1887

OECD Multilingual Summaries

Global Outlook on Financing for Sustainable Development 2019

Time to Face the Challenge

Summary in Norwegian

Cover
Read the full book on:
10.1787/9789264307995-en

Global rapport om finansiering av bærekraftig utvikling 2019

Tid for å møte utfordringen

Sammendrag på norsk

Bærekraftmålene og Agenda 2030 har omdefinert de globale ambisjonene: Å skape en bedre verden for alle er et kollektivt ansvar. Etter hvert som tiden går, blir denne agendaen stadig mer presserende – utfordringer som ekstrem fattigdom og klimaendringer kan bare løses gjennom global, kollektiv handling.

Handlingsplanen Addis Ababa Action Agenda (AAAA) beskriver rammeverket for finansiering av disse kollektive ambisjonene. Det krever at et mangfold av aktører – myndigheter, bedrifter, stiftelser og enkeltpersoner – mobiliserer mer økonomiske ressurser på en mer samordnet måte og arbeider for en økonomisk vekst som forbedrer menneskers velvære og verner om miljøet, spesielt i utviklingsland.

Likevel: Tre år etter at AAAA ble signert i 2015, har den lovede økningen i tilgjengelig finansiering for disse landene med hensyn til oppnåelse av bærekraftmålene ikke materialisert seg. Statlige inntekter – bærebjelken for utviklingsfinansiering på USD 4,3 billioner – forblir i gjennomsnitt i lavinntektsland under terskelen på 15 prosent av BNP som ofte anses som nødvendig for en effektiv statsfunksjon.

Foruroligende nok har den totale tilførselen av eksterne ressurser til utviklingsland blitt redusert. Spesielt private investeringer har vist en kraftig nedgang, med utenlandske direkteinvesteringer ned 30 prosent fra 2016 til 2017 til USD 750 milliarder, og prosjektfinansiering ned med alarmerende 30 prosent bare i første kvartal i 2018. Andre store finansieringsstrømmer er stabile, men forblir små i sammenligning: Overføringer fra innvandrere nådde et rekordhøyt nivå på USD 466 milliarder i 2017; offisiell bistand holder seg stabil på USD 146,66 milliarder i 2017, til tross for budsjettpolitisk press i giverlandene; og veldedige bidrag var på USD 7,9 milliarder i året i gjennomsnitt for årene 2013–2015. Når det gjelder innovativ finansiering, utgjør dette fortsatt en mindre andel av offisielle giveres bidrag, men er voksende.

Fallende finansiering for bærekraftig utvikling er ikke bare en risiko for utviklingsland: Det er en global trussel, fordi manglende oppnåelse av bærekraftig og fredelig økonomisk fremgang globalt vil få konsekvenser for alle.

Denne første utgaven av global rapport for finansiering av bærekraftig utvikling oppfordrer derfor til umiddelbare og kraftige tiltak for å implementere AAAA og oppfylle løftet om Agenda 2030 i inn‑ og utland. Å mobilisere større økonomiske ressurser til utviklingsland vil ikke være nok; kvaliteten, eller bærekraftsaspektet, ved all finansiering må forbedres.

Rapporten identifiserer tre reformområder. Måling: Vi trenger bedre indikatorer og verktøy for å vurdere størrelsen på finansielle strømmer, men også deres tilpasning med hensyn til bærekraftmål. Målingen må utvides ut over ren bistand og spore strømmer fra alle aktører med hensyn til bestemte mål for bærekraftig økonomisk utvikling. Penger som investeres i forurensende aktiviteter, kan for eksempel ikke innregnes på samme måte som penger investert i ren energi. En kultur av evaluering av effekter må utvikles for å forstå ressursers faktiske fotavtrykk samt avveininger og synergier. Rapporten oppfordrer derfor til et nytt åpenhetsinitiativ som et første skritt mot å løse disse manglene.

For det andre er det behov for politiske reformer som kan flytte en større andel av den totale tilgjengelige finansieringen over mot investeringer i bærekraftig utvikling. Dette inkluderer støtte til utviklingslandenes kapasitet med hensyn til å få mest mulig ut av finansieringsalternativene, å veilede givere mot høye standarder og forebygge skadelige praksiser som skatteunndragelse, og å oppmuntre til større politisk koordinering for bærekraftig utvikling i givernes hjemland – for eksempel gjennom skatteordninger og investeringsrammer – og arbeid med å redusere kostnadene ved private overføringer.

For det tredje må vi forbedre samordningen mellom ulike aktører i deres virksomhet, for bedre å samkjøre tilbud og etterspørsel etter finansiering av bærekraftig utvikling. Spesielt må enkeltlands utviklingsstrategier knyttes til tilgjengelig finansiering på en bedre måte. Flere diagnostikkverktøy og retningslinjer er allerede tilgjengelige for å bidra til å utforme slike strategier og identifisere samsvarende ressurser, men koordineringen i landene er fortsatt lav. Rapporten oppfordrer givere til å gi mer helhetlig støtte til land i utviklingen av de integrerte nasjonale finansieringsrammene som AAAA legger opp til.

Den ambisiøse agendaen for endring som er beskrevet i denne første utgaven av rapporten om global finansiering tar sikte på å støtte det FN‑ledede arbeidet med å implementere Agenda 2030 og AAAA. Rapporten legger vekt på OECD‑giveres rolle i å bruke alle tilgjengelige midler på å støtte partnerlandenes visjoner og valg for deres bærekraftige utvikling. Den anbefaler konkrete tiltak, identifiserer områder for videre politisk dialog og peker på kunnskapsmangler som de neste utgavene tar sikte på å fylle.

© OECD

Denne oppsummeringen er ingen offisiell OECD-oversettelse.

Denne oppsummeringen kan reproduseres hvis OECDs copyright og originalens tittel angis.

Flerspråklige oppsummeringer er oversatte utdrag av OECD-publikasjoner opprinnelig utgitt på engelsk og fransk.

OECD

Read the complete English version on OECD iLibrary!

© OECD (2018), Global Outlook on Financing for Sustainable Development 2019: Time to Face the Challenge, OECD Publishing.
doi: 10.1787/9789264307995-en

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error