Předmluva

Veřejná správa se při formování politik stále častěji potýká s komplexními výzvami, jež vyžadují koordinovanou reakci napříč resorty. Situaci v České republice v poslední době ovlivnilo několik po sobě jdoucích krizí – pandemie onemocnění covid-19, rostoucí inflace a válka na Ukrajině. V tomto novém globálním kontextu musí veřejná správa posílit svou odolnost vůči neočekávaným šokům a zároveň reagovat a řešit okamžité priority i dlouhodobé závazky a zajištovat vysokou kvalitu a kontinuitu veřejných služeb.

Před pandemií covid-19 a následujícím nepříznivým vývojem, jež bychom mohli nazvat polykrizí, se České republice do značné míry dařilo vyhýbat se nerovnostem a většina občanů byla s poskytováním klíčových veřejných služeb velmi spokojena. Ve fázi oživení po covidové krizi se Česká republika, stejně jako mnoho zemí OECD, musela vyrovnat s důsledky vypuknutí ozbrojeného konfliktu na Ukrajině, jež přinesl ekonomické a sociální problémy od inflace až po energetickou nejistotu a mělo za následek příliv uprchlíků, jenž vytváří další tlak na sociální služby a veřejné finance. Dekarbonizace a digitalizace ekonomiky jsou a zůstanou hlavními průřezovými výzvami, a to i navzdory zvýšenému úsilí zejména v oblasti omezování emisí skleníkových plynů. V této souvislosti může zvýšení efektivity a modernizace veřejné správy v České republice plošně zvýšit kvalitu veřejných služeb, podpořit klientsky orientovanou a více digitalizovanou veřejnou správu a pomoci řešit průřezové výzvy.

Tento Přehled o stavu veřejné správy v České republice, zpracovaný organizací OECD, hodnotí kapacity veřejného sektoru a podporuje aktéry veřejné správy, aby posílili své snahy o ambiciózní reformy veřejné správy pod hlavičkou koncepce rozvoje veřejné správy „Klientsky orientovaná veřejná správa 2030“. Přehled poukazuje na prioritní oblasti reforem na centrální i místní úrovni, jež se soustřeďují především na participaci občanů, strategické řízení a koordinační schopnost centra vládnutí, digitalizaci, tvorbu politik na základě podložených informací (EIDM), státní správu a územní samosprávu. Tento Přehled rovněž zkoumá reakci České republiky na výzvy spojené s pandemií covid-19 a její odolnost vůči případným budoucím otřesům. Na základě této analýzy poskytuje doporučení na podporu inkluzivního, na důkazech založeného, efektivního a odolného přístupu ke správě věcí veřejných na všech úrovních veřejné správy. Konečným cílem je dosáhnout lepších výsledků a služeb pro občany a posílit zapojení občanů a jejich důvěru v instituce veřejné správy.

Informace a údaje shromážděné pro tento Přehled přispívají k širšímu pracovnímu programu OECD zaměřenému na efektivní, inovativní, na budoucnost připravené, digitalizované a klientsky orientované orgány veřejné správy a jejich služby a na posílení důvěry ve veřejnou správu. OECD je připravena dále podporovat ambice České republiky na cestě ke kvalitnější veřejné správě, k čemuž by Česká republika mohla využít zejména doporučení vyplývající z tohoto Přehledu o stavu veřejné správy.

Zpracování této publikace bylo financováno Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem prostřednictvím Fondů EHP a Norska.

Přehled o stavu veřejné správy v České republice byl schválen a uvolněn k publikování Výborem OECD Public Governance Committee dne 17. března 2023 a připraven ke zveřejnění Sekretariátem.

© OECD 2023

Na používání tohoto díla v digitální i tištěné podobě se vztahují Podmínky uvedené na https://www.oecd.org/termsandconditions.