1887

OECD Multilingual Summaries

Economic Policy Reforms 2015

Going for Growth

Summary in Norwegian

Cover
Read the full book on:
10.1787/growth-2015-en

Økonomiske politiske reformer 2015

Med sikte på vekst

Sammendrag på norsk

Finanskrisen og den fortsatt dempede rekonvalesensen har resultert i lavere vekstpotensial i de fleste industriland, mens mange fremvoksende markedsøkonomier står overfor en nedgang. På kort sikt inkluderer de politiske utfordringene en vedvarende høy arbeidsledighet som bremser produktiviteten, store offentlige budsjettunderskudd og gjeld, så vel som gjenværende skjørheter i finanssektoren. Krisen har også økt den sosiale nøden, da lavinntektshusholdninger ble hardt rammet, og unge mennesker måtte lide de største inntektstapene og nå er truet av en økt fattigdomsrisiko. Langsiktige utfordringer inkluderer å håndtere en aldrende befolkning så vel som de effektene en teknisk endring over mot et ferdighetshegemoni har på ulikheter innen inntekt og påvirkningen av en miljømessig forverring på helse og fremtidig vekst. En robust strukturell politikk trengs for å adressere mange av utfordringene på kort og mellomlang sikt som både industriland og fremvoksende økonomier står overfor.

Med sikte på vekst tilbyr en omfattende vurdering for å hjelpe styresmakter å reflektere over hvordan politiske reformer kan tenkes å påvirke innbyggernes velferd, og å skissere politiske tiltakspakker som innfrir deres mål best. Rapporten identifiserer viktige reformprioriteringer for å styrke realinntekter og sysselsetting i industriland og større fremvoksende økonomier. Prioritetene dekker grovt sett produkt‑ og arbeidsmarkedsreguleringer, utdanning og opplæring, skatter og trygdesystemer, handels‑ og investeringsforskrifter, og innovasjonspolitikk. Rammeverket for Med sikte på vekst har vært instrumentelt i det å hjelpe G20‑land med å utvikle vekststrategier for å øke deres kombinerte bruttonasjonalprodukt (BNP) med 2 %, en av hovedmålsettingene vedtatt av G20 i 2014 for å oppnå vedvarende og balansert vekst.

Hovedfokuset for Med sikte på vekst er på en forbedring av den materielle levestandarden på middellang sikt, men rapporten kaster også lys over vekselvirkninger og supplementer til andre velferdsmål, slik som reduksjonen av inntektsforskjeller og det å lindre trykket på miljøet. Mer spesifikt reviderer rapporten bevismaterialet på effekten av vekstfremmende strukturreformer på lønnsspredning og forskjeller i husholdningers inntekt, og utforsker hvorvidt spesifikk politikk som har drevet BNP‑vekst de siste tiårene, også kan ha bidratt til å utbre ulikhetene. Rapporter ser også på presset på miljøet som er relatert til økonomisk vekst. Den diskuterer i så måte rollen som strukturelle reformer og miljøpolitikk spiller, og legger frem bevis for viktigheten av en adekvat utformet miljøpolitikk så vel som politikkens påvirkning på vekst i produktiviteten. Til slutt inkluderer denne tiende utgaven av Med sikte på vekst et spesialkapittel som tar for seg de store linjene innen strukturreformer siden begynnelsen av dette årtusenet.

Fremskritt innen strukturreformer siden 2013

 • Tempoet på strukturreformene har blitt redusert hos flertallet av industrilandene i OECD i løpet av de siste to årene. Dette skjer etter en periode med betydelig fart på økonomien i kjølvannet av krisen, delvis drevet av press i markedet knyttet til gjeldsturbulensene i eurosonen.
 • Reformaktiviteten er fortsatt høy, selv om den synker i Hellas, Irland, Portugal og Spania, og den har økt i Japan. Den er fortsatt relativt svak i de fleste nordiske land samt i kjernelandene i eurosonen.
 • Over hele OECD har landene prioritert utdanning og en aktiv arbeidsmarkedspolitikk, i samsvar med viktigheten av kunnskapsbasert kapital og tilhørende kvalifisert arbeidskraft som kilder til vekst, og samtidig ikke glemmer hvor hardnakket arbeidsledigheten er sett i lys av en svak økonomisk rekonvalesens.
 • Tempoet på reformene har tiltatt i viktige fremvoksende økonomier, hvilket reflekterer bevisstheten omkring flaskehalser og motkrefter hva vekst angår, og behovet for å redusere sårbarheten overfor fluktuasjoner i råvareprisene og kapitalstrømningene.

Nye reformprioriteringer

 • Arbeidsproduktivitet er fortsatt den viktigste driveren for langsiktig vekst. Prioritet bør gis til reformer som er rettet mot å utvikle ferdigheter og kunnskapsbasert kapital. En heving av kvaliteten og inkluderingsgraden i utdanningssystemet vil støtte opp om dette.
 • Reallokering av ressurser til tross for justeringer er nøkkelen til å oppnå høyere vekst. Styresmakter trenger å forbedre politiske beslutningsprosesser innen konkurranse og innovasjon for å tilrettelegge for nye bedrifter, og en myk reallokering av kapital og arbeidskraft over mot de mest produktive virksomhetene og sektorene. I eurosonens sydlige land trengs produktmarkedsreformer, særlig innen servicenæringen, for å høste fordelene av arbeidsmarkedsreformer som har blitt introdusert de seneste årene.
 • Veksten kan gjøres mer inkluderende ved å fjerne hindringer for høyere sysselsetting og arbeidsmarkedsdeltagelse blant underrepresenterte grupper som kvinner, ungdom, lavkvalifisert arbeidskraft og eldre arbeidstagere. En oppmuntring til raskere å skifte til nye jobber og å sikre at arbeidstagerne kan oppgradere sine ferdigheter vil ytterligere styrke sysselsettingen og fremme et inkluderende arbeidsliv.

Vekstfremmende strukturelle reformer og inntektsfordeling

 • Noen vekstfremmende politiske tiltak som øker BNP via økt produktivitet, kan bidra til en teknologidrevet ulikhet. Eksempelvis kan reformer som styrker innovasjon øke skjevheten i lønnsfordelingen blant ansatte arbeidere.
 • Andre tiltak som fremmer arbeidskraftdeltagelse og jobbskaping, øker også skjevheten i lønnsfordelingen. Men da de derimot bidrar til å øke sysselsettingen – ikke minst blant lavkvalifisert arbeidskraft – har slike reformer en nøytral effekt på spredningen av husholdningens disponible inntekt.
 • Gitt behovet i mange land for å takle økende forskjeller og motgang, bør styresmaktene prioritere vekstfremmende tiltakspakker som bidrar til å fremme rettferdighet og inkludering. Det er spesielt viktig å heve inntjeningspotensialet til lavkvalifisert arbeidskraft og gjøre det lettere for kvinner å finne innpass i arbeidslivet.

Vekstfremmende strukturelle reformer, miljøet og miljøpolitikk

 • Økonomisk vekst går vanligvis hånd i hånd med mer press på miljøet. Og forholdet mellom vekst og miljø påvirkes av både miljøpolitikk og det strukturelle politiske rammeverket som de er implementert med henblikk på.
 • Noen vekstfremmende reformer som for eksempel en økning av miljøavgifter, introduksjon av veiavgifter eller fjerning av skadende subsidier, kan være bra for miljøet. Andre øker miljøpolitikkens effektivitet. Dette er snakk om å forbedre rettsprinsippet eller konkurransepolitikken.
 • En miljøpolitikk som er fleksibel og nøytral med hensyn til teknologiske valg, og som minimerer konkurransebarrierer, kan effektivt beskytte miljøet uten å forårsake vesentlig skade på den bransjeovergripende produktiviteten.

Reformtrender siden 2005

 • Siden første utgave av Med sikte på vekst i 2005, har tempoet på de strukturelle reformene vært relativt konstant sett i gjennomsnitt for OECD‑landene, med unntak for en merkbar akselerasjon i kjølvannet av krisen.
 • Reformaktiviteten har resultert i en vesentlig forbedring innenfor enkelte politiske områder. Dette er tilfellet for produktmarkedsreguleringer, utviklingen av pensjonssystemer og inntektsstøtteprogrammer ved arbeidsledighet.
 • Alt i alt har strukturelle reformer som har blitt implementert siden begynnelsen av dette årtusenet, bidratt til å øke nivået på det potensielle BNP per innbygger med ca. 5 % i gjennomsnitt på tvers av landene; den største gevinsten kom fra en økt produktivitet.
 • Ytterligere reformer inn mot aktuell beste praksis kan øke det langsiktige nivået på BNP per innbygger med opptil 10 % i snitt på tvers av alle OECD‑land. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig gevinst på om lag 3 000 USD per person.

© OECD

Denne oppsummeringen er ingen offisiell OECD-oversettelse.

Denne oppsummeringen kan reproduseres hvis OECDs copyright og originalens tittel angis.

Flerspråklige oppsummeringer er oversatte utdrag av OECD-publikasjoner opprinnelig utgitt på engelsk og fransk.

Disse er gratis tilgjengelige på OECDs Online Bookshop www.oecd.org/bookshop

For ytterligere informasjon, ta kontakt med OECD Rights and Translation unit, Public Affairs and Communications Directorate, [email protected] eller per faks: +33 (0)1 45 24 99 30.

OECD Rights and Translation unit (PAC)
2 rue André-Pascal, 75116
Paris, France

Besøk vårt nettsted www.oecd.org/rights

OECD

Read the complete English version on OECD iLibrary!

© OECD (2015), Economic Policy Reforms 2015: Going for Growth, OECD Publishing.
doi: 10.1787/growth-2015-en

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error