1887

OECD Multilingual Summaries

Economic Policy Reforms 2015

Going for Growth

Summary in Czech

Cover
Celý text si můžete přečíst na adrese:
10.1787/growth-2015-en

Reformy hospodářských strategií 2015

Cesta růstu

Přehled v českém jazyce

Finanční krize a zpomalené tempo oživení způsobily ve vyspělých zemích nižší růstový potenciál, zatímco mnohé rozvíjející se země čelí zpomalení růstu. V krátkodobém horizontu jsou překážkami strategií stále vysoká nezaměstnanost, zpomalující se produktivita, vysoké veřejné rozpočtové deficity a dluhy a také přetrvávající křehkost finančního sektoru. Krize dále prohloubila sociální nervozitu, protože domácnosti s nízkými příjmy byly krizí těžce zasaženy. Také mladí lidé zažívají největší ztráty příjmů a čelí zvýšenému riziku chudoby. Dlouhodobé výzvy zahrnují stárnutí populace a s tím související technické změny vyžadující dovednosti, jejichž důsledkem je příjmová nerovnoprávnost, a také vlivy zhoršování životního prostředí na zdraví populace a budoucí růst. Silné strukturální strategie musí odpovídat na mnohé krátkodobé a dlouhodobé výzvy, kterým čelí jak vyspělé země, tak i rozvíjející se země.

Cesta růstu nabízí komplexní hodnocení, které je určeno k tomu, aby napomohlo vládám reagovat na to, jak by mohly reformy strategií ovlivnit kvalitu života jejich obyvatel a připravit soubor strategií, které budou co nejlépe plnit jejich cíle. Zpráva stanovuje klíčové priority reforem vedoucích k růstu reálných mezd a zaměstnanosti ve vyspělých a hlavních rozvíjejících se zemích. Priority široce pokrývají regulaci trhu práce a trhu produktů, vzdělávání a školení, systémy daňového zvýhodnění, pravidla pro trh a investice a inovativní strategie. Cesta růstu napomáhá zemím G20 při plánování strategií rozvoje s cílem zvýšit jejich společný hrubý domácí produkt (HDP) o 2 %, což je jeden z klíčových cílů vytyčených zeměmi G20 pro rok 2014, čímž bude dosaženo vyváženého udržitelného růstu.

Primárním zaměřením zprávy Cesta růstu je střednědobé zlepšení materiální životní úrovně, ale zpráva též vnáší světlo na kompromisní řešení a doplnění dalších cílů týkajících se kvality života, mezi něž se řadí odstraňování nerovnoprávnosti příjmů a zmírňování dopadů na životní prostředí. Přesněji řečeno, hodnotí důkazy vlivu prorůstových strukturálních reforem na rozložení příjmů a nerovnoměrnost příjmů domácností a zkoumá, zda určité strategie zaměřené v posledních desetiletích na růst HDP neměly také vliv na prohlubování rozdílů ve společnosti. Zpráva dále zkoumá tlaky na životní prostředí způsobené hospodářským růstem. Zabývá se rolí strukturálních reforem a environmentálních strategií a poskytuje důkazy svědčící o důležitosti sjednocení environmentálních strategií a o jejich vlivu na růst produktivity. Desáté vydání zprávy Cesta růstu obsahuje také kapitolu, která je věnována hodnocení trendů ve strukturálních reformách od přelomu tisíciletí.

Pokrok ve strukturálních reformách od roku 2013

 • V rámci OECD se ve většině zemí za poslední dva roky zpomalila rychlost zavádění strukturálních reforem. Je to důsledek výrazného urychlení po začátku krize, které bylo částečně způsobeno tržními tlaky spojenými s dluhovými rozruchy v eurozóně.
 • Reformní aktivity jsou stále na vysoké úrovni, byť v Řecku, Irsku, Portugalsku a ve Španělsku klesly, v Japonsku naopak stouply. Tyto aktivity zůstávají poměrně slabé ve většině Skandinávie a v hlavních zemích eurozóny.
 • Země v rámci OECD kladly důraz na vzdělávání a aktivní politiku zaměstnanosti (APZ), v souladu s vyzdvihováním důležitosti vědomostního kapitálu a komplementární kvalifikované pracovní síly jako zdrojů růstu a uvědomují si přetrvávání nezaměstnanosti v souvislosti se slabým růstem.
 • Rychlost reforem se zrychlovala ve většině rozvíjejících se zemí a odrážela povědomí překážek a omezení růstu a potřeby snížit náchylnost vůči fluktuaci cen komodit a kapitálových toků.

Priority nových reforem

 • V dlouhodobém měřítku zůstává hnacím motorem růstu produktivita práce. Měly by se prioritně zavádět reformy, které jsou zaměřeny na podporu rozvoje dovedností a kapitálu založeného na vědomostech. To bude podpořeno zvyšováním kvality a kompletnosti vzdělávacích systémů.
 • Přerozdělování zdrojů a jejich uspořádání je klíčem k dosažení vyššího růstu. Vlády musí vylepšit nastavení strategií v konkurenci a inovacích, aby umožnily příchod nových firem a hladké přerozdělování kapitálu a pracovní síly do nejproduktivnějších firem a sektorů hospodářství. V jižních zemích eurozóny je třeba zavést reformy produktového trhu, a to zvláště ve službách, aby se využilo výhod reforem trhu práce, které byly zavedeny v nedávných letech.
 • Komplexnějšího růstu lze dosáhnout odstraněním překážek bránících vyšší zaměstnanosti a umístěním nízkou měrou zastoupených skupin (ženy, mládež, pracovníci s nízkou kvalifikací a starší lidé) na trhu práce. Zaměstnanost ještě podpoří a větší inkluzi pomůže podpora rychlejší přerozdělení do nových pracovních míst a opatření směřující k tomu, že si zaměstnanci budou moci zvyšovat svou kvalifikaci.

Prorůstové systémové reformy a rozdělení příjmů

 • Některé prorůstové zásady, které zvyšují HDP pomocí vyšší produktivity, mohou přispívat k technologií řízené nerovnosti. Například reformy, které prosazují inovace, mohou rozšířit rozdělování mezd mezi zaměstnance.
 • Další postupy, které prosazují zapojení pracovní síly a vytváření pracovních míst rovněž rozšiřují mzdový rozptyl. Jelikož však zároveň přispívají k vyšší zaměstnanosti, především mezi pracovníky s nízkou kvalifikací, mají tyto reformy na rozptyl disponibilních příjmů domácností neutrální účinek.
 • Vzhledem k tomu, že v mnoha zemích je třeba řešit zhoršující se nerovnoprávnost a bídu, vlády by měly upřednostnit balíčky prorůstových strategií, které podporují spravedlivost a začlenění. Je především důležité zvýšit platový potenciál nízko kvalifikovaných pracovníků a usnadnit ženám vstup na pracovní trh.

Prorůstové systémové reformy, životní prostředí a environmentální strategie

 • Hospodářský růst s sebou obvykle přináší větší tlak na životní prostředí. Vztah mezi růstem a životním prostředí je ovlivněn jak environmentálními strategiemi, tak i rámcem strukturální politiky, proti kterému se implementují.
 • Některé reformy zlepšující růst, jako jsou zvyšující se environmentální daně, zavádění poplatků za silnice nebo odstraňování environmentálně škodlivých dotací, mohou být pro životní prostředí prospěšné. Jiné zlepšují účinnost environmentálních strategií. To je případ zlepšujících se systémů právních států nebo zásad na ochranu hospodářské soutěže.
 • Environmentální strategie, které jsou flexibilní a neutrální, pokud jde o technologické volby, a které minimalizují překážky hospodářské soutěže, mohou životní prostředí efektivně ochránit, aniž by způsobily produktivitě napříč hospodářským sektorem podstatnou škodu.

Trendy v reformách od roku 2005

 • Od prvního vydání zprávy Cesta růstu v roce 2005 zůstává tempo strukturálních reforem ve všech zemích OECD v průměru zhruba stejné, s výjimkou významného zrychlení v době po skončení krize.
 • Reformní aktivita vedla k podstatnému zlepšení v některých oblastech politiky. To je přesně případ úpravy produktového trhu, navržení důchodových systémů a programů podpory v nezaměstnanosti.
 • Celkově strukturální reformy zaváděné od prvních let třetího tisíciletí ve většině zemí přispěly ke zvyšování potenciálního HDP na hlavu průměrně o 5 %, přičemž většina příjmů pramení z vyšší produktivity.
 • Další reformy zaměřené na zavádění stávajících osvědčených metod by mohly v zemích OECD zvýšit dlouhodobou úroveň HDP na hlavu průměrně až o 10 %. To odpovídá průměrnému příjmu cca 3 000 USD na osobu.

© OECD

Tento přehled není oficiálním překladem OECD. OECD-oversettelse.

Reprodukce tohoto přehledu je povolena, jsou-li uvedena autorská práva OECD a název původní publikace.

Vícejazyčné přehledy jsou překlady výtahů z publikací OECD původně publikovaných v angličtině a francouzštině.

Jsou zdarma k dispozici v internetovém knihkupectví OECD www.oecd.org/bookshop

Další informace vám poskytne Odbor pro legislativu a překlady při OECD, Ředitelství pro veřejné záležitosti a komunikaci [email protected] , fax: +33 (0)1 45 24 99 30.

OECD Rights and Translation unit (PAC)
2 rue André-Pascal, 75116
Paris, France

Navštivte naši internetovou stránku www.oecd.org/rights

OECD

Přečtěte si na portálu OECD iLibrary plné znění anglické verze!!

© OECD (2015), Economic Policy Reforms 2015: Going for Growth, OECD Publishing.
doi: 10.1787/growth-2015-en

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error