1887

OECD Multilingual Summaries

OECD-FAO Agricultural Outlook 2013

Summary in Norwegian

Cover
Read the full book on:
10.1787/agr_outlook-2013-en

OECD‑FAO Utsikter for landbruket 2013

Sammendrag på norsk

Økende etterspørsel favoriserer utviklingsland: I flere tiår var globalt landbruk karakterisert av politisk induserte produksjonsoverskudd i industrialiserte land og stagnerende vekst i utviklingsland. Politiske reformer og økonomisk vekst over hele verden har endret tilbud‑ og etterspørselsmessige grunnprinsipper, og har forvandlet landbruk til en mer markedsdreven sektor som tilbyr investeringsmuligheter. Det ventes at utviklingsland vil øke deres andel av global produksjon og fange opp det meste av eksportveksten.

Tregere produksjonsvekst: Det anslås at global landbruksproduksjon for råvarer som dekkes i denne utsikten vil vokse med 1,5 % årlig i gjennomsnitt, sammenlignet med 2,1 % i det forrige tiåret. Det ventes at alle sektorer som driver med avlinger og husdyrproduksjon vil vise en tregere vekst. Disse trendene reflekterer økende kostnader, økende ressursbegrensninger og økende miljøbelastninger, som det ventes vil hemme tilbudsrespons i praktisk talt alle regioner.

Matprisinflasjon har minsket: Koblingen mellom råvarepriser og det forbrukere faktisk betaler for maten er vanligvis ikke så åpenbar. Så selv om råvarepriser forblir høye, er det ting som tyder på at matprisinflasjon er i ferd med å avta. Men når utgifter til mat utgjør 20‑50 % eller mer av husholdningsbudsjetter i mange utviklingsland, forblir prisen på mat en bekymring.

Markeder reflekter en splitt i den globale økonomien: Selv om de er relativt motstandsdyktige mot økonomisk nedgang, fortsetter landbruksmarkeder å reflektere effekten av en global økonomi med to "gir", dvs. en svak rekonvalens i industriland og sterk vekst i mange utviklingsland. Stigende oljepriser er en viktig, men uforutsigbar faktor når det gjelder prisprognoser. Det ventes at en devaluerende amerikansk dollar vil redusere den relative konkurransedyktigheten til andre eksportører, samtidig som det øker kjøpekraften til mange importører.

Priser vil stige på mellomlang sikt: Råvarepriser er for tiden på historisk høye nivåer. På nær sikt bør avlingspriser falle etter hvert som produksjonen øker, mens et lavt varelager holder kjøttprisene oppe. Det ventes at priser på lengre sikt for både avlings‑ og husdyrprodukter vil stige, med pris på kjøtt, fisk og biodrivstoff forventet å stige i større grad.

Inflasjonsjusterte priser forblir høye: Gjennomsnittlige reelle priser for perioden 2013‑22 anslås å være godt over gjennomsnittet for perioden 2003‑12 for de fleste andre råvarer som dekkes i denne utsikten. Men gjennomsnittlige reelle priser over det neste tiåret bør være lavere enn toppene som har vært tilfelle de siste årene.

Forbruket skal vokse: Forbruk av alle produkter som dekkes i denne utsikten vil øke i utviklingsland, skjønt saktere, drevet av økende befolkninger, høyere inntekter, urbanisering og endrende kosthold. Det ventes at forbruk per person vil øke raskest i Øst‑Europa og Sentral‑Asia, etterfulgt av Latin‑Amerika og andre land i Asia.

Landbrukshandelen fortsetter å øke: Fremvoksende økonomier vil fange opp mye av handelsveksten og stå for mesteparten av eksport av grovt korn, ris, oljefrø, vegetabilsk olje, sukker, storfekjøtt, fjærfe og fisk. OECD‑områdets handelsandel vil fortsette å gå ned samtidig som det fortsetter å være den største eksportøren av hvete, bomull, grise‑ og sauekjøtt og de fleste meieriprodukter.

Uvissheter i utsikten: Produksjonssvikt, prisvolatilitet og handelsforstyrrelser forblir en trussel for global matsikkerhet, spesielt i lys av lave lagerbeholdninger. En omfattende tørke tilsvarende den som ble opplevd i USA og i CIS‑land i 2012, i tilegg til lave lagerbeholdninger, kan øke avlingspriser med 15‑40 %. Energipriser er en annen kilde til usikkerhet, som påvirker både biodrivstoffmarkeder og inputkostnader. Verdenshandelen er enda følsommere enn produksjon for avlingsvariasjoner og makroøkonomiske drivere.

Fokus på Kina: Denne utgaven av utsikten ser spesielt på Kina, som har en raskt voksende landbruks/‑matsektor. Møtt med produksjonsbegrensninger og økende etterspørsel, er det sannsynlig at Kina vil importere mer av maten sin i fremtiden, men det anslås at de vil forbli selvforsynt med hovedavlingene sine.

Det anslås at Kinas forbruksvekst vil være litt større enn landets produksjonsvekst, med 0,3 % per år, liknende trenden fra det forrige tiåret. Som et resultat ventes det en vedvarende, men moderat åpning av Kinas landbrukssektor, selv om disse utsiktene varierer basert på råvare.

Kina har gjort det til en topp prioritet å være selvforsynt med ris og hvete. Landbruksproduksjon ble nesten femdoblet mellom 1978 og 2011, men i de siste årene har matpriser vært på vei opp, og det ventes at produksjon vil bremse opp på grunn av begrensninger knyttet til ressurser og arbeidskraft.

Økt tilgjengelighet på mat og høyere inntekter har forbedret matsikkerhet betraktelig, og antallet underernærte har falt med nesten 100 millioner siden 1990, til tross for at befolkningen økte med 200 millioner. Å redusere antallet underernærte personer forblir en stor utfordring.

Fra 2001 til 2012 økte Kinas landbruksimport‑ og eksport fra 27,9 milliarder USD til 155,7 milliarder USD. Importavhengigheten ble doblet fra 6,2 % til 12,9 %, og Kinas netto handelsunderskudd for landbruk og mat var på 31 milliarder USD i 2012.

Viktige uvissheter for Kina inkluderer hvor bærekraftige de nåværende høye økonomiske vekstnivåene er, økende ressursbegrensninger knyttet til produksjon samt potensialet for økt produksjonsvariasjon i en tid med økende klimausikkerhet.

Globale råvareprognoser frem til 2022

  • Kornprodukter: Det ventes at produksjonen vil øke 1,4 % per år, med 57 % av total vekst fra utviklingsland. Det ventes at Thailand vil være den ledende eksportøren av ris, tett etterfulgt av Vietnam, mens det ventes at USA vil forbli den dominerende eksportøren av hvete og grovt korn.
  • Oljefrø: Det ventes at produksjonen vil øke enda raskere enn for kornprodukter. Palmeolje skal høre til å opprettholde en stabil andel på 34 % av total produksjon av vegetabilsk olje.
  • Sukker: Det ventes at produksjonen kommer til å øke med nesten 2 % i året, med Brasil og India som de ledende produsentene. Utviklingsland vil fortsette å dominere globalt forbruk av sukker.
  • Bomull: Syntetiske fibre vil ta en stadig økende markedsandel. Det ventes at Indias bomullsproduksjon vil øke med 25 %, som gjør landet til verdens ledende produsent.
  • Etanol: Det ventes at produksjonen vil øke med nesten 70 %, og biodrivstoff øker enda raskere, men fra en mindre base. Innen 2022 ventes det at produksjon av biodrivstoff vil forbruke 28 % av total produksjon av sukkerrør på verdensbasis, 15 % av vegetabilske oljer og 12 % av grovt korn.
  • Kjøtt: Det ventes at utviklingsland vil stå for 80 % av den global produksjonsveksten. Kjøttkonsum per forbruker vil vokse saktere når større utviklingsland nærmer seg nivåene til industriland
  • Meieriprodukter: Det ventes at utviklingsland vil generere 74 % av økningen innen melkeproduksjon, men det ventes fremdeles at forbruk i utviklingsland vil vokse raskere enn produksjonen, med høyere eksport fra USA, EU, New Zealand, Australia og Argentina.
  • Fiskerier: Det ventes at fangst bare vil stige 5 %, mens akvakultur er ventet å stige med 35 %. Innen 2015 bør akvakultur overgå fiskerier som hovedkilder for fisk til menneskelig forbruk.

© OECD

Denne oppsummeringen er ingen offisiell OECD-oversettelse.

Denne oppsummeringen kan reproduseres hvis OECDs copyright og originalens tittel angis.

Flerspråklige oppsummeringer er oversatte utdrag av OECD-publikasjoner opprinnelig utgitt på engelsk og fransk.

Disse er gratis tilgjengelige på OECDs Online Bookshop www.oecd.org/bookshop

For ytterligere informasjon, ta kontakt med OECD Rights and Translation unit, Public Affairs and Communications Directorate, [email protected] eller per faks: +33 (0)1 45 24 99 30.

OECD Rights and Translation unit (PAC)
2 rue André-Pascal, 75116
Paris, France

Besøk vårt nettsted www.oecd.org/rights

OECD

Read the complete English version on OECD iLibrary!

© OECD/FAO (2013), OECD-FAO Agricultural Outlook 2013, OECD Publishing.
doi: 10.1787/agr_outlook-2013-en

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error