1887

OECD Multilingual Summaries

OECD Tourism Trends and Policies 2018

Summary in Turkish

Cover
Bu yayının tüm içeriğine erişmek için şu adresi tıklayın:
10.1787/tour-2018-en

OECD Turizm Trendleri ve Politikaları 2018

Türkçe Özet

Turizm, OECD bölgesinde başlıca bir ekonomik sektör olup GSMH’ye ortalama %4,2, istihdama %6,9 ve hizmetler ihracının %21,7'sine doğrudan katkı yapmaktadır. Son eğilimler sürekli ve ilerleyen bir büyümeyi işaret etmektedir: Küresel çerçevede 2016 yılı uluslararası turist sayısı %3,9’luk bir artışla dünya genelinin %55'ini oluşturan ve (2016 yılında %2,6’lık gerçek artışla 1.226 milyar dolara ulaşan) küresel seyahat gelirlerinin %60,4'üne sahip OECD ülkeleri önemli bir rol oynamaktadır.

Turizm sektörünün sürdürülebilir kalkınması, ortaya çıkan ekonomik, sosyal, politik, çevresel ve teknolojik eğilimlere uyum sağlayabilme becerisi ile bağlantılı olacaktır. Turizmin potansiyelini sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme için bir motor olarak kullanmak, sağlam politikalar, bütünleşik stratejiler, bakanlıklar arası oluşumlar ve turizm yönetiminde özel sektörü ve diğer paydaşları işin içine katacak mekanizmalar geliştirilmesini gerektirmektedir.

Pek çok ülke, turizm politikalarını, stratejilerini ve planlarını orta ve uzun vadeli yapmıştır. Ülkeler arasında, rekabeti, sürdürülebilirliği ve kapsayıcılığı iyileştirmeye, talebin mevsimselliğini ele almaya, turizm arzının çekiciliğini ve kalitesini artırmaya odaklanan öncelikli turizm politikalarında benzerlikler bulunmaktadır. Son iki yılda, bölgesel veya yerel oluşumlar ve finans kaynakları tarafından desteklenen yerel destinasyonların gelişimi, yönetimi ve tanıtımı ile destinasyon yönetim planlarının hazırlanma ve uygulanmasına daha çok önem verildiği görülmektedir.

Faaliyetlerin önemli bir bölümü belli ürün ve destinasyonların geliştirilip pazarlanmasına yöneliktir. Pazarlama faaliyetleri, birçok başarılı bölgesel ve tematik markalaşma örnekleri içermektedir. Birçok ülke, doğal ve kültürel değerlerine dayalı yeni arzlar ve deneyimler ortaya koymuş ve sağlık, iş turizmi, etkinlikler ve niş ürünlerle bütün yıl sürecek büyümeye yönelik fırsatların peşinde koşmuştur. Turizm politikaları, yaratıcı ve hedeflenmiş iletişim ile verinin sağlanması ve incelenmesinde dijitalleşmenin getirdiği fırsatlara yüksek öncelik tanımaya devam etmektedir.

Uluslararası seyahatin, özellikle Çin ve diğer Asya pazarlarından kaynaklı artışı bütün kıtalarda fırsatlar yaratmaktadır. Güvenlik ile ilgili artan endişeler dile getirilirken vize koşulları ve giriş prosedürleri de dâhil olmak üzere bağlantıyı geliştirmek ve seyahat önündeki engelleri azaltmak için gerekenler yapılmıştır. Aynı zamanda, birçok ülke, herkes için tatil olanaklarını genişletmeye yönelik girişimler de dâhil, iç pazarda tanıtımı güçlendirmiştir.

Arz taraflı politikalar, çevrimiçi platformlar yoluyla tanıtımı yapılan gayrıresmî turizm hizmetleri gibi yeni ortaya çıkan alanlardaki düzenlemeleri açıklığa kavuşturma ve yaygınlaştırma ihtiyacı olabileceğini göz özünde bulundururken yatırımın teşvikini ve iş mevzuatının sadeleştirilmesini kapsayan rekabeti de artırmaktadır. Sektördeki iş gücü ve beceri eksikliğinin ele alınması ihtiyacı birçok ülkede, turizmde kariyer bilinci ve çekiciliği ile uygun eğitime ulaşılmasını iyileştirecek icraat gerektiren önemli bir konu olarak kabul edilmiştir.

2017 yılının Birleşmiş Milletler tarafından Uluslararası Kalkınma İçin Sürdürülebilir Turizm Yılı seçilmesi, sürdürülebilir turizmin gündemine ve sektörün Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine olan katkısına daha fazla dikkat çekmiştir. Bu durum, turizmin etkilerinin izlenmesinin geliştirilmesine, belgeleme şemalarının yaygınlaştırılmasına, yeni teknolojilerin ve yeşil finans enstrümanlarının kullanımının ve genelde çevresel olarak sürdürülebilir ve sosyal olarak kapsayıcı turizm büyümesinin teşvikine yönelik önlemlerle birçok ülkenin politik önceliklerine yansımıştır.

Başlıca politika mesajları

Bütünleşik bir politika yaklaşımı geliştirme

  • İlgili politika alanları ile tavizleri ve tamamlayıcılıkları dikkate alan ve başat paydaşların rollerini, fonksiyonlarını ve etkileşimlerini açıkça ortaya koyan uzun vadeli stratejiler geliştirme
  • Geliştirme, uygulama ve izleme safhalarında hükûmet, endüstri ve sivil toplum arasında güçlü diyalogun değerinin farkında olma

Megatrendlere hazırlanma

  • Gittikçe daha hızlı hareket eden, birbiri ile bağlantılı ve dinamik bir çevrede uyumlanacak sistemli ve stratejik yaklaşımlar oluşturma
  • Geliştirilmeleri sırasında başlıca paydaşlarla geniş çapta etkileşime giren ve politika ve düzenleme sürecinde öngörülebilir mekanizmaları destekleyen yasal ve düzenleyici çerçeveleri modernize etme
  • Megatrendlerin ortak kesen etkilerini irdelemek için endüstri, diğer hükûmetler ve sivil toplum ile ortaklıklar ve hizmet vermeye yönelik yeni ve yenilikçi yaklaşımları hesaba katan cevaplar geliştirme
  • Gelecekteki değişikliklerden etkilenmeyecek turizm politikasına yönelik adımlar atma ve inovasyon kültürünü teşvik etme ve özellikle sağlam veri analizi ve senaryo planlaması ile uzun vadeli megatrendlere gereken önemin verilmesi için hükûmet içerisinde yönetimi değiştirme

Sürdürülebilir turizm için yatırım ve finansmanı teşvik etme

  • Kamu finansmanında ve yatırım desteklerinde çevresel ve sürdürülebilir kriterler getirme ve bilhassa özel yatırımı güçlendirmek suretiyle turizm projeleri için yeşil finans enstrümanlarının artırılmasını teşvik etme
  • Turizm politika ve programlarında çevresel ve sosyal kriterlerin bir araya getirilmesi, yeşil yatırımcıların harekete geçirilmesi ve işletmeler tarafından sürdürülebilir faaliyetlerin gerçekleştirilmesi yoluyla turizmde daha sorumlu sektörel uygulamaları teşvik etme
  • Daha sürdürülebilir turizm yatırımı ve finans uygulamalarına yönelik değişimi desteklemek için hükûmetin değişik düzeylerinde ve turizm, çevre ve inovasyon da dâhil olmak üzere politik alanlarda daha koordineli faaliyetler ve kapasite oluşturma
  • Turizm finansmanı ve yatırım kararlarına çevresel riski doğru bir şekilde dahil etmek ve turizm yatırımının ekonomik, sosyal ve çevresel sonuçlarının daha iyi anlaşılmasını sağlamak üzere yeşil finans ve sürdürülebilir turizm gelişimine yatırım konusunda data ve analiz oluşturma

© OECD

Bu özet metin, resmi bir OECD çevirisi değildir.

Bu özet metin, OECD telif hakkı ve yayının aslının ismi belirtilmek koşuluyla çoğaltılabilir.

Değişik dillerdeki özet metinler, aslı İngilizce ve Fransızca dillerinde yayınlanan OECD yayınlarının kısaltılmış çevirileridir.

OECD

Yayının İngilizce tercümesini okumak için OECD.iLibrary’i zirayet edin!!

© OECD (2018), OECD Tourism Trends and Policies 2018, OECD Publishing.
doi: 10.1787/tour-2018-en

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error