Abbreviations and acronyms

The following are the main Slovenian acronyms cited in the report. Other acronyms cited occasionally are defined where used.

ACS

Slovenian Institute for Adult Education (Andragoški center Republike Slovenije)

AE Body

Adult Education Co-ordination Body (Koordinacija izobraževanja odraslih)

AEGC

Adult Education Governance Council

AEC

Adult Education Survey

AL Plan

Annual Plan for Adult Education

ALMP

Active labour market policy

CEUVIZ

Central Register of Participants in Education (Centralna evidenca udeležencev vzgoje in izobraževanja)

CPI

Institute of the Republic of Slovenia for Vocational Education and Training (Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje)

CSD

Centre for Social Work (Center za socialno delo)

CVT

Continuing vocational training

DSI 2020

Digital Slovenia 2020 (Digitalna Slovenija 2020)

EC

European Commission

ESF

European Social Fund

ESS

Economic and Social Council (Ekonomsko-socialni svet)

EU

European Union

EU-LFS

European Union Labour Force Survey

eVŠ

Records and Analytical Information System for Higher Education (Evidenčni in analitski informacijski sistem visokega šolstva v Sloveniji)

GDP

Gross domestic product

GZS

Chamber of Commerce and Industry of Slovenia (Gospodarska zbornica Slovenije)

HR

Human resources

ICT

Information and communications technology

JŠRIP

The Public Scholarship Development, Disability and Maintenance Fund of the Republic of Slovenia (Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije)

KOC

Competence Centre for Human Resources Development (Kompetenčni centri za razvoj kadrov)

LLL Strategy

Lifelong Learning Strategy (Strategija vse življenjskosti učenja v Sloveniji)

LPIO

Annual Plan for the Adult Education Master Plan (Letni program izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji)

LU

Adult Education Centre (Ljudska univerza)

MDDSZ

Ministry of Labour, Family, Social Affairs and Equal Opportunities (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti)

MF

Ministry of Finance (Ministrstvo za finance)

MGRT

Ministry of Economic Development and Technology (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo)

MIC

Inter-Company Training Centre (Medpodjetniški izobraževalni center)

MIZŠ

Ministry of Education, Science and Sport (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport)

MJU

Ministry of Public Administration (Ministrstvo za javno upravo)

MK

Ministry of Culture (Ministrstvo za kulturo)

MKGP

Ministry of Agriculture, Forestry and Food (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano)

MNZ

Ministry of the Interior (Ministrstvo za notranje zadeve)

MOP

Ministry of Environment and Spatial Planning (Ministrstvo za okolje in prostor)

MP

Ministry of Justice (Ministrstvo za pravosodje)

MZ

Ministry of Health (Ministrstvo za zdravje)

NAKVIS

Slovenian Quality Assurance Agency for Higher Education (Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu)

NB

National budget

NGO

Non-governmental organisation

NSS

National Skills Strategy

OZS

Chamber of Craft and Small Business of Slovenia (Obrtna zbornica Slovenije)

PERGAM

Confederation of Trade Unions (Konfederacija sindikatov PERGAM)

PIAAC

Programme for the International Assessment of Adult Competencies (Survey of Adult Skills)

PISA

Programme for International Student Assessment

POKI

Offering Quality Education to Adults (Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje)

R&D

Research and development

ReNPIO

Adult Education Master Plan 2013-2020 (Resolucija o nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2013-2020)

ReNPVŠ

Resolution on National Programme of Higher Education (Resolucija o nacionalnem programu visokega šolstva 2011-2020)

RIC

National Examination Centre (Republiški izpitni center)

RRA

Regional Development Agency (Regionalna razvojna agencija)

RRP

Regional Development Plan (Regionalni razvojni program)

S4

Slovenian Smart Specialization Strategy (Slovenska Strategija pametne specializacije)

SAA

Skills assessment and anticipation

SJU 2020

Public Administration Development Strategy 2015-2020 (Strategija razvoja javne uprave 2015-2020)

SOS

Association of Municipalities and Towns of Slovenia (Skupnost občin)

SPC

Skills Policy Council

SPIRIT

Public Agency for Entrepreneurship, Internationalization, Foreign Investments and Technology (Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije)

SRIP

Strategic Research and Innovation Partnership (Strateško razvojno-inovacijsko partnerstvo)

SRS 2030

Slovenian Development Strategy 2030 (Strategija razvoja Slovenije 2030)

SSIO

Council of Experts of the Republic of Slovenia for Adult Education (Strokovni svet Republike Slovenije za izobraževanje odraslih)

SSPSI

Council of Experts for Vocational Education and Training (Strokovni svet za poklicno in strokovno izobraževanje)

STEM

Science, technology, engineering and mathematics

SURS

Statistical Office of the Republic of Slovenia (Statistični urad Republike Slovenije)

SVREZ

Government Office for Development and European Affairs (Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropske zadeve)

SVRK

Government Office for Development and European Cohesion Policy (Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko)

TUC

Trades Union Congress

TVU

Lifelong Learning Week (Teden vseživljenjskega učenja)

UMAR

Institute of Macroeconomic Analysis and Development (Urad za makroekonomske analize in razvoj)

VET

Vocational education and training

ZIO Act

1996 Adult Education Act (Zakon o izobraževanju odraslih)

ZIO-1 Act

2018 Adult Education Act (Zakon o izobraževanju odraslih)

ZMOS

Association of City Municipalities of Slovenia (Združenje mestnih občin Slovenije)

ZOFVI Act

Organisation and Financing of Education Act (Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja)

ZOS

Association of Municipalities of Slovenia (Združenje občin Slovenije)

ZRSZ

Employment Service of Slovenia (Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje)

ZSSS

Association of Free Trade Unions of Slovenia (Zveza svobodnih sindikatov Slovenije)

End of the section – Back to iLibrary publication page