1887

OECD Multilingual Summaries

Economic Policy Reforms 2015

Going for Growth

Summary in Greek

Cover
Read the full book on:
10.1787/growth-2015-en

Μεταρρυθμίσεις οικονομικής πολιτικής 2015

Με στόχο την ανάπτυξη

Περίληψη στα ελληνικά

Η χρηματοπιστωτική κρίση και η διαρκής συγκρατημένη ανάκαμψη είχαν ως αποτέλεσμα το χαμηλότερο δυναμικό ανάπτυξης για τις περισσότερες προηγμένες χώρες, ενώ πολλές αναδυόμενες οικονομίες αντιμετωπίζουν μια επιβράδυνση στην πορεία τους. Βραχυπρόθεσμα, οι προκλήσεις της πολιτικής αφορούν στη σταθερά υψηλή ανεργία, την αργή παραγωγικότητα, το υψηλό δημοσιονομικό έλλειμμα προϋπολογισμού και το χρέος, αλλά και τις υπόλοιπες αστάθειες του χρηματοπιστωτικού τομέα. Η κρίση έχει αυξήσει, επίσης, την κοινωνική δυσχέρεια, καθώς τα νοικοκυριά με χαμηλότερο εισόδημα υπέστησαν σημαντικές ζημιές, με τους νέους ανθρώπους να υφίστανται σοβαρότατες απώλειες εισοδήματος και να αντιμετωπίζουν τον αυξανόμενο κίνδυνο της ένδειας. Οι μακροπρόθεσμες προκλήσεις περιλαμβάνουν την αντιμετώπιση της γήρανσης του πληθυσμού, αλλά και των συνεπειών της τεχνικής μεταβολής βάσει εισοδηματικής ανισότητας λόγω δεξιοτήτων και της επίδρασης της εξάντλησης των περιβαλλοντικών πόρων στην ανάπτυξη της υγείας και του μέλλοντος. Απαιτούνται ισχυρές διαρθρωτικές πολιτικές για την αντιμετώπιση πολλών από τις βραχυπρόθεσμες και τις μακροπρόθεσμες προκλήσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν τόσο οι προηγμένες χώρες όσο και οι χώρες με αναδυόμενες αγορές.

Η έκθεση "Με στόχο την ανάπτυξη" προσφέρει μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση, η οποία θα βοηθήσει τις κυβερνήσεις να συνειδητοποιήσουν πώς οι μεταρρυθμίσεις πολιτικών μπορεί να επηρεάσουν την ευημερία των πολιτών, αλλά και να σχεδιάσουν πακέτα πολιτικών κινήσεων που να ικανοποιούν τους στόχους τους με τον καλύτερο τρόπο. Η έκθεση τονίζει βασικές προτεραιότητες για τη μεταρρύθμιση με σκοπό την αύξηση των πραγματικών εισοδημάτων και της απασχόλησης σε προηγμένες χώρες και σε χώρες με σημαντικές αναδυόμενες αγορές. Οι προτεραιότητες καλύπτουν τις ρυθμίσεις της αγοράς προϊόντων και εργασίας, τη μόρφωση και την εκπαίδευση, τα φορολογικά συστήματα και τα συστήματα κοινωνικών παροχών, τους κανόνες εμπορίου και επενδύσεων, καθώς και τις πολιτικές καινοτομίας. Το πλαίσιο "Με στόχο την ανάπτυξη" βοήθησε ουσιαστικά τις χώρες των G20 να δημιουργήσουν στρατηγικές ανάπτυξης για να αυξήσουν το μικτό ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) κατά 2%, βοήθησε δηλαδή σε έναν από τους κύριους στόχους της πολιτικής, όπως αυτοί ορίστηκαν από τους G20 το 2014, ο οποίος αφορά στην επίτευξη μιας διαρκούς και ισορροπημένης ανάπτυξης.

Το κύριο σημείο, στο οποίο εστιάζει η έκθεση "Με στόχο την ανάπτυξη" είναι να βελτιώσει μεσοπρόθεσμα το βιοτικό επίπεδο. Η έκθεση, ωστόσο, ρίχνει παράλληλα φως στους συμβιβασμούς και τις συμπληρωματικότητες με άλλους στόχους ευημερίας, όπως η μείωση της ανισότητας των εισοδημάτων και η άμβλυνση των πιέσεων στο περιβάλλον. Ειδικότερα, επανεξετάζει τα στοιχεία για την επίδραση των αναπτυξιακών διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στην κατανομή των μισθών και την ανισότητα των οικογενειακών εισοδημάτων και εξετάζει αν συγκεκριμένες πολιτικές που διέπουν την ανάπτυξη του ΑΕΠ τις τελευταίες δεκαετίες μπορεί να έχουν συμβάλλει και αυτές στη διεύρυνση των ανισοτήτων. Η έκθεση εξετάζει, επίσης, τις περιβαλλοντικές πιέσεις που σχετίζονται με την οικονομική ανάπτυξη. Αναλύει σχετικά το ρόλο των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και των περιβαλλοντικών πολιτικών και παρουσιάζει στοιχεία για το πόσο σημαντική είναι η σωστή σχεδίαση των περιβαλλοντικών πολιτικών, καθώς και την επιρροή τους στην ανάπτυξη της παραγωγικότητας. Τέλος, το δέκατο θέμα της έκθεσης "Με στόχο την ανάπτυξη" περιλαμβάνει ένα ειδικό κεφάλαιο για την επανεξέταση ευρέων τάσεων στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Πρόοδος διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων από το 2013

 • Ο ρυθμός των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων επιβραδύνθηκε στις περισσότερες προηγμένες χώρες στον OECD τα τελευταία δύο χρόνια. Αυτό ακολουθεί μετά από μια περίοδο σημαντικής επιτάχυνσης ως επακόλουθο της κρίσης, μερικώς καθοδηγούμενο από τις πιέσεις των αγορών που σχετίζονται με την κρίση χρέους της ευρωζώνης.
 • Η δραστηριότητα στον τομέα των μεταρρυθμίσεων παραμένει υψηλή, μολονότι πτωτική, στην Ελλάδα, την Ιρλανδία, την Πορτογαλία και την Ισπανία και αυξήθηκε στην Ιαπωνία. Παραμένει σχετικά αδύναμη στις περισσότερες Βόρειες Χώρες και τις βασικές χώρες της ευρωζώνης.
 • Στον OECD, οι χώρες έχουν δώσει προτεραιότητα στην εκπαίδευση και στις ενεργητικές πολιτικές της αγοράς εργασίας (ALMP), αναγνωρίζοντας τη σημασία του βασισμένου στη γνώση κεφαλαίου και του συμπληρωματικού εξειδικευμένου προσωπικού ως πηγές ανάπτυξης και λαμβάνοντας υπόψη την ύπαρξη της ανεργίας σε ένα πλαίσιο ασθενούς ανάκαμψης.
 • Ο ρυθμός των μεταρρυθμίσεων επιταχύνεται στις χώρες με σημαντικές αναδυόμενες αγορές, φανερώνοντας την επίγνωση των συμφορήσεων και των περιορισμών στην ανάπτυξη και την ανάγκη για μείωση των τρωτών σημείων όσον αφορά στις διακυμάνσεις των τιμών βασικών προϊόντων και των ροών κεφαλαίου.

Νέες πολιτικές μεταρρυθμίσεων

 • Η παραγωγικότητα της εργασίας παραμένει ο βασικός κινητήριος άξονας της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης. Πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στις μεταρρυθμίσεις που στοχεύουν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και στο βασισμένο στη γνώση κεφάλαιο. Αν βελτιωθεί η ποιότητα και η πληρότητα των εκπαιδευτικών συστημάτων, τότε κάτι τέτοιο μπορεί να υποστηριχθεί.
 • Η ανακατανομή των πόρων απέναντι στην προσαρμογή είναι βασική για την επίτευξη της υψηλότερης ανάπτυξης. Οι κυβερνήσεις πρέπει να βελτιώσουν τις ρυθμίσεις των πολιτικών όσον αφορά στον ανταγωνισμό και την καινοτομία για να διευκολύνουν την είσοδο νέων εταιρειών και την ομαλή ανακατανομή του κεφαλαίου και της εργασίας απέναντι στις πιο παραγωγικές εταιρείες και τομείς. Στις χώρες της ευρωζώνης του Νότου, οι μεταρρυθμίσεις στην αγορά προϊόντων, ιδιαίτερα στις υπηρεσίες, είναι αναγκαίες για να θερίσουμε τα οφέλη των μεταρρυθμίσεων στην αγορά εργασίας των τελευταίων ετών.
 • Η ανάπτυξη μπορεί να συμπεριλάβει περισσότερους, απομακρύνοντας τα εμπόδια, με σκοπό τη μεγαλύτερη συμμετοχή στην απασχόληση και την αγορά εργασίας των υποεκπροσωπούμενων ομάδων, όπως οι γυναίκες, οι νέοι, οι ανειδίκευτοι και οι ηλικιωμένοι εργαζόμενοι. Αν ενθαρρυνθεί η ταχύτερη εκ νέου τοποθέτηση σε νέες θέσεις εργασίας και διασφαλιστεί ότι οι εργαζόμενοι μπορούν να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους, τότε θα δοθεί περαιτέρω ώθηση στην απασχόληση και θα προωθηθεί η συμμετοχή.

Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις υπέρ της ανάπτυξης και διανομή εισοδήματος

 • Ορισμένες πολιτικές υπέρ της ανάπτυξης που αυξάνουν το ΑΕΠ μέσω της αυξημένης παραγωγικότητας μπορεί να οδηγήσουν στην ανισότητα εξαιτίας της τεχνολογίας. Για παράδειγμα, οι μεταρρυθμίσεις που προωθούν την καινοτομία μπορεί να διευρύνουν την κατανομή των μισθών ανάμεσα στους εργαζόμενους.
 • Άλλες πολιτικές που προωθούν τη συμμετοχή του εργατικού δυναμικού και τη δημιουργία θέσεων εργασίας διευρύνουν, επίσης, την κατανομή των μισθών. Ωστόσο, επειδή συνεισφέρουν στην αύξηση της απασχόλησης, κυρίως των ανειδίκευτων εργατών, τέτοιες μεταρρυθμίσεις δεν επηρεάζουν ιδιαίτερα την κατανομή του διαθέσιμου οικονομικού εισοδήματος.
 • Επειδή πολλές χώρες πρέπει να αντιμετωπίσουν τις αυξανόμενες ανισότητες και δυσχέρειες, οι κυβερνήσεις πρέπει να δίνουν προτεραιότητα στα πακέτα πολιτικών υπέρ της ανάπτυξης, που συμβάλλουν στην προώθηση της ισότητας και της συμπερίληψης. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αυξηθούν οι δυνατές αποδοχές των ανειδίκευτων και να διευκολυνθεί η συμμετοχή των γυναικών στο εργατικό δυναμικό.

Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις υπέρ της ανάπτυξης, το περιβάλλον και περιβαλλοντικές πολιτικές

 • Η οικονομική ανάπτυξη συνοδεύεται συνήθως από μεγαλύτερες πιέσεις στο περιβάλλον. Και η σχέση μεταξύ ανάπτυξης και περιβάλλοντος επηρεάζεται τόσο από τις περιβαλλοντικές πολιτικές όσο και από το πλαίσιο διαρθρωτικών πολιτικών βάσει του οποίου υλοποιούνται.
 • Ορισμένες μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση της ανάπτυξης, όπως η αύξηση των περιβαλλοντικών φόρων και η εφαρμογή οδικής τιμολόγησης ή η κατάργηση επιβλαβών επιχορηγήσεων μπορεί να λειτουργήσει προς όφελος του περιβάλλοντος. Άλλες βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα των περιβαλλοντικών πολιτικών. Τέτοια περίπτωση είναι η βελτίωση του κράτους δικαίου ή των πολιτικών ανταγωνισμού.
 • Οι περιβαλλοντικές πολιτικές που είναι ευέλικτες και ουδέτερες σχετικά με τις τεχνολογικές επιλογές και οι οποίες ελαχιστοποιούν τα εμπόδια στον ανταγωνισμό μπορούν να προστατέψουν αποτελεσματικά το περιβάλλον χωρίς να προκαλέσουν σημαντικές ζημιές στην παραγωγικότητα για το σύνολο της οικονομίας.

Τάσεις μεταρρυθμίσεων από το 2005

 • Από την πρώτη κυκλοφορία της έκθεσης "Με στόχο την ανάπτυξη" το 2005, ο ρυθμός των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων παρέμεινε λίγο πολύ σταθερός κατά μέσο όρο στις χώρες του OECD, με εξαίρεση την αξιοσημείωτη επιτάχυνση ως επακόλουθο της κρίσης.
 • Η δραστηριότητα στον τομέα των μεταρρυθμίσεων έφερε ως αποτέλεσμα μια ουσιαστική βελτίωση σε ορισμένους τομείς πολιτικών. Αυτό συνέβη με τη ρύθμιση της αγοράς προϊόντων, τη σχεδίαση των συνταξιοδοτικών συστημάτων και τα προγράμματα υποστήριξης εισοδήματος ανεργίας.
 • Συνολικά, οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που εφαρμόστηκαν από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 βοήθησαν στην αύξηση του επιπέδου του εφικτού ΑΕΠ κατά κεφαλή κατά περίπου 5% κατά μέσο όρο, με τα περισσότερα κέρδη να προέρχονται από τη μεγαλύτερη παραγωγικότητα.
 • Η περαιτέρω μεταρρύθμιση με στόχο την τρέχουσα βέλτιστη πρακτική θα μπορούσε να αυξήσει το μακροπρόθεσμο επίπεδο ΑΕΠ κατά κεφαλή σε έως και 10% κατά μέσο όρο στις χώρες του OECD. Αυτό ισοδυναμεί με μέσο κέρδος περίπου 3.000 δολαρίων Η.Π.Α. ανά άτομο.

© OECD

Η περίληψη αυτή δεν αποτελεί επίσημη μετάφραση του ΟΟΣΑ.

Η αναπαραγωγή της περίληψης αυτής επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι παρατίθεται το δικαίωμα αποκλειστικής εκμετάλλευσης του ΟΟΣΑ, καθώς και ο τίτλος της πρωτότυπης έκδοσης.

Οι Πολύγλωσσες Περιλήψεις είναι μεταφρασμένα αποσπάσματα των δημοσιευμάτων του ΟΟΣΑ που εκδόθηκαν αρχικά στην αγγλική και τη γαλλική γλώσσα.

Διατίθενται δωρεάν στο Ηλεκτρονικό Βιβλιοπωλείο του ΟΟΣΑ www.oecd.org/bookshop

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Δικαιωμάτων και Μεταφράσεων της Διεύθυνσης Δημοσίων Υποθέσεων και Επικοινωνιών του ΟΟΣΑ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: [email protected] ή μέσω φαξ:+33 (0)1 45 24 99 30.

OECD Rights and Translation unit (PAC)
2 rue André-Pascal, 75116
Paris, France

Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό μας κόμβο www.oecd.org/rights

OECD

Read the complete English version on OECD iLibrary!

© OECD (2015), Economic Policy Reforms 2015: Going for Growth, OECD Publishing.
doi: 10.1787/growth-2015-en

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error