1887

OECD Multilingual Summaries

OECD Regional Outlook 2014

Regions and Cities: Where Policies and People Meet

Summary in Danish

Cover
Read the full book on:
10.1787/9789264201415-en

OECD Regionale udsigter 2014

Regioner og byer: Hvor politikker og mennesker mødes

Sammendrag på dansk

Vigtige resultater

 • De interregionale indkomstforskelle er i løbet af de seneste årtier blevet større i de fleste OECD‑lande. Krisen gjorde ikke meget for at ændre denne tendens. De steder, hvor forskellene er blevet mindre, skyldes det generelt svage resultater i mere velstående regioner og ikke vækst i mindre velstående regioner. Krisen forstærkede også forskellene i beskæftigelse mellem regionerne.
 • Skiftet fra finansiel stimulering til konsolidering siden krisen har ført til drastiske nedskæringer i de offentlige investeringer, som er faldet med 13 % i faste priser i OECD i 2009‑12. Da omkring 72 % af de offentlige investeringer forvaltes af subnationale myndigheder, har det skabt en særlig udfordring for regioner og lokalområder. Nedskæringer i investeringerne har været med til at beskytte de nuværende serviceniveauer og overførsler, men de risikerer at undergrave væksten og servicen i fremtiden.
 • Finanspolitisk pres har også været en af mekanismerne bag et stigende antal reformer hos de decentrale myndigheder. De har dels været motiveret af et behov for at opnå stordriftsfordele, men også været et middel til at uddelegere yderligere ansvarsområder.
 • Krisen har sat fokus på begrænsningerne i rent økonomiske vurderinger af social udvikling og understreget, at der er behov for bredere mål for velfærd. Velfærd skal imidlertid forstås og behandles på regionalt niveau. Uligheder i ikke‑pengemæssige mål for velfærd er ofte større mellem regionerne inden for et land end mellem forskellige lande. De er også ekstremt stabile over tid. Lande med større uligheder i adgangen til uddannelse, arbejdspladser og vigtige serviceydelser har også lavere velfærdsudfald overordnet set.
 • Søgningen efter vækst har haft mere fokus på byer som de vigtigste potentielle vækstlokomotiver for de fleste OECD‑økonomier. Byer er overordnet set mere produktive, og deres produktivitetsfordel stiger med byens størrelse. Store byer løfter ofte væksten i regionerne omkring dem, selv i en afstand af 200‑300 kilometer. Mindre byer kan imidlertid høste produktivitetsfordele ved at være tæt knyttet til andre byer og bruge denne tilknytning som en slags erstatning for størrelse.
 • Der er ikke automatisk vækst og produktivitetsfordele ved urbanisering: Forvaltningen af byerne har direkte og væsentlig indflydelse på deres økonomiske resultater og på borgernes livskvalitet. Husholdningernes og virksomhedernes handlinger samt interaktionen mellem forskellige politiske tråde har typisk større positiv eller negativ afsmittende virkning i byer end på mindre tæt befolkede steder. Det betyder, at der er et større behov for koordinering af politikken på tværs af sektorer, retsområder og forvaltningsniveauer.
 • Denne koordinering mangler ofte: Det nationale og subnationale politiske niveau skaber ofte modstridende incitamenter, og forvaltningsniveauerne er ofte dårligt afstemt i forhold til hinanden. Horisontal fragmentering på kommunalt niveau forstærker problemet, især i store, men politisk fragmenterede, storbyområder. OECD's byforvaltningsundersøgelse sætter omkostningerne ved den fragmenterede forvaltning i skarpt relief og påpeger fordelene ved bedre koordinering af politikker i storbyskala – dvs. i byskala defineret ved bosætningsmønstre og økonomisk aktivitet i stedet for de ofte forældede forvaltningsmæssige grænser.

Vigtige politiske konsekvenser

 • Stigende forskelle, langsom vækst og begrænset manøvrerum med hensyn til finans‑ og pengepolitik understreger, at der er behov for effektive tilgange til politik, som tager hensyn til stedet. For det første er barriererne for vækst vidt forskellige fra region til region inden for det samme land. For det andet skal politikken tage mere og mere hensyn til de afvejninger, der kan ske mellem forskellige mål, og de potentielle komplementariteter mellem dem, som kan udnyttes med en integreret tilgang. Disse afvejninger og komplementariteter afspejler ofte de specifikke forhold på bestemte steder og er ofte synlige for – og kan håndteres af – regionale eller lokale aktører.
 • Den politiske geografi betyder noget: Når man skal identificere og fremme forbindelserne mellem økonomiske, miljømæssige og samfundsmæssige mål, skal politikerne kigge ud over forvaltningsgrænserne og overveje den faktiske geografi i de udfordringer, de ønsker at gøre noget ved – som f.eks. når problemer med den offentlige transport skal takles for et helt storbyområde og ikke kun af de enkelte kommuner hver for sig. Den korrekte skala for politisk intervention afhænger af den udfordring, der skal takles: Skoledistrikterne er ikke de samme som hospitalsdistrikterne, og transportmyndighederne kan arbejde i en anderledes skala end sundhedsmyndighederne. Antallet af forvaltningsniveauer kan dog ikke vokse i det uendelige, og derfor er der behov for data, værktøjer og institutioner, som kan facilitere vertikal og horisontal koordinering i forskellig skala.
 • Det er især vigtigt at tilpasse politikkerne, så de passer til stedet, på tværs af skellet mellem land og by. Da omkring 78 % af landboerne i OECD bor i nærheden af en by, giver det ikke så meget mening at se by og land som adskilte områder. Landdistrikts‑ og bypolitikkerne skal være bedre integreret, hvis de skal afspejle virkeligheden de steder, hvor de implementeres. Partnerskaber mellem by og land kan levere mere integreret områdeudvikling og maksimere de potentielle fordele for arbejdsmarkedsmæssige, miljømæssige og andre forbindelser mellem by‑ og landområder.
 • Klemmen på de offentlige investeringer betyder, at lokale og regionale forvaltninger skal gøre mere – og gøre det bedre – med mindre. Det er med tanke på dette, at Rådet under OECD i marts 2014 vedtog en anbefaling af effektive offentlige investeringer på tværs af forvaltningsniveauer. Principperne i anbefalingen vil hjælpe regeringer og forvaltninger med at vurdere styrkerne og svaghederne i deres offentlige investeringskapacitet og opstille prioriteringer for forbedringer.
 • Nationale og regionale/enkeltstatslige regeringer og myndigheder kan have en vigtig rolle at spille i fremkomsten af mere effektive løsninger til forvaltning af storbyer. Hindringerne for kollektiv handling er ofte betydelige, og selvom alle kommunerne i et stort byområde eller en region kan få fordel af at samarbejde, er der måske ingen af dem, der har kapacitet eller incitamenter til at påtage sig omkostningerne ved at indsamle de nødvendige oplysninger, mobilisere andre osv.
 • Bedre forvaltning af storbyområder skal understøttes af en højere grad af politisk sammenhæng for byer på nationalt niveau. Traditionelt har eksplicit nationale bypolitikker, når de har eksisteret, haft tendens til at blive meget snævre og fokusere på problemer i stedet for potentiale. Mange andre politiske grene, som har vidtgående konsekvenser for byudvikling, ses måske aldrig i en ”byoptik”. Regeringer, som ønsker at gøre det rigtige for byerne, skal udvikle en meget bredere vision for bypolitik og udarbejde tværsektoriale strategier, som forsøger at takle de udfordringer, byerne står over for, på en integreret måde.

© OECD

Dette sammendrag er ikke en officiel OECD oversættelse.

Reproduktion af dette sammendrag er kun tilladt på betingelse af, at OECD copyright og titel på den originale publikation nævnes.

Sammendrag på flere sprog er oversatte uddrag af OECD publikationer, der oprindeligt blev publiceret på engelsk og fransk.

De er gratis tilgængelige på OECD Online Bookshop www.oecd.org/bookshop

For yderligere oplysninger kan man kontakte afdelingen OECD Rettigheder og Oversættelser, Direktoratet for Offentlige Anliggender og Kommunikation på [email protected] eller pr. fax: +33 (0)1 45 24 99 30.

OECD Rights and Translation unit (PAC)
2 rue André-Pascal, 75116
Paris, France

Besøg vores website www.oecd.org/rights

OECD

Read the complete English version on OECD iLibrary!

© OECD (2013), OECD Regional Outlook 2014: Regions and Cities: Where Policies and People Meet, OECD Publishing.
doi: 10.1787/9789264201415-en

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error