1887

OECD Multilingual Summaries

How's Life in Your Region?

Measuring Regional and Local Well-being for Policy Making

Summary in Slovak

Cover
Celý dokument si môžete prečítať na:
10.1787/9789264217416-en

Aký je život vo vašom regióne?

Meranie regionálnej a lokálnej prosperity pri tvorbe politík

Zhrnutie v slovenčine

Každý si chce užívať dobrý život v mieste svojho bydliska, takže regionálne meranie každodenných zážitkov môže byť prínosnejšie než stanovenie národného priemeru. Úplný obraz ekonomiky a spoločnosti musí brať ohľad na to, čo si ľudia vážia v bezprostredných životných podmienkach, ako sa správajú, keď sa ich očakávania nesplnia, a ako miestne služby prispievajú k zlepšeniu pracovných príležitostí a zdravšiemu životu. Regionálne ukazovatele prosperity pomáhajú zachytiť, či sa obnova ekonomiky a blahobyt preniesli do celkového zlepšenia kvality života.

Regióny môžu ukazovatele prosperity využiť rôznymi spôsobmi, podľa vlastných priorít a potrieb. Tieto ukazovatele môžu pomôcť regiónom identifikovať, aké sú ich relatívne silné a slabé stránky prosperity, monitorovať trendy a porovnať ich s trendmi v iných oblastiach. Môžu tiež zvýšiť povedomie o konkrétnych výzvach prosperity. Okrem toho môžu určiť priority pri tvorbe politík v prospech toho, na čom obyvateľom najviac záleží.

Spoločný rámec na meranie regionálnej prosperity založený na deviatich aspektoch

Správa „Aký je život vo vašom regióne?“ ponúka spoločný rámec na meranie prosperity obyvateľov na regionálnej úrovni. Rámec bol navrhnutý tak, aby dosiahol zlepšenie efektivity a súvislosti politík hodnotením deviatich aspektov, ktoré vytvárajú hmotné statky (príjem, pracovné príležitosti a bývanie) a kvalitu života (zdravotná starostlivosť, vzdelanie, životné prostredie, bezpečnosť, prístupnosť služieb a občianska angažovanosť). Týchto deväť aspektov sa hodnotí zo strany jednotlivcov aj zo strany konkrétnej oblasti. Najlepšie sa hodnotenie udeľuje pomocou ukazovateľov skutočných výsledkov, nie vstupov a výstupov.

Meranie týchto deviatich aspektov pomocou súboru porovnateľných ukazovateľov v 362 regiónoch 34 krajín OECD ukázalo, že výstupy prosperity sa na rôznych miestach ukazujú rôznym spôsobom. Rozdiely v prosperite sú často väčšie medzi regiónmi tej istej krajiny než medzi jednotlivými krajinami. Napríklad rozdiel v dosiahnutom vzdelaní pracovnej sily medzi Baskickom a Andalúziou je podobný rozdielu medzi Španielskom a Švédskom. Takéto regionálne nerovnosti môžu zvýšiť cenu sociálneho zabezpečenia, narušiť sociálnu súdržnosť a podkopávať výkonnosť krajiny. Krajiny s väčšími regionálnymi rozdielmi v pracovných príležitostiach, vzdelaní a prístupnosti služieb majú tiež znížené výsledky prosperity na celoštátnej úrovni.

Väčšia rovnomernosť výsledkov prosperity by mohla zlepšiť odolnosť regiónov

Rovnomernejšia distribúcia výsledkov prosperity môže ovplyvniť životy obyvateľov a môže tiež hrať úlohu pri zlepšovaní odolnosti regiónov. Regióny s nižšími rozdielmi v príjmoch dosiahli v priemere za posledných 10 rokov relatívne vyšší nárast hrubého domáceho produktu (HDP) na obyvateľa, a to obzvlášť po nástupe hospodárskej krízy. Priemery výsledkov prosperity aj ich distribúcia sa však v regiónoch výrazne líšia. Nové údaje o nerovnosti príjmov na samosprávnej úrovni však napríklad poukazujú na to, že nerovnosť príjmov je v priemere vyššia vo veľkých mestách.

Mechanizmy na zmenu výsledkov prosperity v čase a vplyv na rôzne aspekty prosperity sa v jednotlivých regiónoch líšia. Výsledky v oblasti pracovných príležitostí sa môžu zmeniť v priebehu niekoľkých rokov, iné aspekty, ako napríklad bezpečnosť a vzdelávanie, si vyžadujú dlhodobejšie investície. Napríklad viac než 80 % regiónov OECD v najnižšom kvantile bezpečnosti a 90 % regiónov v najnižšom kvantile vzdelávania za rok 2000 sa stále nachádzalo v najnižšom kvantile aj v roku 2013.

Rámec regionálnej prosperity ukazuje, že rôzne aspekty prosperity môžu medzi sebou bojovať alebo sa môžu navzájom umocňovať. Ak vezmete do úvahy vzájomné doplňovanie sa či kompromisy medzi jednotlivými aspektmi, vytvoríte súvislejšie politiky. Občania môžu cez kvalitu samospráv a miestnych inštitúcií ovplyvňovať navrhovanie a zavádzanie kombinácie politík.

Usmernenia z hľadiska zavádzania regionálnej stratégie prosperity

Regióny a mestá, ktoré chcú zaviesť stratégiu prosperity a zvýšiť tak súčasné životné podmienky a budúce príležitosti pre občanov, by mali zvážiť nasledujúce kroky:

  • Prevedenie cieľov prosperity do ukazovateľov týkajúcich sa politík. Meranie regionálnej prosperity musí byť jasne prepojené s cieľmi regionálnych politík, ktoré budú rovnako orientované na všetkých úrovniach vlády.
  • Výber ukazovateľov. Mal by sa nastaviť poradný konzultačný proces, ktorý sa sústredí na obmedzený súbor kľúčových ukazovateľov, ktoré odrážajú priority a silné stránky oblasti, ako je to zdôraznené v Rámci regionálnej prosperity OECD.
  • Identifikácia referenčných úrovní a očakávaných výsledkov. Stanovenie jasného počiatočného bodu a niekoľkých cieľov na dosiahnutie dodáva verejným opatreniam rámec transparentnej časovej priamky a prechodných míľnikov.
  • Monitorovanie postupu a hodnotenie potenciálu rôznych miest. Ukazovatele regionálnej prosperity sú výborným nástrojom na zaznamenávanie zmien v priebehu času a identifikáciu konkrétneho potenciálu, ktorý by sa dal v rôznych komunitách rozvíjať.
  • Podporovanie angažovanosti občanov a komunikácia výsledkov. Angažovanie občanov už od počiatočných fáz meracej iniciatívy vytvára hybnú silu pre aktivitu, pomáha upravovať politiky, ak je to potrebné, a zvyšuje zodpovednosť a dôveru.

© OECD

Toto zhrnutie nie je úradným prekladom OECD.

Rozmnožovanie tohto zhrnutia je povolené iba za predpokladu, že bude uvedené autorské právo OECD a názov originálnej publikácie.

Viacjazyčné zhrnutia sú preloženými výňatkami z publikácií OECD, pôvodne uverejnených v anglickom a francúzskom jazyku.

K dispozícii sú bezplatne v on-line kníhkupectve OECD: www.oecd.org/bookshop

Viac informácií získate v Divízii autorských práv a prekladov OECD Riaditeľstva verejných záležitostí a komunikácie: [email protected], fax: +33 (0)1 45 24 99 30.

OECD Rights and Translation unit (PAC)
2 rue André-Pascal, 75116
Paris, France

Navštívte našu webovú lokalitu www.oecd.org/rights

OECD

Kompletnú anglickú verziu si môžete prečítať v online knižnici OECD iLibrary!!

© OECD (2014), How's Life in Your Region?: Measuring Regional and Local Well-being for Policy Making, OECD Publishing.
doi: 10.1787/9789264217416-en

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error