Lista używanych skrótów

SR

Sprawozdania roczne z wdrażania RPO

OSI

Obszary Strategicznej Interwencji

DDI

Dostęp do informacji

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

BZP

Biuletyn Zamówień Publicznych

CJB

Centralna Jednostka Budżetowa

CoG

Centralny Organ (Center of Government)

KR

Europejski Komitet Regionów

CPR

Rozporządzenie ustanawiające wspólne przepisy (Common Provisions Regulation)

OSO

Organizacja społeczeństwa obywatelskiego

KE

Komisja Europejska

EFTA

Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu

EBI

Europejski Bank Inwestycyjny

EIU

Jednostka Economist Intelligence Unit

ESIF

Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

UE

Unia Europejska

FDS

Fundusz Dróg Samorządowych

MI

Misje informacyjne

MOF

Miejskie Obszary Funkcjonalne

PKB

Produkt krajowy brutto

GZM

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

ZZL

Zarządzanie zasobami ludzkimi

ICT

Technologie informacyjno-telekomunikacyjne

IT

Technologie informatyczne

ZIT

Zintegrowane inwestycje terytorialne

KTS

System Kodowania Jednostek Terytorialnych i Statystycznych

LGD

Lokalna grupa działania

SRL

Strategia Rozwoju Lokalnego

LGBTI

Lesbijki, geje, osoby biseksualne, transpłciowe i interseksualne

JST

Jednostki Samorządu Terytorialnego

M&E

Monitorowanie i ewaluacja

IZ

Instytucja zarządzająca

MFF

Wieloletnia prognoza finansowa

MFiPR

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

MoU

Porozumienie o współpracy (Memorandum of Understanding)

ŚRB

Średniookresowe ramy budżetowe

NCRSO

Narodowe Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

NGO

Organizacja pozarządowa

KPO

Krajowe programy operacyjne

KSRR

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego

KOT

Krajowe Obserwatoria Terytorialne

KPM

Krajowa Polityka Miejska

ODP

Otwarte dane publiczne

OGP

Partnerstwo na rzecz Otwartych Rządów (Open Government Partnership)

UP

Umowa Partnerstwa

PIM

Partnerska Inicjatywa Miast

UoFP

Ustawa o Finansach Publicznych

PMR

Wskaźnik regulacji rynku produktów

UZP

Urząd Zamówień Publicznych

B&R

Badania i Rozwój

RIO

Regionalne Izby Obrachunkowe

SRR

Strategia Rozwoju Regionalnego

OSR

Ocena skutków regulacji

RPO

Regionalny program operacyjny

RPO

Rzecznik Praw Obywatelskich

ROT

Regionalne Obserwatorium Terytorialne

MŚP

Małe i średnie przedsiębiorstwa

SOR

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020

SWOT

Analiza mocnych stron, słabych stron, szans i zagrożeń

TERYT

Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju

ZMP

Związek Miast Polskich

Metadata, Legal and Rights

This document, as well as any data and map included herein, are without prejudice to the status of or sovereignty over any territory, to the delimitation of international frontiers and boundaries and to the name of any territory, city or area. Extracts from publications may be subject to additional disclaimers, which are set out in the complete version of the publication, available at the link provided.

© OECD 2021

Korzystanie z tego opracowania, zarówno w formie cyfrowej, jak i drukowanej, podlega Warunkom Ogólnym, które można znaleźć na stronie http://www.oecd.org/termsandconditions.