1887

OECD Multilingual Summaries

OECD Skills Outlook 2017

Skills and Global Value Chains

Summary in Hungarian

Cover
Olvassa el a teljes könyvet az alábbi témában:
10.1787/9789264273351-en

Az OECD készségekre vonatkozó 2017. évi elemzése

Készségek és globális értékláncok

Összefoglalás magyarul

Az elmúlt két évtized során a világ a globalizáció új szakaszába lépett, mely új kihívásokat, egyben új lehetőségeket teremt az országok és a munkavállalók számára. Az információs technológiák terjedésének köszönhetően a termelés úgynevezett globális értékláncok mentén globalizálódott és fragmentálódott: ma már különböző országok munkavállalói vesznek részt ugyanazon termék tervezésében, gyártásában, piacra vitelében és értékesítésében. Az OECD‑országok átlagát tekintve az üzleti szektor állásainak egyharmada a külföldi országokban jelentkező kereslettől függ. Az OECD‑országok általi export értékének harminc százalékát ma már külföldi országok adják.

A globális értékláncok gazdaságokra és társadalmakra gyakorolt hatásai sokkal összetettebbek, diffúzabbak és összefonódottabbak, mint a globalizáció korábbi szakaszaiban. A globalizáció előnyeit sokan megkérdőjelezik. Az országoknak fokozniuk kell erőfeszítéseiket, hogy a globalizáció mindenki számára előnyökkel járjon. Jelen kiadvány rámutat arra, hogy az országok a lakosaik készségeinek fejlesztésébe történő beruházással biztosíthatják, hogy a globális piacokon való részvételük jobb gazdasági és társadalmi eredményeket hozzon.

A készségek fontosak a globalizáció szempontjából

A készségek elősegíthetik az országok globális piacokba való integrálódását és a technológiailag legfejlettebb iparágakra való szakosodását

  • Ha a készségfejlesztés globális értékláncokban való részvétellel párosul, az országok nagyobb mértékű termelékenységnövekedést érhetnek el. Azok az országok, amelyeknek az 1995 és 2011 közötti időszakban a legnagyobb mértékben nőtt a globális értékláncokban való részvétele, plusz éves növekedést értek el az ipari munkatermelékenység terén. A plusz növekedés mértéke változó határok között mozog: 0,8 százalékpont azokban az iparágakban, amelyek a legkisebb lehetőséget nyújtják a termelés fragmentálására, és 2,2 százalékpont azokban az iparágakban, amelyekben a legnagyobb ez a lehetőség – például a csúcstechnológiás gyártó iparágakban.
  • A globális piacokba való integrálódáshoz és a globális piacokon való növekedéshez minden iparágnak olyan munkavállalókra van szüksége, akik a jó kognitív készségek (többek között olvasás‑írás, számolás és problémamegoldás) mellett vezetői és kommunikációs készségekkel is rendelkeznek, továbbá tanulni is készek. Ahhoz, hogy a globális értékláncokban való részvételből származó termelékenységnövekedés az egész gazdaságra kiterjedjen, minden cégnek – a kis cégeknek is – ilyen készségekkel rendelkező munkavállalókra van szüksége.
  • A technológiailag legfejlettebb iparágakra való szakosodáshoz az országoknak még az alábbiakra is szükségük van:

– A kognitív készségeket kiegészítő jó szociális és érzelmi készségekkel (pl. vezetői, kommunikációs és önszervezési készségekkel) rendelkező munkavállalók. Azok az országok, amelyekben a készségmix jól összehangolt a technológiailag fejlett iparágakban szükséges készségekkel, más országoknál átlagosan 10%‑kal jobban tudnak ezekre az iparágakra szakosodni.

– Olyan munkavállalói bázis, akik esetében a képesítésük híven tükrözi, hogy milyen feladatokat tudnak elvégezni. Sok olyan technológiailag fejlett iparág van, ahol a munkavállalóknak hosszú műveletsorokat kell végezniük; a folyamat bármely szakaszában mutatott gyenge teljesítmény jelentősen csökkenti a végeredmény értékét. Az ilyen munkavállalókkal rendelkező országok átlagosan 2%‑kal jobban tudnak ezekre az iparágakra szakosodni, mint azok, ahol a kimeneti készségek kevésbé biztosak.

A készségek segíthetnek az embereknek a globális értékláncok potenciális negatív hatásainak ellensúlyozásában

  • A lakosok készségeinek fejlesztésébe történő beruházással az országok csökkenthetik a munkavállalók offshoringnak – vagyis a termelés külföldre költöztetésének – való kitettségét. Az, hogy az emberek mivel foglalkoznak a munkájuk során, és ennek megfelelően milyen fajta készségeket fejlesztenek, ugyancsak erősen befolyásolja munkájuk ezen kockázatnak való kitettségét. Ha a munkavállalók rendelkeznek a szükséges készségekkel, tovább tudnak fejlődni a munkájukban, vagy könnyebben tudnak alkalmazkodni a változó igényekhez.
  • A képzettebb munkavállalók minden országban magasabb színvonalú munkát végeznek kevésbé képzett társaiknál. A globális értékláncokban erősebben részt vevő országokban azonban nagyobb különbség figyelhető meg a magasan képzett és a kevésbé képzett munkavállalók által végzett munka színvonala között.
  • Túlságosan magas azon felnőttek száma, akik nem rendelkeznek a globalizáció kihívásainak leküzdéséhez szükséges készségekkel. Az OECD‑országokban több mint 200 millió felnőttnek (nagyjából minden negyediknek) gyenge az írni‑olvasni tudása vagy a számolási készsége, 60%‑uk pedig a kettő közül egyik készséggel sem rendelkezik.

A készségek fejlesztése eltérő módokon kísérte az országok globális integrációját

Az országoknak nemcsak azért kell a készségek fejlesztésébe beruházniuk, hogy megkönnyítsék lakosaik munkaerőpiacra való belépését és megvédjék őket a munkájuk elvesztésének kockázatától vagy az alacsony színvonalú munka végzésétől, hanem azért is, hogy nemzetközileg is versenyképesek legyenek és gazdasági fejlődést érjenek el napjaink összekapcsolt világában.

  • Az elmúlt 15 év során – különböző helyzetből indulva – Korea és Lengyelország is növelte a globális értékláncokban való részvételét és a technológiailag fejlett iparágakra való szakosodását, miközben fejlesztette lakosainak készségeit és társadalmi‑gazdasági haszonra tett szert, kiaknázva ezáltal a globális értékláncok jelentette előnyöket.
  • Chile és Törökország jelentősen növelte a globális értékláncokban való részvételét, fejlesztette a globális értékláncok jelentette kihívások leküzdéséhez szükséges készségeket, és jelentős javulást ért el a foglalkoztatási eredmények terén. Esetükben azonban a készségek csak gyengén fedik le a technológiailag fejlett iparágakban szükséges készségeket, ami részben megmagyarázza az ezen iparágakra való szakosodásuk alacsony fokát.
  • Németország és az Egyesült Államok szintén jelentősen növelte a globális értékláncokban való részvételét. A német lakosok készségei azonban támogatni látszanak az ország iparági szakosodási mintáját, míg az Egyesült Államok esetében ez kevésbé igaz.
  • Egyes országok – mint például Görögország és bizonyos fokig Belgium is – csak gyengén integrálódtak a globális értékláncokba, nem nagyon fejlesztették lakosaik készségeit, és nem aknázták ki a globális értékláncokból származó előnyöket a gazdasági növekedés forrásául.

A készségekkel összefüggő politikákra vonatkozó kihatások

A globális értékláncokból származó előnyök kiaknázásához az országoknak be kell ruházniuk az oktatásba és a képzésbe, a készségeket hatékonyabban kell kihasználniuk, jobban kell koordinálniuk a készségekkel összefüggő politikákat – az oktatási és bevándorlási politikáktól kezdve a foglalkoztatásvédelmi törvényekig –, és ezeket a politikákat össze kell hangolniuk az ipari és kereskedelmi politikákkal.

Megbízható képesítés és releváns készségek erős mixének biztosítása a végzettek számára

Az oktatási és képzési rendszereknek a kora gyerekkori oktatástól kezdve a felnőttoktatásig minden tanuló számára erős készségmixet kell biztosítaniuk. Ehhez nagy hangsúlyt kell helyezni a kognitív készségek fejlesztésére, ugyanakkor innovatív oktatási stratégiákat kell kidolgozni, biztosítani kell a rugalmas tantervválasztás lehetőségét, és jól meg kell tervezni a vállalkozói ismeretek oktatását.

Az országok az oktatott készségeket hatékonyabban összehangolhatják az iparágak által igényelt készségekkel a munkaalapú tanulásra erős hangsúlyt helyező magas színvonalú szak‑ és szakmai oktatás és képzés biztosításával, valamint a magánszektor, a felsőoktatási intézmények és a kutatóintézetek közötti szorosabb együttműködést elősegítő specifikus politikák alkalmazásával.

A készségek továbbfejlesztésének útjában álló akadályok eltávolítása

A felnőtteknek folyamatosan fejleszteniük és adaptálniuk kell a készségeiket, ezért az országoknak le kell bontaniuk a készségek továbbfejlesztésének útjában álló akadályokat, különös tekintettel a gyengébb készségekkel rendelkező felnőttekre. A kormányoknak, a munkáltatóknak, a szakszervezeteknek, valamint az oktatási és képzési intézményeknek együtt kell működniük a rugalmas munkahelyi továbbképzési lehetőségek kidolgozásában, a felnőttek formális oktatáshoz való hozzáférésének javításában, valamint a munka melletti képzésben való részvétel megkönnyítésében a munkavállalók számára. Az informálisan szerzett készségek nagyobb elismerése elősegítené, hogy a munkavállalók további képesítéseket szerezzenek és életpályájukat a változó igényekhez igazítsák.

A készségek hatékonyabb kihasználása

A készségek révén az országok jól teljesíthetnek a globális értékláncokban, de csak akkor, ha az emberek olyan cégeknél és iparágakban dolgoznak, amelyek a legjobban kihasználják a készségeiket. Az országoknak gondoskodniuk kell arról, hogy az emberek könnyen válthassanak olyan munkakörre, amelyben készségeik jól kihasználhatók – mindeközben a cégek számára rugalmasságot, a munkavállalók számára pedig biztonságot kell nyújtaniuk. Az országok elősegíthetik a hatékony menedzsment‑gyakorlatok kidolgozását, foglalkoztatásvédelmi törvényeket tervezhetnek meg, és a versenytársnál való elhelyezkedés tilalmát úgy szabályozhatják, hogy az lehetővé tegye a szakértelem és a tudás teljes gazdaságra kiterjedő hatékonyabb megosztását.

A nemzetközi együttműködés fokozása a készségekre vonatkozó politikák terén

A tehetségek megszerzéséért folytatott versengés helyett az országok akár együtt is működhetnének az oktatási és képzési programok kidolgozásában. Az ilyen jellegű együttműködéssel biztosítható a magas színvonal, és fenntarthatók azok az ismeretek és készségek, amelyekre az országoknak a globális értékláncokban való prosperáláshoz szükségük van. A készségeket a fejlődő gazdaságokban is fejleszthetik, és elősegíthetik ezen készségek más országok általi elismerését. Az országok olyan finanszírozási megoldásokat is fontolóra vehetnek, amelyek jobban tükrözik az előnyök és a költségek országok közötti megoszlását egy olyan világban, ahol mind az oktatás, mind a termelési folyamat nemzetközivé vált.

© OECD

Ez az összefoglalás nem hivatalos OECD fordítás.

Ez az összefoglalás abban az esetben másolható, ha megemlítésre kerül az OECD szerzői joga és az eredeti kiadvány címe.

A többnyelvű összefoglalások az eredetileg angol ill. francia nyelvű OECD kiadványok kivonatos fordításai.

OECD

Olvassa el a teljes angol nyelvű verziót az OECD online könyvtárában, az OECD iLibrary-n!!

© OECD (2017), OECD Skills Outlook 2017: Skills and Global Value Chains, OECD Publishing.
doi: 10.1787/9789264273351-en

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error