1887

OECD Multilingual Summaries

Global Outlook on Financing for Sustainable Development 2019

Time to Face the Challenge

Summary in Czech

Cover
Celý text si můžete přečíst na adrese:
10.1787/9789264307995-en

Globální výhled týkající se financování udržitelného rozvoje 2019

Čas čelit výzvě

Přehled v českém jazyce

Cíle udržitelného rozvoje a Agenda 2030 nově definovaly globální ambice: vytvoření lepšího světa pro všechny je společnou odpovědností. S postupem času se tento program stává ještě naléhavějším ‑ výzvy, jako jsou extrémní chudoba a změna klimatu, lze vyřešit pouze pomocí společné globální reakce.

Akční program z Addis Abeby poskytuje rámec pro financování těchto společných ambicí. Vyzývá širokou škálu subjektů ‑ vlády, podniky, nadace a jednotlivce ‑ ke koordinovanější mobilizaci většího objemu finančních zdrojů v zájmu ekonomického růstu, který zlepší blahobyt obyvatelstva a uchová životní prostředí, zejména v rozvojových zemích.

Tři roky po podpisu akčního programu z Addis Abeby v roce 2015 stále nedošlo ke slibovanému nárůstu finančních prostředků dostupných pro tyto země za účelem dosažení cílů udržitelného rozvoje. Příjmy vlád ‑ hlavní pilíř financování rozvoje ve výši 4,3 bilionu USD ‑ zůstávají v zemích s nízkými příjmy v průměru pod prahovou hodnotou 15 % HDP, která je často považována za nezbytnou k účinnému fungování státu.

Je znepokojivé, že celkový přísun externích zdrojů do rozvojových zemí poklesl. Zejména soukromé investice se prudce snížily, přičemž přímé zahraniční investice poklesly během období 2016‑2017 o 30 % na 750 miliard a financování projektů se jen v prvním čtvrtletí roku 2018 snížilo o znepokojivých 30 %. Další hlavní finanční toky jsou stabilní, avšak zůstávají relativně nízké: remitence migrantů dosáhly rekordní výše 466 miliard USD v roce 2017; oficiální rozvojová pomoc je navzdory daňovým tlakům v poskytovatelských zemích stabilní a v roce 2017 dosáhla výše 146,6 miliardy USD; a dobročinnost přispívala v období let 2013‑2015 v průměru částkou 7,9 miliardy USD ročně. Co se týče inovativního financování, stále tvoří menší podíl oficiálního úsilí poskytovatelů, ačkoli se zvyšuje.

Klesající financování udržitelného rozvoje není rizikem jen pro rozvojové země: je globální hrozbou, neboť pokud se nepodaří dosáhnout udržitelné a mírové prosperity celosvětově, bude to mít důsledky pro všechny.

První vydání Globálního výhledu týkajícího se financování udržitelného rozvoje tedy požaduje naléhavé a odvážné opatření s cílem provést akční program z Addis Abeby a splnit slib Agendy 2030 doma a ve světě. Snaha mobilizovat větší objem finančních zdrojů pro rozvojové země nebude dostatečná; je třeba zlepšit kvalitu všech finančních prostředků neboli jejich stopu v oblasti udržitelného rozvoje.

Globální výhled určuje tři oblasti vyžadující reformu. První z nich se týká měření: potřebujeme lepší ukazatele a nástroje za účelem posouzení objemu finančních toků, ale také jejich sladění s cíli udržitelného rozvoje. Měření musí přesahovat podporu a musí se týkat všech toků od všech subjektů a sledování toků ke konkrétním cílům udržitelného rozvoje a rozvojovým cílům. Například dolar investovaný do znečišťujících činností nelze započítat stejně jako dolar investovaný do čisté energie. Je třeba vytvořit kulturu hodnocení a dopadů, abychom pochopili skutečnou stopu zdrojů, stejně jako kompromisy a součinnost. Zpráva tedy požaduje novou transparentní iniciativu coby první krok k řešení těchto mezer.

Zadruhé jsou zapotřebí reformy politik, které přesunou biliony, tj. vytvoří pobídky pro větší podíl celkových dostupných finančních prostředků, které mají být investovány do udržitelného rozvoje. To zahrnuje podporu schopnosti rozvojových zemí co nejvíce využít možnosti financování; nasměrování poskytovatelů financování k vysokým standardům, zabránění škodlivým praktikám, jako je vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky, a podporu větší politické soudržnosti ve prospěch udržitelného rozvoje v domovských zemích poskytovatelů ‑ například pomocí daňových režimů a investičních rámců, a úsilí snížit náklady na převody peněz.

Zatřetí je nezbytné zlepšit koordinaci různých subjektů v rámci jejich operací s cílem lépe propojit nabídku a poptávku týkající se financování udržitelného rozvoje. Je třeba především lépe spojit strategie rozvoje zemí s dostupným financováním. Již jsou k dispozici různé diagnostické nástroje a pokyny, které mohou pomoci takové strategie navrhnout a určit odpovídající zdroje, avšak koordinace v jednotlivých zemích je stále malá. Globální výhled naléhavě vyzývá dárce, aby poskytli soudržnější podporu zemím při jejich tvorbě integrovaných vnitrostátních rámců financování požadovaných v akčním programu z Addis Abeby.

Cílem ambiciózní agendy pro změnu stanovené v tomto úvodním vydání Globálního výhledu je podpořit úsilí vedené OSN provést Agendu 2030 a akční program z Addis Abeby. Zpráva ukládá poskytovatelům rozvojové spolupráce z OECD povinnost využít všechny dostupné páky s cílem podpořit vize a volby partnerských zemí za účelem jejich udržitelného rozvoje. Doporučuje konkrétní opatření, určuje oblasti pro další politický dialog a poukazuje na nedostatky ve znalostech, které se další vydání pokusí odstranit.

© OECD

Tento přehled není oficiálním překladem OECD. OECD-oversettelse.

Reprodukce tohoto přehledu je povolena, jsou-li uvedena autorská práva OECD a název původní publikace.

Vícejazyčné přehledy jsou překlady výtahů z publikací OECD původně publikovaných v angličtině a francouzštině.

OECD

Přečtěte si na portálu OECD iLibrary plné znění anglické verze!!

© OECD (2018), Global Outlook on Financing for Sustainable Development 2019: Time to Face the Challenge, OECD Publishing.
doi: 10.1787/9789264307995-en

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error