Lời mở đầu

Trong những năm gần đây, Chính phủ Việt Nam đã đạt được nhiều tiến bộ trong việc cải thiện khuôn khổ về quyền sở hữu và quản trị công ty trong các doanh nghiệp nhà nước (DNNN). Bản đánh giá này đánh giá khung quản trị công ty của khu vực DNNN tại Việt Nam dựa trên Hướng dẫn của OECD về Quản trị Công ty trong Doanh nghiệp Nhà nước (Bộ Hướng dẫn DNNN). Đánh giá đưa ra các khuyến nghị nhằm giúp các cơ quan chức năng của Việt Nam giải quyết những thách thức còn tồn tại và tiếp tục chuyên môn hóa chức năng sở hữu nhà nước. Bản đánh giá này được thực hiện theo yêu cầu của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp (CMSC) và Bộ Tài chính (Bộ TC) trong một dự án do Chính phủ Hàn Quốc hỗ trợ tài chính. Việc đánh giá diễn ra trong bối cảnh Việt Nam có tham vọng cải thiện công tác quản trị DNNN thông qua sửa đổi và bổ sung Luật số 69 về Quản lý và Sử dụng vốn Nhà nước theo Bộ Hướng dẫn DNNN.

Đánh giá này được xây dựng dựa trên (1) thông tin do các cơ quan chức năng của Việt Nam cung cấp, bao gồm việc trả lời các bảng hỏi tiêu chuẩn của OECD và công văn từ Chủ tịch Nhóm Công tác về DNNN gửi tới các cơ quan chức năng của Việt Nam; (2) nghiên cứu độc lập tài liệu sẵn có do Ban thư ký OECD thực hiện; và (3) các tài liệu và thông tin bổ sung thu thập thông qua một loạt các cuộc họp trực tuyến được tổ chức vào năm 2021 và 2022 với các bên liên quan, bao gồm đại diện các quan chức chính phủ, DNNN và các tổ chức tư vấn độc lập.

Báo cáo này được xây dựng dựa trên Chương “Nâng cao hiệu quả của DNNN tại Việt Nam” trong Đánh giá đa chiều của OECD về Việt Nam năm 2020. Báo cáo cũng phản ánh thông tin đầu vào từ hội thảo trực tuyến về “Ứng xử có trách nhiệm trong kinh doanh và DNNN Việt Nam” do OECD và CMSC đồng tổ chức vào tháng 3 năm 2021 với sự tham gia của các viên chức từ CMSC và nhiều DNNN lớn tại Việt Nam.

Báo cáo này là cuộc đánh giá quốc gia lần thứ chín do Nhóm Công tác của OECD về Thông lệ Sở hữu của Nhà nước và Tư nhân hóa ("Nhóm Công tác”) thực hiện, đây là đơn vị chịu trách nhiệm khuyến khích và giám sát việc triển khai hiệu quả Bộ Hướng dẫn DNNN. Báo cáo này được công bố trong khuôn khổ Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Việt Nam-OECD do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam và Tổng thư ký OECD ký ngày 5/11/2021.

Siêu dữ liệu (metadata), pháp lý và quyền

Tài liệu này và các bản đồ được sử dụng sẽ không gây phương hại tới thực trạng hay chủ quyền đối với bất cứ vùng lãnh thổ nào, cũng như sẽ không ảnh hưởng tới việc phân định các đường biên giới/ranh giới quốc tế, và tên gọi của bất cứ vùng lãnh thổ, thành phố hay khu vực nào. Việc trích xuất từ các báo cáo có thể phải đi kèm cùng với các tuyên bố miễn trừ trách nhiệm bổ sung, đã từng được nêu trong báo cáo hoàn chỉnh truy cập tại đường link cung cấp.

© OECD 2022

Việc sử dụng tài liệu này, dù dưới dạng bản in hay kỹ thuật số, phải tuân theo các Điều khoản và Điều kiện đăng tải trên https://www.oecd.org/termsandconditions.