1887

OECD Multilingual Summaries

Development Co-operation Report 2018

Joining Forces to Leave No One Behind

Summary in Slovak

Cover
Celý dokument si môžete prečítať na:
10.1787/dcr-2018-en

Správa o rozvojovej spolupráci za rok 2018

Spájanie síl s cieľom na nikoho nezabudnúť

Zhrnutie v slovenčine

Členské štáty OSN v roku 2015 schválili Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj – transformačný svetový program spájajúci hospodársky, sociálny a environmentálny pilier rozvoja v rámci 17 spletito prepojených cieľov trvalo udržateľného rozvoja. Ústredným prvkom Agendy 2030 je záväzok splniť tieto ciele pre všetkých, nikoho nevynechajúc, a snaha dosiahnuť najprv tých, ktorí zaostávajú najviac. V správe o rozvojovej spolupráci za rok 2018 sa analyzuje význam tohto záväzku s osobitným zameraním na jedinečnú úlohu a pridanú hodnotu rozvojovej spolupráce a oficiálnej rozvojovej pomoci (ODA). Táto správa je reakciou na požiadavku členov Výboru OECD pre rozvojovú pomoc na objasnenie spôsobu, ako riešiť tento záväzok.

V globálnom kontexte rastúcej príjmovej a majetkovej nerovnosti v krajinách a medzi nimi a popri čoraz častejších otrasov súvisiacich so zmenou klímy je ohrozovaný ťažko získaný pokrok v oblasti rozvoja. Viditeľnejšie a naliehavejšie riziká pre rozvoj a životné prostredie tlačia vlády, medzinárodné spoločenstvo a rozvojových partnerov k reakcii a adaptácii. Stoja pred jednoznačnou potrebou obnoviť stratégie a investície do odstránenia chudoby, obmedzenia nerovností a odstránenia príčin týchto hrozieb pre trvalo udržateľný rozvoj, ktoré majú celosvetové dôsledky.

Čo teda v praxi znamená záväzok na nikoho nezabudnúť? Uznávajúc, že na túto otázku neexistuje jediná odpoveď a že každý členský štát OSN nesie zodpovednosť za plnenie Agendy 2030 a cieľov trvalo udržateľného rozvoja pre všetkých, táto správa poskytuje komplexný prehľad. Používa najnovšie dôkazy, údaje a analýzy od širokého okruhu vládny, akademických a mimovládnych odborníkov a tvorcov politík, ktoré sa týkajú toho, čo to znamená zaostávať, a stratégie, ktoré fungujú. Predstavuje aj čerstvý a kritický pohľad na pripravenosť a kapacity rozvojovej spolupráce a oficiálnej rozvojovej pomoci pomôcť rozvojovým krajinám a spoločenstvám dosiahnuť ciele trvalo udržateľného rozvoja pre všetkých.

Je zrejmé, že záväzok na nikoho nezabudnúť znamená významný posun naratívu o trvalo udržateľnom rozvoji vo všetkých krajinách, aby sa v ňom bral ohľad na ľudí, ktorí nemajú prospech z pokroku pre často sa krížiace politické, sociálne, hospodárske, environmentálne, kultúrne a štrukturálne dôvody, a aby sa doň títo ľudia začlenili, a to prostredníctvom inkluzívneho, spravodlivého a udržateľného rozvoja v rozvojových krajinách. Kapitoly a prípadové štúdie z Beninu, Indonézie, Kene, Južnej Ameriky a západnej Afriky ukazujú, ako inkluzívnejšie sociálne, hospodárske a environmentálne politiky s podporou správnych údajov a dôkazov môžu mať skutočný význam pre spravodlivý a udržateľný rozvoj.

V prvej časti správy sa uvádzajú dôkazy o tom, prečo je dôležité na nikoho nezabudnúť, ako aj údaje a analýzy, ktoré sa týkajú toho, čo to znamená zaostávať. Kapitoly sú zamerané na osem kľúčových otázok, ktoré treba zodpovedať v záujme dosiahnutia cieľov trvalo udržateľného rozvoja pre všetkých: ukončenie extrémnej chudoby v krajinách, ktoré to najviac potrebujú; riešenie zvyšovania príjmovej nerovnosti; riešenie nestability; umožnenie inkluzívnej správy vecí verejných; naliehavé požiadavky súvisiace so zmenou klímy; pokrok smerom k rodovej rovnosti a posilneniu ekonomického postavenia žien; začlenenie 1,2 miliardy mladých ľudí z celého sveta; a zabezpečenie, aby sa už nezabúdalo na osoby so zdravotným postihnutím.

V druhej časti sa skúma uplatňovanie zásady na nikoho nezabudnúť v praxi. V kapitolách sa objasňuje potenciálny vplyv integrovanejších politík, rozpočtov a programov s rôznych sektoroch a na rôznych úrovniach verejnej správy pri dosahovaní najzraniteľnejších osôb. Dosahovanie cieľov trvalo udržateľného rozvoja pre všetkých sa opiera o údaje a diagnostiku, v ktorých sa počíta so všetkými a ktoré sú diferencované podľa príjmu, pohlavia a rodu, geografie, veku a zdravotného postihnutia. Národné štatistické systém stále musia rozvíjať schopnosť práce s údajmi. Kľúčové je aj zabezpečenie správneho podporného prostredia pre občiansku spoločnosť, aby prehĺbila svoju základnú úlohu zastupovať marginalizovaných členov spoločnosti. Ďalšou miestnou silou v oblasti inklúzie sú mikropodniky a malé a stredné podniky. Tieto podniky môžu zohrávať väčšiu úlohu, ak budú mať dostatočný prístup k dostupným možnostiam financovania, čo je jedna z oblastí, v ktorej môže pomôcť rozvojová spolupráca.

V tretej časti, ktorá vychádza z reakcie členov Výboru pre rozvojovú pomoc na prieskum týkajúci sa ich politík a prístupov, sa rozoberá ďalší postup v oblasti politík rozvojovej spolupráce, financovania a tvorby programov, aby boli vhodné na účel záväzku na nikoho nezabudnúť. Záverečná časť správy (štvrtá časť) sa zaoberá individuálnymi profilmi pomoci všetkých členov Výboru pre rozvojovú pomoc, ako aj trinástich ďalších poskytovateľov podliehajúcich OECD, ktoré sú dostatočne podrobné, a súkromným financovaním rozvoja z dvoch nadácií. Obsahuje aj odhad prostriedkov na rozvoj za desať krajín, ktoré v súčasnosti nepodávajú správy OECD.

V Správe o rozvojovej spolupráci za rok 2018: Spájanie síl s cieľom na nikoho nezabudnúť sa dôrazne obhajuje jedinečná úloha rozvojovej spolupráce pri poskytovaní podpory krajinám a celosvetovému spoločenstvu v záujme dosiahnutia cieľov Agendy 2030. Na splnenie spoločného sľubu dosiahnuť ciele trvalo udržateľného rozvoja pre všetkých, na nikoho nezabudnúť a dosiahnuť najprv tých, ktorí zaostávajú najviac, však nebude stačiť pokračovať v rozvojovej spolupráci tak, ako doteraz. Poskytovatelia musia vyvinúť nové premyslené, systematické a koordinované úsilie upraviť svoje naratívy, postupy správy a financovanie s cieľom maximalizovať dosah na jednotlivcov a kolektívy. V tejto správe sa od poskytovateľov požaduje, aby aktualizovali rámce rozvojovej spolupráce, a to tromi spôsobmi:

  • nový naratív vysvetľujúci spoločný prínos pre všetkých vyplývajúci z dodržania zásady na nikoho nezabudnúť,
  • úmyselné uplatňovanie cieľa inkluzívneho, spravodlivého a udržateľného rozvoja prostredníctvom portfólií rozvojovej spolupráce a využitie iniciátorov zmien, inovácií a údajov,
  • inteligentnejšie používanie a prideľovanie oficiálnej rozvojovej pomoci ako neodlučiteľnej súčasti širšieho úsilia o zvýšenie objemu finančných prostriedkov na dosiahnutie cieľov trvalo udržateľného rozvoja pre všetkých.

© OECD

Toto zhrnutie nie je úradným prekladom OECD.

Rozmnožovanie tohto zhrnutia je povolené iba za predpokladu, že bude uvedené autorské právo OECD a názov originálnej publikácie.

Viacjazyčné zhrnutia sú preloženými výňatkami z publikácií OECD, pôvodne uverejnených v anglickom a francúzskom jazyku.

OECD

Kompletnú anglickú verziu si môžete prečítať v online knižnici OECD iLibrary!!

© OECD (2018), Development Co-operation Report 2018: Joining Forces to Leave No One Behind, OECD Publishing.
doi: 10.1787/dcr-2018-en

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error