1887

OECD Multilingual Summaries

OECD Business and Finance Outlook 2018

Summary in Greek

Cover
Read the full book on:
10.1787/9789264298828-en

ΟΟΣΑ Προοπτικές επιχειρηματικού και χρηματοπιστωτικού τομέα 2018

Περίληψη στα ελληνικά

Η συνδεσιμότητα, τόσο μεταξύ των θεσμών εντός του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος όσο και μεταξύ των χωρών, είναι αναπόσπαστο μέρος της παγκοσμιοποίησης και συστατικό στοιχείο του τρόπου λειτουργίας των περίπλοκων κοινωνιών κατά την προσπάθειά τους να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους. Η παρούσα φετινή έκδοση πραγματεύεται τη συνδεσιμότητα τόσο μεταξύ των θεσμών εντός του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος όσο και μεταξύ των χωρών. Όσον αφορά τη συνδεσιμότητα των χωρών, στην έκθεση εξετάζεται η αυξανόμενη βαρύτητα της Κίνας στην παγκόσμια οικονομία. Διερευνάται ιδιαίτερα ο αντίκτυπος της διεθνούς αναπτυξιακής στρατηγικής, γνωστής ως «Πρωτοβουλία Ζώνης και Οδού» (Belt and Road Initiative ‑ BRI), στις παγκόσμιες εμπορικές συναλλαγές και επενδυτικούς εταίρους της Κίνας, καθώς και οι προσεγγίσεις πολιτικής που θα βοηθούσαν στην επέκταση των ωφελημάτων που απορρέουν από αυτήν στο σύνολο της παγκόσμιας οικονομίας.

Οι προοπτικές για το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα

Οι νομισματικές αρχές στις χώρες όπου εδρεύουν παγκοσμίως συστημικά σημαντικές τράπεζες (G‑SIB) στήριξαν το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα με τη διατήρηση εξαιρετικά χαμηλών επιτοκίων και την εκτεταμένη αγορά χρεογράφων από το 2008 και έπειτα, αρχικά με στόχο τη στήριξη δυσλειτουργικών αγορών και κατόπιν για τη στήριξη της οικονομικής ανάκαμψης. Με τη βελτίωση των οικονομικών συνθηκών η Ομοσπονδιακή Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ (US Federal Reserve) άρχισε να ομαλοποιεί την πολιτική της. Οι κεντρικές τράπεζες σε άλλες αναπτυγμένες χώρες είναι πιθανό να ακολουθήσουν το παράδειγμά της. Η εξέλιξη αυτή συνετέλεσε στις απότομες μεταβολές των τιμών των στοιχείων ενεργητικού το 2018, ιδιαίτερα κατά τους αρχικούς μήνες. Η διαχείριση της διαδικασίας αυτής θα αποτελέσει πρόκληση.

Με την έναρξη της διαδικασίας αυτής, η Επιτροπή της Βασιλείας για την Εποπτεία του Τραπεζικού Συστήματος οριστικοποίησε τη μεταρρύθμιση του κανονιστικού πλαισίου που διέπει τις τράπεζες με διεθνείς δραστηριότητες, γνωστού ως «Βασιλεία ΙΙΙ». Η αναστροφή της νομισματικής χαλάρωσης θα αποτελέσει κριτήριο για να διαπιστωθεί εάν η «Βασιλεία ΙΙΙ» πέτυχε το στόχο της διαφύλαξης της ασφάλειας και της ευρωστίας του χρηματοπιστωτικού συστήματος έναντι ακραίων καταστάσεων, ιδιαίτερα όταν η ρευστότητα των προϊόντων είναι παράγοντας που συντελεί στην αστάθεια. Με τη «Βασιλεία ΙΙΙ» σημειώθηκε πρόοδος όσον αφορά την ενίσχυση των κανόνων επάρκειας κεφαλαίου, όμως οι G‑SIB και τα επιχειρηματικά τους μοντέλα παρέμειναν όπως ήταν πριν από την κρίση του 2008· βεβαίως χωρίς να γίνεται πλήρης διαχωρισμός της επενδυτικής τραπεζικής από την τραπεζική καταναλωτών με εγγυημένες καταθέσεις. Οι αδυναμίες που απορρέουν από τη διασυνδεσιμότητά τους (interconnectedness) παραμένουν σημαντικό χαρακτηριστικό στοιχείο του συστήματος. Η ονομαστική αξία των εξωχρηματιστηριακών παράγωγων μέσων, ένας δείκτης της αλληλεξάρτησης, παρέμεινε στα 532 τρισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2017, οριακά μόνο χαμηλότερη από την πριν από την κρίση υψηλότατη τιμή των 586 τρισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ στα τέλη του 2007. Σημειώθηκε σχετική απομάκρυνση από εκεί όπου εδράζονται οι κίνδυνοι αυτοί, καθώς οι επενδυτές επηρεάστηκαν από το περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων.

Οι χρηματοπιστωτικές προοπτικές θα διαμορφωθούν επίσης από την ικανότητα της Κίνας να διαχειριστεί τους κινδύνους που σχετίζονται με τα υψηλά επίπεδα χρέους και μόχλευσης στον επίσημο και στο σκιώδη τραπεζικό της τομέα καθώς και στον τομέα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων. Μολονότι η Κίνα δεν συνδέεται άμεσα με τους κινδύνους στις αναπτυγμένες οικονομίες λόγω του κλειστού χαρακτήρα του χρηματοπιστωτικού της συστήματος, οποιοδήποτε πρόβλημα σε αυτές μπορεί να ωθήσει τις κινεζικές αρχές στην πώληση διακρατούμενων χρεογράφων των ΗΠΑ. Τούτο ενδεχομένως να αυξήσει τις πιέσεις ρευστότητας στις αναπτυγμένες οικονομίες. Η έκταση του προβλήματος μη εξυπηρετούμενων δανείων στην Κίνα είναι ασαφής λόγω της έλλειψης πληροφοριών σχετικά με το ποια περιουσιακά στοιχεία είναι τοποθετημένα σε οχήματα εκτός ισολογισμού. Όμως είναι προφανές ότι αυτά τα τεράστια ανοίγματα εκτός ισολογισμού έχουν αυξήσει τον κίνδυνο μόχλευσης και θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αποσταθεροποιητικά πιστωτικά γεγονότα. Μπορούν να ανακόψουν την ανάπτυξη πέρα από την Κίνα εάν δεν προωθηθούν περαιτέρω αλλαγές στη δομή των χρηματοπιστωτικών αγορών και θεσμών στις κύριες προηγμένες και αναδυόμενες οικονομίες.

Η πρωτοβουλία BRI στο παγκόσμιο εμπορικό, επενδυτικό και χρηματοοικονομικό τοπίο

Η πρωτοβουλία BRI της Κίνας είναι μια φιλόδοξη αναπτυξιακή στρατηγική για την προώθηση της συνδεσιμότητας και την ανάπτυξη της συνεργασίας κατά μήκος έξι κύριων οικονομικών διαδρόμων, όπως φαίνεται στο Σχήμα 2.3. Σύμφωνα με υπολογισμούς της Ασιατικής Τράπεζας Ανάπτυξης, η Ασία θα χρειαστεί 26 τρισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ σε επενδύσεις σε υποδομή έως το 2030, και η Κίνα μπορεί σαφώς να διαθέσει ένα μέρος από αυτά. Η πρωτοβουλία BRI, που δίνει προτεραιότητα στη χρηματοδότηση των υποδομών, είναι επίσης μία στρατηγική για την επίτευξη πιο μακροπρόθεσμων στόχων που αφορούν τη συνδεσιμότητα, την ασφάλεια στον τομέα της ενέργειας και των τροφίμων, την ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη και την καλύτερη χρήση των παραγωγικών ικανοτήτων, την απελευθέρωση τoυ εμπορίου, τους στόχους βιωσιμότητας και τις ανταλλαγές στον τομέα του πολιτισμού και των επιστημών.

Η Κίνα επενδύει στη μεταφορά τεχνολογίας για να αυξήσει τις δραστηριότητες υψηλότερης αξίας και, πιο μακροπρόθεσμα, στοχεύει να ακολουθήσει το παράδειγμα άλλων σημαντικών χωρών στον τομέα των τεχνολογικών προτύπων, της καινοτομίας και στις εμπορικές αλυσίδες αξίας. Η συνδεσιμότητα είναι ένα σημαντικό στοιχείο της στρατηγικής, ιδίως όσον αφορά την ενέργεια, δεδομένων των πολυάριθμων και ποικίλων πηγών κατά μήκος των διαδρόμων της πρωτοβουλίας BRI. Γενικότερα, σύμφωνα με τις εμπειρικές αναλύσεις της παρούσας έκθεσης, η συνδεσιμότητα μεταξύ τόσο των αναπτυγμένων όσο και των αναδυόμενων αγορών διευρύνει τα οφέλη από το εμπόριο και τις επενδύσεις. Όμως, οι χρηματοδοτικές ανάγκες για τις υποδομές στην αναπτυσσόμενη Ασία είναι μεγάλες και τα εγχώρια χρηματοοικονομικά προβλήματα στην Κίνα καταδεικνύουν ότι υπάρχουν όρια σε αυτά που η Κίνα μπορεί να κάνει από μόνη της. Τούτο συνεπάγεται ότι, για την επίτευξη της πρωτοβουλίας BRI, θα χρειαστούν σημαντικές ενισχύσεις από τις χώρες του ΟΟΣΑ. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να αυξηθεί ο ρόλος των αγορών στις αποφάσεις κατανομής των πόρων. Για να επιτευχθεί αυτό, θα πρέπει να ενισχυθούν τα δικαιώματα ιδιοκτησίας, ο ανταγωνισμός, η ορθή διακυβέρνηση και οι ίσοι όροι ανταγωνισμού.

Προς τη δημιουργία ίσων όρων ανταγωνισμού για τη βιώσιμη ανάπτυξη

Η πρωτοβουλία BRI είναι μία φάση της παγκοσμιοποίησης με μακροχρόνιο χαρακτήρα που, όπως και άλλα παρόμοια θέματα στην παγκόσμια οικονομία, απαιτεί τη δημιουργία μίας διαφανούς βάσης ορθών αρχών για την προώθηση οικονομικά αποδοτικών λύσεων και για την προαγωγή της ισότιμης μεταχείρισης για όλους τους μετέχοντες.

Διακρίνονται πέντε ευρεία πεδία που θα μπορούσαν να επωφεληθούν από την καλύτερη εναρμόνιση με τα διεθνή πρότυπα:

  • Ο αυξανόμενος ρόλος των κρατικών επιχειρήσεων στην παγκόσμια οικονομία απαιτεί την εξεύρεση τρόπων για να διασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού που, αφενός, αποτρέπουν τις επιδοτήσεις και τις αδιαφανείς διαδικασίες και, αφετέρου, επιτρέπουν στις αποδέκτριες χώρες να αποκομίζουν οφέλη από τις επενδύσεις που πραγματοποιούνται σύμφωνα με ευρέως αποδεκτές πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης. Οι αποδέκτριες χώρες πρέπει να επιλύσουν προβλήματα εθνικής ασφάλειας, ιδιαίτερα αυτά που σχετίζονται με στρατηγικής σημασίας ευαίσθητες τεχνολογίες, καθώς και να αντιμετωπίσουν τις ελλείψεις στη νομική λογοδοσία των κρατικών επιχειρήσεων.
  • Απαιτούνται ανοιχτές και διαφανείς ρυθμίσεις για τις δημόσιες συμβάσεις, ιδίως όσον αφορά τις μεγάλες επενδύσεις σε υποδομή.
  • Το υψηλό κόστος που επιφέρουν η δωροδοκία και η διαφθορά πρέπει να αποφεύγεται τόσο στην περίπτωση μεγάλων έργων υποδομής όσο και αλλού. Το κοινωνικό και το περιβαλλοντικό κόστος πρέπει να συνυπολογίζεται μέσω της διασφάλισης της υπεύθυνης επιχειρηματικής συμπεριφοράς, προκειμένου να περιορίζονται στο ελάχιστο οι αρνητικές συνέπειες για τις τοπικές κοινωνίες.
  • Συμπλήρωμα στην αναμενόμενη στάση των εταιρειών όσον αφορά το σεβασμό προς το περιβάλλον αποτελούν οι εκθέσεις αξιολόγησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που θα πρέπει να εκπονούν οι εθνικές αρχές πριν από την υλοποίηση των προτεινόμενων έργων για τη δημιουργία εγκαταστάσεων και υποδομών.
  • Τα ανοιχτά και διαφανή ρυθμιστικά πλαίσια για τις διασυνοριακές επενδύσεις είναι απαραίτητα για τη μείωση του κόστους και τη διεύρυνση των επιλογών αναφορικά με την τεχνολογία. Αυτά θα προωθήσουν τη συνδεσιμότητα και τις οικονομίες κλίμακας στις οποίες στοχεύουν οι στρατηγικές για τις υποδομές.

Και στα πέντε αυτά πεδία τα πρότυπα του ΟΟΣΑ καθώς και άλλα διεθνή πρότυπα παρέχουν ουσιαστική καθοδήγηση τόσο για τις χώρες στις οποίες θα δημιουργηθούν οι υποδομές όσο και για τις προμηθεύτριες χώρες.

© OECD

Η περίληψη αυτή δεν αποτελεί επίσημη μετάφραση του ΟΟΣΑ.

Η αναπαραγωγή της περίληψης αυτής επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι παρατίθεται το δικαίωμα αποκλειστικής εκμετάλλευσης του ΟΟΣΑ, καθώς και ο τίτλος της πρωτότυπης έκδοσης.

Οι Πολύγλωσσες Περιλήψεις είναι μεταφρασμένα αποσπάσματα των δημοσιευμάτων του ΟΟΣΑ που εκδόθηκαν αρχικά στην αγγλική και τη γαλλική γλώσσα.

OECD

Read the complete English version on OECD iLibrary!

© OECD (2018), OECD Business and Finance Outlook 2018, OECD Publishing.
doi: 10.1787/9789264298828-en

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error