1887

OECD Multilingual Summaries

Economic Policy Reforms 2015

Going for Growth

Summary in Slovenian

Cover
Preberite celotno knjigo na:
10.1787/growth-2015-en

Reforme gospodarske politike 2015

Za gospodarsko rast

Povzetek v slovenščini

Finančna kriza in nadaljnje počasno okrevanje sta vplivala na znižanje potenciala za rast za večino razvitih držav, veliko novih tržnih gospodarstev pa se sooča z upočasnitvijo rasti. Kratkoročni izzivi politike vključujejo stalno visoko brezposelnost, upočasnjujočo se storilnost, visok proračunski primanjkljaj in dolgove v javnem sektorju ter krhkost finančnega sektorja. Kriza je povečala tudi socialne stiske, saj je močno prizadela gospodinjstva z nizkimi prihodki, mladi pa so utrpeli najhujše izgube dohodka in se srečujejo s povečanim tveganjem revščine. Izzivi za daljše obdobje vključujejo soočanje s staranjem prebivalstva in z učinkom tehničnih sprememb dohodkovnih neenakosti, ki temeljijo na usposobljenosti, ter učinkom poslabšanja okolja na zdravje in rast v prihodnosti. Za reševanje mnogih kratko‑ in srednjeročnih izzivov, s katerimi se srečujejo tako napredne države kot države z novimi tržnimi gospodarstvi, je nujna robustna strukturna politika.

Okvir Za gospodarsko rast omogoča celovito oceno, s katero vlade lažje proučijo, kako bi reforme politike lahko vplivale na dobro počutje njihovih državljanov, in oblikujejo pakete politike, s katerimi bodo lahko najbolje izpolnili svoje cilje. V poročilu so navedene ključne prednostne naloge reform za oživitev realnih dohodkov in zaposlitev v razvitih in glavnih državah z novim tržnim gospodarstvom. Prednostne naloge širše zajemajo pravno ureditev trga izdelkov in trga dela, izobraževanje in usposabljanje, davčne sisteme in sisteme socialnega zavarovanja, pravila za trgovanje in naložbe ter inovacijsko politiko. Okvir Za gospodarsko rast je bil ključnega pomena za pomoč državam G20 pri razvoju strategij za rast za dvig skupnega bruto domačega proizvoda (BDP) za 2 %, kar je eden od glavnih ciljev politike, ki so jih določile države G20 leta 2014 za doseganje trajnostne in uravnotežene rasti.

Okvir Za gospodarsko rast se osredotoča predvsem na srednjeročno izboljšanje materialnih pogojev za življenje, vendar poročilo osvetljuje tudi kompromise in medsebojno dopolnjevanje z drugimi cilji za dobro počutje, kot so zmanjšanje neenakosti prihodkov in ublažitev pritiskov na okolje. Natančneje to poročilo obravnava dokaze o učinkih strukturnih reform za spodbujanje rasti na neenakosti porazdelitve plač in prihodkov gospodinjstev ter raziskuje, ali so določene politike, ki so pospeševale rast BDP zadnjih nekaj desetletij, morda vplivale tudi na povečanje neenakosti. Poročilo obravnava tudi pritiske na okolje, povezane z gospodarsko rastjo. V zvezi s tem je obravnavana vloga strukturnih reform in okoljske politike, predstavljeni so dokazi o pomembnosti ustreznega oblikovanja okoljske politike ter njen vpliv na rast storilnosti. Poleg tega ta deseta izdaja okvira Za gospodarsko rast vključuje posebno poglavje s pregledom splošnih trendov v strukturnih reformah od leta 2000 naprej.

Napredek pri strukturnih reformah od leta 2013

 • V zadnjih dveh letih se je tempo izvajanja strukturnih reform pri večini naprednih držav OECD upočasnil. Ta pojav sledi obdobju občutne pospešitve po odpravljanju krize, ki so jo delno povzročili pritiski s trga, povezani z nemiri zaradi dolgov evroobmočja.
 • Izvajanje reform ostaja dejavno, čeprav se upočasnjuje v Grčiji, na Irskem, na Portugalskem in v Španiji, na Japonskem pa se je pospešilo. Relativno šibko ostaja izvajanje reform v večini nordijskih držav in glavnih državah evroobmočja.
 • Države OECD so dale prednost izobraževanju in aktivni politiki trga delovne sile, kar je v skladu s poudarjanjem pomembnosti kapitala, ki temelji na znanju, in ustrezno usposobljenih delavcev za delo kot virov rasti, pri čemer pa je pozornost treba posvetiti tudi trdovratni brezposelnosti v kontekstu šibkega okrevanja.
 • Tempo izvajanja reform se je v glavnih državah z novimi tržnimi gospodarstvi pospeševal, kar odraža zavedanje o obstoju ozkih grl in omejitev pri rasti ter potreb po zmanjševanju ranljivosti zaradi nihanj cen blaga in pretoka kapitala.

Nove prednostne naloge reform

 • Storilnost delavcev ostaja glavno gonilo dolgoročne rasti. Prednostno je treba izvajati reforme, katerih cilj je razvijanje spretnosti in kapitala, ki temelji na znanju. Povečanje kakovosti in vključenosti izobraževalnega sistema bo ta prizadevanja podprlo.
 • Prerazporeditev sredstev za prilagajanje je ključnega pomena za večjo rast. Vlade morajo izboljšati določanje politike na področju konkurence in inovacij in tako novim podjetjem olajšati vstop na trg in omogočiti nemoten pretok kapitala in dela v najbolj produktivna podjetja in sektorje. V južnih državah evroobmočja so potrebne reforme trga proizvodov, predvsem pri storitvah, da se oživijo prednosti reform trga dela, vpeljane v preteklih letih.
 • Rast je lahko bolj vključujoča, če se odstranijo ovire za višjo raven sodelovanja pri zaposlovanju in na trgu dela za skupine, ki so slabše zastopane, kot so ženske, mladi, nizko kvalificirani in starejši delavci. Spodbujanje hitrejšega prerazporejanja na nova delovna mesta in zagotavljanje, da lahko delavci izboljšajo svoje sposobnosti, bi nadalje spodbudila zaposlovanje in spodbujala vključenost.

Strukturne reforme za spodbujanje rasti in porazdelitev prihodkov

 • Nekatere politike za spodbujanje rasti, ki zvišujejo BDP prek povečane storilnosti, lahko pripomorejo k neenakosti, ki jo povzroča tehnologija. Reforme, ki spodbujajo inovacije, lahko na primer povečajo porazdelitev plač med zaposlenimi delavci.
 • Druge politike, ki spodbujajo sodelovanje delovne sile in ustvarjanje delovnih mest, povečajo tudi razpršenost plač. Vendar, ker pripomorejo k višanju zaposlenosti – tudi med nizko kvalificiranimi delavci – imajo takšne reforme nevtralen učinek na porazdelitev razpoložljivih prihodkov gospodinjstev.
 • Glede na potrebo po soočanju z rastočimi neenakostmi in težavami v veliko državah, morajo vlade za prednostno nalogo izbrati pakete politike za rast, ki pomagajo spodbujati enakost in vključenost. Posebej pomembno je, da se dvigne potencial za zaslužek nizko kvalificiranih oseb in omogoči, da se ženske lažje vključujejo v delovno silo.

Strukturne reforme za spodbujanje rasti, okolje in okoljska politika

 • Gospodarska rast s seboj običajno prinese povečane pritiske na okolje. Na razmerje med rastjo in okoljem vplivata okoljska politika in okvir strukturne politike, glede na katera se rast spodbuja.
 • Nekatere reforme za spodbujanje rasti, kot na primer povečevanje okoljskih davkov, uvajanje cestnin ali odstranjevanje škodljivih subvencij, lahko dobro vplivajo na okolje. Druge reforme spodbujajo učinkovitost okoljske politike. To je primer izboljšanja pravne države ali politike za spodbujanje konkurence.
 • Okoljske politike, ki so prilagodljive in nevtralne glede na tehnološke odločitve in ki zmanjšujejo meje za konkurenco, lahko učinkovito zaščitijo okolje, pri tem pa ne povzročijo znatne škode za storilnost v gospodarstvu.

Trendi reform od leta 2005

 • Od prve izdaje Za gospodarsko rast, objavljene leta 2005, se povprečna umestitev strukturnih reform v vseh državah OECD ni preveč spremenila, edina izjema je zelo pospešeno odpravljanje posledic krize.
 • Prizadevanja za reforme so pripeljala do občutnih izboljšanj na nekaterih področjih politike. Do tega je prišlo pri pravni ureditvi trga proizvodov, oblikovanju sistemov pokojnin in programov za varstvene dodatke brezposelnih.
 • Na splošno so strukturne reforme, izvedene od leta 2000, pripomogle k zvišanju ravni potencialnega BDP na prebivalca za okrog 5 %, povprečno za vse države, večina prednosti pa izhaja iz povečane storilnosti.
 • Nadaljnje reforme, ki vodijo v trenutne najboljše prakse, bi lahko povečale dolgoročno raven BDP na prebivalca za do 10 %, povprečno v vseh državah OECD. To je enakovredno povprečnemu dobičku 3.000 USD na osebo.

© OECD

Ta povzetek ni uradni prevod OECD.

Reproduciranje tega povzetka je dovoljeno pod pogojem, da so navedene avtorske pravice OECD in naslov originalne publikacije.

Večjezični povzetki so prevedeni izvlečki publikacij OECD, ki so v izvirniku izdane v angleškem in francoskem jeziku.

Na razpolago so brezplačno v spletni knjigarni OECD www.oecd.org/bookshop

Za več informacij se obrnite na Enoto OECD za pravice in prevode, Direktorat za javne zadeve in komunikacije na: [email protected] ali prek faksa: +33 (0)1 45 24 99 30.

OECD Rights and Translation unit (PAC)
2 rue André-Pascal, 75116
Paris, France

Obiščite našo spletno stran www.oecd.org/rights

OECD

Preberite celotno angleško različico na OECD iLibrary!!

© OECD (2015), Economic Policy Reforms 2015: Going for Growth, OECD Publishing.
doi: 10.1787/growth-2015-en

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error