1887

OECD Multilingual Summaries

Economic Policy Reforms 2015

Going for Growth

Summary in Dutch

Cover
Read the full book on:
10.1787/growth-2015-en

Hervormingen economisch beleid 2015

Gaan voor groei

Samenvatting in het Nederlands

Door de financiële crisis en een beperkt blijvend herstel is het groeipotentieel voor de meeste ontwikkelde landen kleiner en worden vele ontwikkelingslanden geconfronteerd met een vertraagde ontwikkeling. Enkele van de uitdagingen voor een beter beleid op korte termijn zijn de hardnekkig hoge werkloosheid, de vertraagde productiviteit, de hoge begrotingstekorten en staatsschulden en de resterende zwakke punten in de financiële sector. De crisis heeft ook gezorgd voor een toename van sociaal leed: huishoudens met een lager inkomen zijn zwaar getroffen en het zijn vooral jonge mensen die aan inkomen hebben ingeboet en een hoger risico lopen op armoede. Op langere termijn zijn belangrijke uitdagingen onder andere de veroudering van de bevolking, het effect van technische veranderingen die bepaalde vaardigheden bevoordelen op de inkomensongelijkheid en de gevolgen van de aantasting van het milieu voor de gezondheid en toekomstige groei. Er is behoefte aan een solide structureel beleid om het hoofd te bieden aan vele van de uitdagingen op korte en middellange termijn waarmee zowel ontwikkelde als opkomende landen worden geconfronteerd.

Gaan voor groei biedt omvattende expertise om overheden te helpen bij het inschatten van de gevolgen van hun beleidshervormingen op de welvaart van hun bevolking en bij het ontwerpen van beleidspakketten die het best aan hun behoeften zijn aangepast. In het rapport worden de belangrijkste prioriteiten bij hervormingen vastgesteld voor het verhogen van reële inkomens en het stimuleren van werkgelegenheid in ontwikkelde landen en de voornaamste opkomende landen. De prioriteiten hebben vooral te maken met de regulering van de product‑ en arbeidsmarkt, onderwijs en opleiding, systemen van belasting en sociale bijstand, regels voor handel en investering en innovatiebeleid. Het framework Gaan voor groei heeft G20‑landen cruciale ondersteuning geboden bij het ontwikkelen van groeistrategieën waarmee hun totale bruto binnenlands product (bbp) met 2 % is toegenomen. Dit was een van de belangrijkste beleidsdoelstellingen van de G20 in 2014 voor het realiseren van een duurzame en evenwichtige groei.

Gaan voor groei richt zich in de eerste plaats op het verbeteren van de materiële levensstandaard op middellange termijn, maar het rapport gaat ook in op wisselwerkingen en complementariteiten met andere welvaartsdoelstellingen, zoals het verminderen van inkomensongelijkheid en het verlichten van de druk op het milieu. In het rapport wordt meer bepaald het bewijsmateriaal geëvalueerd voor het effect van structurele op groei gerichte hervormingen op loonspreiding en inkomensongelijkheid tussen huishoudens. Bovendien wordt onderzocht of specifieke beleidsmaatregelen van de afgelopen decennia die gericht waren op het stimuleren van de groei van het bbp, mogelijk hebben bijgedragen tot het toenemen van de ongelijkheid. Het rapport onderzoekt ook de belasting van het milieu door economische groei. In dit verband wordt de rol van structurele hervormingen en milieubeleid besproken en worden argumenten gegeven voor het belang van een goed doordacht milieubeleid en de impact ervan op de groei van de productiviteit. Tenslotte bevat dit tiende nummer van Gaan voor groei een speciaal hoofdstuk waarin algemene tendensen in structurele hervormingen sinds het begin van de jaren 2000 worden geanalyseerd.

Vooruitgang op het vlak van structurele hervorming sinds 2013

 • Het tempo van structurele hervormingen is de laatste twee jaar vertraagd in de meeste ontwikkelde landen in de OECD. Deze ontwikkeling volgt op een periode van aanzienlijke versnelling in de nasleep van de crisis, die gedeeltelijk werd aangedreven door de druk van de markt die gepaard ging met de onrust over schulden in de Eurozone.
 • De hervormingsactiviteit is nog steeds intens, hoewel er een afname is in Griekenland, Ierland, Portugal en Spanje. In Japan is sprake van een toename. De hervormingsactiviteit blijft zwak in de meeste Noordse landen en kernlanden van de Eurozone.
 • Overal in de OECD hebben landen prioriteit gegeven aan onderwijs en actief arbeidsmarktbeleid. Dit weerspiegelt het belang van kennisgebaseerd kapitaal en complementair geschoolde arbeid als groeifactoren en het feit dat rekening wordt gehouden met aanhoudende werkloosheid in de context van een zwak herstel.
 • Het tempo van hervorming neemt voortdurend toe in belangrijke opkomende landen. Dit weerspiegelt het bewustzijn van knelpunten en beperkende factoren voor de groei en de noodzaak om de kwetsbaarheid voor schommelingen in de prijs van basisproducten en kapitaalstromen te beperken.

Nieuwe hervormingsprioriteiten

 • Arbeidsproductiviteit blijft de belangrijkste drijfveer voor groei op de lange termijn. Er moet prioriteit worden gegeven aan hervormingen die gericht zijn op het ontwikkelen van vaardigheden en kennisgebaseerd kapitaal. Het verbeteren van de kwaliteit en de inclusiviteit van onderwijssystemen vormt hiervoor het fundament.
 • Het anders toewijzen van middelen met het oog op aanpassing is cruciaal voor het bereiken van een hogere groei. Overheden moeten hun beleid wat betreft concurrentie en innovatie verbeteren om ervoor te zorgen dat nieuwe bedrijven toegang krijgen tot de markt en er een vlotte herschikking van kapitaal en arbeid mogelijk is naar de meest productieve bedrijven en sectoren. In de zuidelijke landen van de Eurozone zijn hervormingen van de productmarkt, met name in de dienstensector, noodzakelijk om de vruchten te plukken van de hervormingen van de arbeidsmarkt in de afgelopen jaren.
 • Groei kan inclusiever worden gemaakt door het wegnemen van obstakels voor werkgelegenheid en deelname aan de arbeidsmarkt van ondervertegenwoordigde groepen, zoals vrouwen, jongeren, laaggeschoolde en oudere werknemers. Het stimuleren van een snelle overstap naar nieuwe banen en het ondersteunen van werknemers bij het ontwikkelen van meer vaardigheden zou de werkgelegenheid verder stimuleren en de sociale integratie verbeteren.

Op groei gerichte structurele hervormingen en inkomensverdeling

 • Sommige op groei gerichte beleidsmaatregelen die het bbp verhogen door een toename van de productiviteit, kunnen bijdragen tot technologisch aangedreven ongelijkheid. Hervormingen die innovatie stimuleren, kunnen bijvoorbeeld de loonspreiding tussen werkenden in loondienst ongelijker maken.
 • Andere beleidsmaatregelen die de deelname aan de arbeidsmarkt en het creëren van werkgelegenheid bevorderen, veroorzaken ook een ongelijkere loonverdeling. Omdat deze maatregelen echter bijdragen tot het verhogen van de werkgelegenheid – en met name voor lager geschoolde werknemers – hebben dit soort hervormingen een neutraal effect op de verdeling van het besteedbaar inkomen van huishoudens.
 • Aangezien er in vele landen behoefte is aan een beleid dat ongelijkheid en armoede aanpakt, moeten overheden prioriteit geven aan beleidspakketten die op groei gericht zijn en bijdragen tot gelijkheid en inclusiviteit. Het is vooral van belang te zorgen voor een hoger inkomenspotentieel voor laaggeschoolden en voor een betere toegang tot de arbeidsmarkt voor vrouwen.

Structurele hervormingen gericht op groei, het milieu en milieubeleid

 • Economische groei gaat meestal gepaard met belasting van het milieu. Bovendien wordt de relatie tussen groei en het milieu zowel beïnvloed door milieubeleidsmaatregelen als door het structurele beleidskader waarin deze worden toegepast.
 • Sommige hervormingen die groei bevorderen, zoals hogere milieubelastingen, het invoeren van tolheffing op wegen of het afschaffen van schadelijke subsidies, kunnen goed zijn voor het milieu. Andere verhogen de effectiviteit van milieubeleidsmaatregelen. Dit is het geval bij het verbeteren van de rechtsstaat of het concurrentiebeleid.
 • Een milieubeleid dat flexibel is en neutraal wat betreft technologische keuzes en dat belemmeringen van de concurrentie tot het minimum beperkt, kan het milieu effectief beschermen zonder relevante schade toe te brengen aan de productiviteit in de gehele economie.

Hervormingstendensen sinds 2005

 • Sinds het verschijnen van het eerste nummer van Gaan voor groei in 2005 is het tempo van structurele hervormingen min of meer constant gebleven in alle OECD‑landen, afgezien van een duidelijke versnelling in de nasleep van de crisis.
 • De hervormingen hebben gezorgd voor aanzienlijke verbeteringen op bepaalde beleidsterreinen. Dit is het geval voor de regulering van de productmarkt, de ontwikkeling van pensioensystemen en programma's voor bijstand bij werkloosheid.
 • In het algemeen hebben structurele hervormingen sinds het begin van de jaren 2000 bijgedragen tot een verhogen van het potentiële bbp per capita met gemiddeld ongeveer 5% in de verschillende landen. Daarbij is de belangrijkste factor in de toename de hogere productiviteit.
 • Door verdere hervormingen op basis van de huidige best practice kan het bbp per capita op lange termijn gemiddeld tot 10% toenemen in de verschillende OECD‑landen. Dit komt overeen met een gemiddelde toename van ongeveer USD 3.000 per persoon.

© OECD

Deze samenvatting is geen officiële OESO-vertaling.

Reproductie van deze samenvatting is toegestaan, mits het OESO-copyright en de titel van de oorspronkelijke publicatie worden vermeld.

Meertalige samenvattingen zijn vertaalde uittreksels van OESO-publicaties die oorspronkelijk in het Engels en Frans zijn gepubliceerd.

Deze zijn gratis te verkrijgen via de Online Bookshop van de OESO www.oecd.org/bookshop

Neem voor meer informatie contact op met de eenheid OECD Rights and Translation, Public Affairs and Communications Directorate op, [email protected] of per fax: +33 (0)1 45 24 99 30.

OECD Rights and Translation unit (PAC)
2 rue André-Pascal, 75116
Paris, France

Bezoek onze website www.oecd.org/rights

OECD

Read the complete English version on OECD iLibrary!

© OECD (2015), Economic Policy Reforms 2015: Going for Growth, OECD Publishing.
doi: 10.1787/growth-2015-en

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error