dillerinde yayınlanan OECD yayınlarının kısaltılmış çevirileridir.

Bu yayınlar OECD İnternet Kitabevi’nden ücretsiz olarak temin edilebilir www.oecd.org/bookshop

Daha fazla bilgi için, OECD Halkla İlişkiler ve İletişim Müdürlüğü, Haklar ve Çeviri Birimi’ne başvurunuz. [email protected] Faks: +33 (0)1 45 24 99 30.

OECD Rights and Translation unit (PAC)
2 rue André-Pascal, 75116
Paris, Fransa

İnternet web sitemiz: www.oecd.org/rights

OECD

Read the complete English version on OECD iLibrary!

© OECD (2015), OECD Digital Economy Outlook 2015, OECD Publishing.
doi: 10.1787/9789264232440-en

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error