1887

OECD Multilingual Summaries

OECD-FAO Agricultural Outlook 2013

Summary in Danish

Cover
Read the full book on:
10.1787/agr_outlook-2013-en

OECD‑FAO Agricultural Outlook 2013

Sammendrag på dansk

Stigende efterspørgsel er til udviklingslandenes fordel: I årtier har landbruget globalt været præget af politisk regulerede produktionsoverskud i de industrialiserede lande og stagnerende vækst i udviklingslandene. Politiske reformer og økonomisk vækst over hele verden har ændret de grundlæggende udbuds‑ og efterspørgselsmekanikker og omdannet landbruget til en mere markedsdrevet sektor med investeringsmuligheder. Udviklingslandene forventes at øge deres andel af den globale produktion og sætte sig på størstedelen af væksten i eksporten.

Langsommere vækst i produktionen: Den globale landbrugsproduktion til varer, som er dækket i dette Outlook, forventes i gennemsnit at vokse med 1,5 % hvert år mod 2,1 % i de foregående 10 år. Den langsommere vækst forventes i alle afgrødesektorer og i kvægproduktionen. Disse tendenser afspejler stigende omkostninger, voksende ressourceknaphed og stigende pres på miljøet, som forventes at hæmme udbudsresponset i stort set alle regioner.

Fødevareinflationen er aftaget: Forbindelsen mellem varepriserne og det, forbrugerne rent faktisk betaler for deres fødevarer, er normalt ikke ligetil. Så selvom varepriserne fortsat er høje, er der nogle tegn på, at forbrugerprisinflationen på fødevarer er ved at aftage. Alligevel er det stadig et problem for mange i udviklingslandene at få råd til fødevarer, idet fødevarer her udgør 20‑50 % eller mere af husholdningsbudgettet.

Markeder afspejler splittelse i global økonomi: Landbrugsmarkederne er forholdsvis modstandsdygtige over for økonomisk nedgang, men de afspejler fortsat konsekvenserne af en global økonomi i to hastigheder med et svagt opsving i de udviklede lande og en stor vækst i mange udviklingslande. De stigende oliepriser er en vigtig, men uforudsigelig faktor i prisprognoserne. Den faldende amerikanske dollar forventes at mindske andre eksportørers relative konkurrencedygtighed, mens mange importørers købekraft er stigende.

Priserne vil stige på mellemlangt sigt: Varepriserne ligger på et historisk højt niveau. I den nærmeste fremtid skulle priserne på afgrøder falde, når produktionen stiger igen, mens lave lagerbeholdninger holder kødpriserne oppe på et højt niveau. På længere sigt vil priserne på både afgrøder og husdyrprodukter stige, og priserne på kød, fisk og biobrændstof vil stige kraftigere.

Priser korrigeret for inflation er stadig høje: De gennemsnitlige realpriser for perioden 2013‑22 forventes at ligge et godt stykke over gennemsnittet for 2003‑12 for de fleste af de varer, som er dækket i dette Outlook. De gennemsnitlige realpriser over de næste 10 år skulle dog være lavere end de pristoppe, vi har oplevet i de senere år.

Forbruget vil vokse: Forbruget af alle produkter, som er dækket i dette Outlook, vil stige i udviklingslandene, om end langsommere, og vil være drevet af voksende befolkninger, højere indtægter, urbanisering og ændrede kostvaner. Per capita‑forbruget forventes at stige hurtigst i Østeuropa og Centralasien efterfulgt af Latinamerika og det øvrige Asien.

Handlen med landbrugsvarer stiger fortsat: De nye økonomier vil sætte sig på en stor del af handelsvæksten og stå for størstedelen af eksporten af foderkorn, ris, oliefrø, vegetabilsk olie, sukker, oksekød, fjerkræ og fisk. OECD‑områdets andel af handlen vil fortsat falde, men vil fortsat være de største eksportører af hvede, bomuld, svinekød, fårekød og de fleste mejeriprodukter.

Usikkerheder i Outlook: Produktionsfald, ustabile priser og afbrydelser i handlen er stadig en trussel mod den globale fødevaresikkerhed, især i lyset af de lave lagerbeholdninger. En udbredt tørke som den, man oplevede i USA og CIS‑landene i 2012, kan kombineret med de lave lagerbeholdninger få priserne på afgrøder til at stige med 15‑40 %. Energipriserne er en anden kilde til usikkerhed og påvirker både markedet for biobrændstof og inputomkostningerne. Verdenshandelen er endnu mere følsom end produktionen med hensyn til foranderlighed og makroøkonomiske drivkræfter.

Fokus på Kina: Denne udgave af Outlook kigger især på Kina, som har en hurtigt ekspanderende landbrugs‑ og fødevaresektor. Kina står over for begrænsninger i produktionen og stigende efterspørgsel og vil sandsynligvis importere flere af sine fødevarer i fremtiden, men forventes at forblive selvforsynende inden for hovedafgrøderne.

Det forventes, at væksten i forbruget i Kina vil være en anelse højere end væksten i produktionen, dvs. ca. 0,3 % pr. år, hvilket svarer til tendensen i de 10 foregående år. Derfor forventes der en yderligere, om end beskeden, åbning af Kinas landbrugssektor, selvom det vil afhænge af varetypen.

Kina har gjort fødevaresikkerhed og selvforsyning med ris og hvede til en politisk topprioritet. Landbrugsoutputtet blev næsten femdoblet i perioden 1978‑2011. Men i de senere år har fødevarepriserne været stigende, og outputtet forventes at stige langsommere på grund af stigende knaphed på ressourcer og arbejdskraft.

Stigende tilgængelighed af fødevarer og stigende indtægter har forbedret fødevaresikkerheden betydeligt, og antallet af underernærede er faldet med næsten 100 millioner siden 1990, til trods for at befolkningen er steget med 200 millioner mennesker. Det er stadig en større udfordring at reducere antallet af underernærede.

Fra 2001 til 2012 steg Kinas landbrugsimport og ‑eksport fra USD 27,9 milliarder til USD 155,7 milliarder. Importafhængigheden blev fordoblet fra 6,2 % til 12,9 %, og Kinas nettohandelsunderskud på landbrug og fødevarer var på USD 31 milliarder i 2012.

Væsentlige usikkerheder for Kina er den fortsatte bæredygtighed af høj økonomisk vækst, stigende ressourceknaphed i produktionen og potentielt øget usikkerhed i produktionen på grund af stigende uforudsigelighed i klimaet.

Globale prognoser for varer frem til 2022

  • Kornprodukter: Produktionen forventes at stige med 1,4 % om året, og i alt 57 % af den samlede vækst kommer fra udviklingslandene. Thailand forventes at være den førende eksportør af ris, tæt fulgt af Vietnam, mens USA forventes at være den dominerende eksportør af hvede og foderkorn.
  • Oliefrø: Produktionen forventes at stige endnu hurtigere end kornprodukter. Palmeolie skulle holde sig stabilt på en 34 % andel af den samlede produktion af vegetabilsk olie.
  • Sukker: Produktionen forventes at stige med næsten 2 % om året med Brasilien og Indien som de førende producenter. Udviklingslandene vil fortsat dominere verdens forbrug af sukker.
  • Bomuld: Kunstfibre vil erobre en endnu større markedsandel. Indiens bomuldsproduktion forventes at stige med 25 %, hvilket gør Indien til verdens førende producent.
  • Ethanol: Produktionen forventes at stige med næsten 70 %, og biodiesel stiger endnu hurtigere, men fra et lavt niveau. I 2022 forventes produktionen af biobrændstof at forbruge 28 % af den samlede globale produktion af sukkerrør, 15 % af de vegetabilske olier og 12 % af foderkornet.
  • Kød: Udviklingslandene forventes at stå for 80 % af væksten i den globale produktion. Væksten i per capita‑forbruget af kød vil aftage, efterhånden som udviklingsøkonomierne nærmer sig de udviklede landes niveau.
  • Mejeriprodukter: Udviklingslandene forventes at generere 74 % af stigningen i den globale mælkeproduktion. Forbruget i udviklingslandene forventes dog stadig at stige hurtigere end produktionen med højere eksport fra USA, EU, New Zealand, Australien og Argentina.
  • Fiskeri: Fangstoutputtet forventes kun at stige med 5 %, mens akvakultur vil stige med 35 %. I 2015 skulle akvakultur overgå fangstfiskeri som hovedkilden til fisk til menneskeføde.

© OECD

Dette sammendrag er ikke en officiel OECD oversættelse.

Reproduktion af dette sammendrag er kun tilladt på betingelse af, at OECD copyright og titel på den originale publikation nævnes.

Sammendrag på flere sprog er oversatte uddrag af OECD publikationer, der oprindeligt blev publiceret på engelsk og fransk.

De er gratis tilgængelige på OECD Online Bookshop www.oecd.org/bookshop

For yderligere oplysninger kan man kontakte afdelingen OECD Rettigheder og Oversættelser, Direktoratet for Offentlige Anliggender og Kommunikation på [email protected] eller pr. fax: +33 (0)1 45 24 99 30.

OECD Rights and Translation unit (PAC)
2 rue André-Pascal, 75116
Paris, France

Besøg vores website www.oecd.org/rights

OECD

Read the complete English version on OECD iLibrary!

© OECD/FAO (2013), OECD-FAO Agricultural Outlook 2013, OECD Publishing.
doi: 10.1787/agr_outlook-2013-en

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error