1887

OECD Multilingual Summaries

Global Outlook on Financing for Sustainable Development 2019

Time to Face the Challenge

Summary in Slovak

Cover
Celý dokument si môžete prečítať na:
10.1787/9789264307995-en

Globálny výhľad financovania trvalo udržateľného rozvoja 2019

Čas postaviť sa výzve

Zhrnutie v slovenčine

Ciele trvalo udržateľného rozvoja a Agenda 2030 predefinovali globálne ambície: vytvorenie lepšieho sveta pre všetkých je kolektívnou zodpovednosťou. Ako čas plynie, táto agenda sa stáva čoraz naliehavejšou – problémy, ako sú extrémna chudoba a zmena klímy, možno vyriešiť len spoločnou globálnou odpoveďou.

Akčný program z Addis Abeby (AAAA) poskytuje rámec na financovanie týchto spoločných ambícií. Vyzýva rôznych aktérov – vlády, podniky, nadácie a jednotlivcov –, aby mobilizovali viac finančných prostriedkov koordinovanejším spôsobom a usilovali sa o dosiahnutie hospodárskeho rastu, ktorý zlepší dobré životné podmienky ľudí a ochráni životné prostredie, najmä v rozvojových krajinách.

Tri roky po podpise akčného programu z Addis Abeby však stále nedošlo k sľúbenému zvýšeniu financií určených pre tieto krajiny na dosiahnutie cieľov trvalo udržateľného rozvoja. Štátne príjmy – hlavný pilier financovania rozvoja vo výške 4,3 bilióna USD – zostávajú v krajinách s nízkym príjmom pod úrovňou 15 % HDP, ktorá sa všeobecne považuje za potrebnú na účinné fungovanie štátu.

Znepokojujúce je, že celkový prílev externých zdrojov pre rozvojové krajiny klesol. Najmä súkromné investície vykazujú prudký pokles, keď priame zahraničné investície (PZI) klesli v období rokov 2016 – 2017 o 30 % na 750 miliárd USD a projektové financovanie sa len v prvom trimestri 2018 znížilo o alarmujúcich 30 %. Ostatné hlavné finančné toky sú stabilné, sú však pomerne malé: remitencie migrantov dosiahli v roku 2017 rekordných 466 miliárd USD; oficiálna rozvojová pomoc sa nemení napriek finančným tlakom v poskytujúcich krajinách a v roku 2017 bola vo výške 146,6 miliárd USD; a filantropia prispela v rokoch 2013 až 2015 priemernou ročnou sumou 7,9 miliardy USD. Pokiaľ ide o inovatívne financovanie, stále predstavuje len malý podiel oficiálnych prostriedkov, aj keď rastie.

Klesajúce financovanie pre udržateľný rozvoj nie je rizikom len pre rozvojové krajiny: ide o globálnu hrozbu, lebo nedosiahnutie udržateľnej a pokojnej globálnej prosperity bude mať dôsledky pre všetkých.

Preto sa v tomto prvom vydaní Globálneho výhľadu financovania trvalo udržateľného rozvoja vyzýva na naliehavé a odvážne konanie s cieľom realizovať AAAA a naplniť sľub Agendy 2030 doma a v zahraničí. Snaha o mobilizáciu väčšieho objemu finančných prostriedkov pre rozvojové krajiny nebude postačovať. Musí sa zlepšiť kvalita, alebo stopa trvalo udržateľného rozvoja, všetkých zdrojov financovania.

V Globálnom výhľade sú identifikované tri oblasti pre reformu. Prvou je meranie: potrebujeme lepšie ukazovatele a nástroje na posúdenie objemu finančných tokov, ale aj na ich zladenie s cieľmi trvalo udržateľného rozvoja. Meranie sa musí rozšíriť mimo pomoci aj na všetky toky od všetkých aktérov a na sledovanie tokov smerom ku konkrétnym cieľom trvalo udržateľného rozvoja a rozvojovým cieľom. Napríklad doláre investované do znečisťujúcich činnosti nemožno počítať rovnako ako doláre investované do čistej energie. Musí sa vyvinúť kultúra hodnotenia a vplyvu na pochopenie skutočnej stopy zdrojov, ako aj pomerov a synergií. V správe sa preto vyzýva na novú iniciatívu pre transparentnosť ako prvý krok na riešenie týchto medzier.

Po druhé, potrebné sú politické reformy na presun biliónov, t. j. vytvorenie stimulov, aby sa väčší podiel celkových dostupných finančných prostriedkov investoval do trvalo udržateľného rozvoja. Zahŕňa to podporovanie kapacity rozvojových krajín, aby čo najlepšie využívali možnosti financovania; nasmerovanie poskytovateľov financií k vysokým normám a zamedzenie škodlivým praktikám, ako sú vyhýbanie sa daňovým povinnostiam a daňové úniky; a podporovanie väčšej harmonizácie politík v oblasti trvalo udržateľného rozvoja v domácich krajinách poskytovateľov – napríklad prostredníctvom daňových režimov, investičných rámcov a úsilia o zníženie nákladov na prevod remitencií.

Po tretie, musíme zlepšiť koordináciu rôznych aktérov v ich operáciách na lepšie prepojenie ponuky financovania a dopytu po financovaní trvalo udržateľného rozvoja. Najmä stratégie rozvoja krajiny sa musia lepšie spojiť s dostupným financovaním. Už sú dostupné viaceré diagnostické nástroje a usmernenia, ktoré pomôžu navrhnúť tieto stratégie a identifikovať vhodné zdroje, koordinácia v príslušných krajinách je však stále nedostatočná. V Globálnom výhľade sa darcovia nabádajú, aby krajinám poskytovali koherentnejšiu podporu pri ich vývoji integrovaných vnútroštátnych rámcov financovania, ktoré sa vyžadujú v AAAA.

Cieľom ambiciózneho programu na zmenu stanoveného v tomto úvodnom vydaní Globálneho výhľadu je podporovať úsilie vedené Organizáciou Spojených národov (OSN) o vykonanie Agendy 2030 a AAAA. Správou sa poskytovateľom rozvojovej spolupráce OECD ukladá povinnosť využiť všetky dostupné páky na podporenie vízií a volieb partnerských krajín pre ich udržateľný rozvoj. Odporúčajú sa konkrétne kroky, identifikujú sa oblasti pre ďalší politický dialóg a poukazuje sa na medzery v znalostiach, ktoré sa ďalšie vydania budú usilovať vyplniť.

© OECD

Toto zhrnutie nie je úradným prekladom OECD.

Rozmnožovanie tohto zhrnutia je povolené iba za predpokladu, že bude uvedené autorské právo OECD a názov originálnej publikácie.

Viacjazyčné zhrnutia sú preloženými výňatkami z publikácií OECD, pôvodne uverejnených v anglickom a francúzskom jazyku.

OECD

Kompletnú anglickú verziu si môžete prečítať v online knižnici OECD iLibrary!!

© OECD (2018), Global Outlook on Financing for Sustainable Development 2019: Time to Face the Challenge, OECD Publishing.
doi: 10.1787/9789264307995-en

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error