Từ viết tắt

ADBI

Viện Ngân hàng Phát triển Châu Á

ASEAN

Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á

BKS

Ban Kiểm soát

CAR

Hệ số an toàn vốn

CIEM

Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương

CMSC

Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp

CNTT-TT

Công nghệ thông tin - truyền thông

CPTPP

Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương

CTCP

Công ty cổ phần

ĐHĐCĐ

Đại hội đồng cổ đông

DNNN

oanh nghiệp nhà nước

EU

Liên minh châu Âu

EVFTA

Hiệp định Thương mại Tự do Liên minh Châu Âu-Việt Nam

EVN

Tập đoàn Điện lực Việt Nam

FDI

Đầu tư trực tiếp nước ngoài

FOL

Giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài

GDP

Tổng sản phẩm quốc nội

GIV

Thanh tra Chính phủ

HĐQT

Hội đồng quản trị

HĐTV

Hội đồng thành viên

HNX

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

HOSE

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

IFRS

Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế

IPO

Bán cổ phần lần đầu ra công chúng

KH-ĐT

Kế hoạch và Đầu tư

KTNN

Kiểm toán Nhà nước

LĐ-TBXH

Bộ Lao động, Thương binh, và Xã hội

NHNN

Ngân hàng Nhà nước

NV

Nội vụ

ODA

Hỗ trợ phát triển chính thức

OECD

Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế

PPP

Đối tác công tư

ODA

Hỗ trợ phát triển chính thức

PVN

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

RCEP

Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực

ROA

Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản

ROE

Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu

SCIC

Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước

SME

Doanh nghiệp nhỏ và vừa

TC

Tài chính

TCTK

Tổng cục Thống kê

TGĐ

Tổng giám đốc

TNDN

thu nhập doanh nghiệp

TNHH

Trách nhiệm hữu hạn

TP

Tư pháp

VCCI

phòng thương mại và công nghiệp VN

VJEPA

Hiệp định Đối tác Kinh tế Việt Nam - Nhật Bản

VKFTA

Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Hàn Quốc

VNĐ

Đồng Việt Nam

VNDB

Ngân hàng Phát triển Việt Nam

VSD

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

WTO

Tổ chức Thương mại Thế giới

Siêu dữ liệu (metadata), pháp lý và quyền

Tài liệu này và các bản đồ được sử dụng sẽ không gây phương hại tới thực trạng hay chủ quyền đối với bất cứ vùng lãnh thổ nào, cũng như sẽ không ảnh hưởng tới việc phân định các đường biên giới/ranh giới quốc tế, và tên gọi của bất cứ vùng lãnh thổ, thành phố hay khu vực nào. Việc trích xuất từ các báo cáo có thể phải đi kèm cùng với các tuyên bố miễn trừ trách nhiệm bổ sung, đã từng được nêu trong báo cáo hoàn chỉnh truy cập tại đường link cung cấp.

© OECD 2022

Việc sử dụng tài liệu này, dù dưới dạng bản in hay kỹ thuật số, phải tuân theo các Điều khoản và Điều kiện đăng tải trên https://www.oecd.org/termsandconditions.