1887

OECD Multilingual Summaries

Global Outlook on Financing for Sustainable Development 2019

Time to Face the Challenge

Summary in Danish

Cover
Read the full book on:
10.1787/9789264307995-en

Globale udsigter for finansiering af bæredygtig udvikling 2019

Tid til at se udfordringen i øjnene

Sammendrag på dansk

Verdensmålene i FN’s 2030‑dagsorden for bæredygtig udvikling har omdefineret globale ambitioner: skabelse af en bedre verden for alle er et fælles ansvar. Denne dagsorden trænger sig mere og mere på, som tiden går – udfordringer i form af f.eks. ekstrem fattigdom og klimaændringer kan kun løses gennem en global, fælles indsats.

Addis Ababa Action Agenda (AAAA) udstikker kursen for, hvordan disse fælles ambitioner skal finansieres. Den henvender sig til en lang række forskellige aktører ‑ regeringer, erhvervsliv, velgørende institutioner og enkeltpersoner ‑ med en opfordring til, gennem en mere koordineret indsats, at sikre flere finansielle midler til fremme af økonomisk vækst, der kommer menneskers trivsel til gode og samtidig bevarer miljøet, navnlig i udviklingslandene.

Men her tre år efter, at AAAA‑dagsordenen blev undertegnet, er den lovede stigning i den økonomiske bistand til disse lande med det formål at nå målene for bæredygtig udvikling fortsat ikke blevet ført ud i livet. De offentlige indtægter – der er den primære søjle i udviklingsbistanden på 4,3 billiarder USD ‑ ligger fortsat i lavindkomstlande i gennemsnit under den tærskel på 15 % af BNP, der ofte anses for at være nødvendig for, at et land kan fungere effektivt.

Det vækker bekymring, at tilførslen af eksterne ressourcer til udviklingslandene samlet set er faldet. Især er det de private investeringer, der har vist en kraftig tilbagegang, hvor de direkte udenlandske investeringer faldt med 30 % i perioden 2016‑17 til 750 mia. USD, og med et fald i projektfinansiering med alarmerende 30 % alene i første kvartal 2018. Andre vigtige pengestrømme ligger på et stabilt niveau, men er fortsat små til sammenligning. Overførsler fra indvandrere nåede i 2017 et rekordhøjt niveau på 466 mia. USD; Den officielle udviklingsstøtte lå i 2017 stabilt på 146,6 mia. USD trods skattetrykket i donorlande; Og velgørenhed udgjorde mellem 2013‑2015 i gennemsnit 7,9 mia. USD om året. For så vidt angår innovativ finansiering, udgør denne fortsat kun en lille del af de officielle långiveres bidrag, dog med en stigende tendens.

Et fald i finansieringen af bæredygtig udvikling er ikke alene en risiko for udviklingslandene. Det udgør en global trussel, for hvis det ikke lykkes at sikre bæredygtig og fredelig velstand, vil det have konsekvenser for alle.

Derfor opfordrer denne første udgave af rapporten om globale udsigter for finansiering af bæredygtig udvikling til øjeblikkelig og dristig handling for at implementere AAAA‑dagsordenen og leve op til løftet i 2030‑dagsordenen hjemme og i udlandet. Men at forsøge at tiltrække yderligere midler til udviklingslande vil ikke i sig selv være nok. Også kvaliteten, eller det bæredygtige udviklingsaftryk, af al finansiering skal fremmes.

Rapporten om de globale udsigter peger på tre områder for reform. For det første vedrørende måling: Vi har brug for bedre indikatorer og værktøjer til dels at vurdere omfanget af pengestrømmene, men også reguleringen heraf i forhold til målene for bæredygtig udvikling. Målingen skal, ud over støtte, også udstrækkes til at omfatte alle pengestrømme fra alle aktører og til at spore pengestrømme til specifikke mål for bæredygtig udvikling. F.eks. kan en dollar investeret i forureningsaktiviteter ikke tælles på samme måde som en dollar investeret i ren energi. Det vil være nødvendigt at udvikle en kultur med evaluering og konsekvensanalyse for at forstå det faktiske aftryk af ressourcer, kompromisser og synergier. Rapporten opfordrer således til et nyt åbenhedsinitiativ som et første skridt mod at bygge bro over disse kløfter.

For det andet er det nødvendigt med politikreformer, der skal flytte de mange billioner dollars, dvs. tage initiativer til, at en større andel af den samlede tilgængelige finansiering bruges til investering i bæredygtig udvikling. Hertil hører støtte til, at udviklingslandene opbygger kapacitet til at udnytte finansieringsmulighederne optimalt; at forpligte långivere på høje standarder, og forhindre skadelig praksis såsom skattesvig og skatteunddragelse; og at tilskynde til mere sammenhængende politikker for bæredygtig udvikling i långivernes hjemland – f.eks. gennem skatteordninger og investeringsrammer, og bestræbelser på at reducere omkostningerne ved pengeoverførsler.

For det tredje er der behov for, at vi forbedrer samordningen af de forskellige aktørers aktiviteter, således at der skabes en bedre sammenhæng mellem udbud af og efterspørgsel efter finansiering af bæredygtig udvikling. Især skal strategier for udvikling af lande kombineres bedre med tilgængelig finansiering. Der findes allerede adskillige diagnoseværktøjer og retningslinjer, der skal være med til at udforme sådanne strategier og identificere matchende ressourcer, men der finder fortsat kun en lille koordinering sted i de forskellige lande. Rapporten om globale udsigter opfordrer kraftigt donorerne til at yde mere sammenhængende støtte til lande, samtidig med at de udarbejder de nationale finansieringsrammer, som er påkrævet ifølge AAAA.

Den ambitiøse ændringsdagsorden, der beskrives i rapporten om de globale udsigter, har til formål at understøtte bestræbelserne i FN‑regi på at implementere 2030‑dagsordenen og AAAA. Rapporten forpligter OECD’s udbydere af udviklingssamarbejde til at udnytte alle de muligheder, der findes for at bakke op om partnerlandenes visioner og ønsker for deres bæredygtige udvikling. Rapporten anbefaler konkrete aktioner, identificerer områder for yderligere politisk dialog og peger på huller i vores viden, som de næste udgaver vil tilstræbe at udfylde.

© OECD

Dette sammendrag er ikke en officiel OECD oversættelse.

Reproduktion af dette sammendrag er kun tilladt på betingelse af, at OECD copyright og titel på den originale publikation nævnes.

Sammendrag på flere sprog er oversatte uddrag af OECD publikationer, der oprindeligt blev publiceret på engelsk og fransk.

OECD

Read the complete English version on OECD iLibrary!

© OECD (2018), Global Outlook on Financing for Sustainable Development 2019: Time to Face the Challenge, OECD Publishing.
doi: 10.1787/9789264307995-en

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error