Förord

Sverige är en avancerad kunskapsbaserad ekonomi som producerar högt värderade produkter och tjänster och som drar stor nytta av immateriella rättigheter. Den svenska ekonomin är exportorienterad, globaliserad, och deltar aktivt i globala värdekedjor. Medan dessa är funktioner i en modern och dynamisk ekonomi, gör de också Sverige sårbart för de globala riskerna med förfalskning och pirattillverkning.

Olaglig handel med varumärkesförfalskade varor är ett stort hot mot Sveriges industri, den svenska staten och det svenska samhället. För att förse beslutsfattare med solida empiriska belägg för att det krävs åtgärder mot denna risk, mäter den här OECD-rapporten de direkta ekonomiska effekterna av förfalskning för konsumenterna, detaljhandeln, tillverkningsindustrin och svenska staten. Rapporten uppskattar både effekterna av import av förfalskade produkter till Sverige och effekterna av den globala handeln med förfalskade produkter på innehavare av immateriella rättigheter i Sverige.

Resultaten är alarmerande. Den globala handeln med förfalskade och piratkopierade varor som inkräktar på svenska varumärken reducerade under 2016 de svenska legitima svenska rättighetsinnehavarnas försäljning med minst 2 miljarder USD eller 2 % av deras årliga försäljning och sänkte skatteintäkterna för den svenska staten med cirka 900 miljoner USD, motsvarande 0,2 % av Sveriges BNP. Större delen av förlusterna, till exempel mer än två tredjedelar av de arbetstillfällen som gick förlorade, och tre fjärdedelar av de skatteintäkter som uteblev, beror på handeln med förfalskade varor utanför Sverige som inkräktar på svenska immateriella rättigheter. Dessa resultat understryker behovet av samordnade åtgärder mot brottslighet riktad mot immaterialrätten i allmänhet och handeln med förfalskningar i synnerhet.

Vi är övertygade om att dessa fakta, med stöd av en transparent kvantitativ analys, kommer att fördjupa vår förståelse av de risker som varumärkesförfalskning innebär för världsekonomin. Med rapporten vill vi rikta de politiska beslutsfattarnas uppmärksamhet på behovet av effektiva lösningar för att motverka detta hot.

 

picture 

Peter Strömbäck

Generaldirektör

Patent- och registreringsverket (PRV) i Sverige

 

picture 

Marcos Bonturi

Director

OECD Public Governance Directorate

End of the section -- go back , or next on the menu bar