1887

OECD Multilingual Summaries

OECD Business and Finance Outlook 2017

Summary in Czech

Cover
Celý text si můžete přečíst na adrese:
10.1787/9789264274891-en

Výhled OECD na rok 2017 týkající se obchodu a financí

Přehled v českém jazyce

Narůstá dojem, že globalizace pro velké části společnosti jak ve vyspělých, tak v rozvojových hospodářstvích nefunguje a že pohání nerovnost a poškozuje pracovníky s nižší úrovní dovedností. I když je za účelem zlepšení výsledků nutné vyvinout značné úsilí v oblasti domácí politiky, je rovněž nezbytně nutné lépe sladit domácí a mezinárodní politiky a zajistit rovnější podmínky v přeshraničních činnostech podniků. To vyžaduje, aby se země aktivní na globalizovaných trzích zavázaly k dodržování společného souboru transparentních zásad, které jsou v souladu se vzájemně prospěšnou hospodářskou soutěží, obchodem a mezinárodními investicemi. Řízení obchodu, mezinárodních investic a hospodářské soutěže však na globální úrovni nepokročilo natolik, aby podpořilo lepší výsledky. Tento výhled poskytuje důkazy podložené zkušenostmi ohledně toho, jak mohou nerovné podmínky zablokovat úspory z rozsahu, nesprávně přidělovat zdroje a oslabit spravedlivou hospodářskou soutěž. Zabývá se také otázkami globálního řízení ("pravidly" a "normami") v řadě politických oblastí.

Směnný kurz a řízení kapitálových účtů

Cílení na směnné kurzy podporované řízením kapitálových účtů a/nebo stanovení cen obchodovaného zboží pro určitý podíl na trhu (se státní podporou) zkresluje relativní ceny, ať už jej provádějí vyspělá nebo rozvojová hospodářství. Tyto postupy mohou zabránit ziskům ze zahraničního prodeje podniků z jedné země ve prospěch podniků z jiné země, a zablokovat tak cesty určité společnosti k vyšší produktivitě pomocí úspor z rozsahu. Kodex OECD pro liberalizaci má zajistit větší transparentnost politik v oblasti řízení kapitálových účtů a zajistit rámec pro posun směrem k větší otevřenosti z dlouhodobého hlediska a současně umožnit různé fáze hospodářského vývoje.

Finanční regulace a riziko

Nekonzistentní finanční regulace přivádějí rizika do nových oblastí. Došlo k obrovskému pokroku v oblasti reformy regulace bank, přetrvávají však dvě odchylky bránící dosažení cíle rovných podmínek. Jedna pramení z rozdílů v úloze bank a kapitálových trhů v různých jurisdikcích, což vede k hospodářské soutěži a zvažování jiných hledisek, než je finanční stabilita, při vypracovávání regulačních pravidel v praxi. Druhá se týká systému rizikového vážení Basel, který umožňuje bankám mít různé finanční páky pro stejné kapitálové pravidlo v různých bankách a jurisdikcích. Celkově může úsilí zabývat se dopady reformy regulace a změnami obchodního modelu bank vést k nárůstu rizika šíření krize; to sleduje Rada pro finanční stabilitu a další mezinárodní organizace.

Státní podniky a nadměrná kapacita

Zkreslení vyplývající z dotací a dalších výhod přiznaných státním podnikům jsou obvykle větší než v případě soukromých společností. Podíl státních podniků v hlavních světových průmyslových odvětvích roste a většina z nich má sídlo v Asii. Důležité je, že zahrnují obrovské finanční společnosti, které hrají hlavní úlohu při financování dalších státních podniků ve většině obchodních odvětví a někdy za zvýhodněných podmínek. To spolu s dalšími formami vládní podpory zvyšuje obavy ohledně nekalých praktik a vede k nadměrné kapacitě v některých odvětvích. Pravidla, která zajistí rovné podmínky pro hospodářskou soutěž mezi soukromými a státními podniky, jsou nadále nezbytná. OECD zveřejnilo několikeré pokyny pro řízení státních podniků a osvědčené postupy týkající se vlastnictví, které mají přímo řešit mnohé z těchto otázek.

Přeshraniční kartely

Tajné dohody prostřednictvím přeshraničních kartelů mohou spotřebitele připravit o přínosy hospodářské soutěže mezi nadnárodními podniky a přenést je na majitele akcií pomocí vyšších cen za účelem zisků. Rozsah tohoto předražování je značný. Mezi lety 1990 a 2015 bylo zjištěno a pokutováno 240 přeshraničních kartelů, které se dotkly prodeje ve výši 7,5 trilionu USD. Potřeba řešit otázku přeshraničních kartelů a předražování jde ruku v ruce s dalšími ohledy týkajícími se rovných podmínek. Všechny nástroje OECD pro kartelové dohody mezi uchazeči o veřejnou zakázku, které se zabývají tvrdými kartely a způsobem, jak zlepšit spolupráci mezi úřady pro hospodářskou soutěž, jsou navrženy k řešení těchto otázek.

Vysoké náklady na upisování a náklady na kapitál

Pokud jde o dlouhodobé zaměření na investiční projekty, je kapitálové financování vhodnější než zadlužení, přesto však bylo od dob krize vydáno obrovské množství korporátních dluhopisů (zejména na rozvíjejících se trzích) a uvádění kapitálu na veřejný trh se snížilo. Ačkoli model jednoho hlavního upisovatele ustoupil konsorciím bank a většímu přeshraničnímu zapojení do upisování pro vydávání korporátních dluhopisů, zdá se, že vysoká výše poplatků a obdobný cenový vývoj se zvýšily. V případě uvedení kapitálu v hodnotě nižší než 100 milionů USD na veřejný trh jsou průměrné náklady 9 až 11 % transakce. To znamená, že na každých 10 uvedení na veřejný trh připadne tržní hodnota celé nové společnosti na poplatky. To zvyšuje náklady na vlastní kapitál a působí proti dlouhodobým produktivním investicím. Posílení podmínek hospodářské soutěže na těchto trzích by mohlo vést k lepším výsledkům.

Přeshraniční překážky obchodu v oblasti finančních služeb

Přímé překážky obchodu v oblasti finančních služeb (stejně jako další omezení obchodu) působí proti fungujícímu globálnímu hospodářství. Tento výhled přináší tři příklady: výhody mezinárodního zajištění, domácí pravidla a regulace pro penzijní fondy, které je podporují v upřednostnění domácí země, a brexit. Co se týče brexitu, závazky podle kodexu OECD pro liberalizaci poskytují široký prostor pro pragmatický přístup k vystoupení Spojeného království z Evropské unie.

Odpovědné obchodní chování v globálních dodavatelských řetězcích

Odpovědné obchodní chování se zabývá sociálními a morálními otázkami a výsledky globálního obchodu v kontextu řízení dodavatelského řetězce a jeho vnímaného dopadu na dotčené komunity. Udržitelné dodavatelské řetězce a lepší finanční výsledky společností mohou jít ruku v ruce ‑ jde o oboustranně výhodný výsledek. Strategie hloubkové kontroly v řízení dodavatelského řetězce mají silný potenciál zlepšit důvěru a snížit sociální a environmentální narušení obchodu a mezinárodních investičních toků, která blokují cesty na úrovni podniků k lepší produktivitě a udržitelnému růstu. Pro tento úkol jsou vhodné nástroje OECD týkající se nadnárodních podniků a hloubkové kontroly dodavatelského řetězce.

Podplácení a korupce

Podplácení zahraničních úředníků a korupce narušují přidělování zdrojů a oslabují přínosy globalizace, neboť vedou k odklonu ekonomických rent ve prospěch soukromých osob (včetně diktátorů a vojenských vůdců) namísto jejich investování do technologií, vzdělávání a odborné přípravy a kvalitní infrastruktury v domovské zemi. Větší dodržování a posílení Úmluvy OECD o boji proti podplácení by pomohlo zvýšit počet méně korupčních destinací zahraničních investic a tím zajistit rovné podmínky a podpořit udržitelný růst. Přísnější vymáhání by pomohlo zlepšit tvář globalizace ve světovém hospodářství.

© OECD

Tento přehled není oficiálním překladem OECD. OECD-oversettelse.

Reprodukce tohoto přehledu je povolena, jsou-li uvedena autorská práva OECD a název původní publikace.

Vícejazyčné přehledy jsou překlady výtahů z publikací OECD původně publikovaných v angličtině a francouzštině.

OECD

Přečtěte si na portálu OECD iLibrary plné znění anglické verze!!

© OECD (2017), OECD Business and Finance Outlook 2017, OECD Publishing.
doi: 10.1787/9789264274891-en

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error