1887

OECD Multilingual Summaries

Aligning Policies for a Low-carbon Economy

Summary in Swedish

Cover
Read the full book on:
10.1787/9789264233294-en

En mer sammanhållen politik för en koldioxidsnål ekonomi

Sammanfattning på svenska

För att ta itu med klimatförändringen är det viktigt att snarast vidta politiska åtgärder för att genomföra aldrig tidigare skådade globala förändringar av infrastruktur och teknik. Allt fler länder vidtar viktiga klimatpolitiska åtgärder. Det handlar om prissättning av koldioxid och marknadsbaserade styrmedel, regeländringar och riktat stöd till innovativ koldioxidsnål, hållbar teknik. Trots det har de globala växthusgasutsläppen ökat kraftigt och är fortfarande för höga för att klimatförändringen inte ska få allvarliga och permanenta konsekvenser.

Det finns flera hinder för en ändamålsenlig klimatpolitik. Ett av de största är att dagens politik och ekonomiska intressen fortfarande är inriktade på fossila bränslen och koldioxidintensiva verksamheter, eftersom kol, olja och naturgas har drivit den globala ekonomiska utvecklingen framåt i århundraden. Oavsiktligt eller inte uppstår en situation där den politik som förs inte bidrar till att nå klimatmålen, vilket förhindrar koldioxidsnåla investeringar och konsumtionsbeslut.

I denna rapport presenteras den första breda analysen av politikens oförenlighet med klimatmålen på områden som är viktiga för övergången till en koldioxidsnål ekonomi. I rapporten identifieras ett antal områden där politiken inte främjar målen. Så är fallet inom t.ex. finans‑, skatte‑ och handelspolitiken, innovation och anpassning, samt inom tre specifika sektorer: el, rörlighet i städer och markanvändning.

Utöver att underlätta klimatinsatser kan man genom att föra en politik som främjar en koldioxidsnål ekonomi bidra till en bredare reformagenda för att skapa en grönare och mer motståndskraftig tillväxt för alla. Det handlar bland annat om en mer progressiv beskattning, tillväxtfrämjande långsiktiga infrastrukturinvesteringar, samt energi‑ och transportsystem som bidrar till renare luft, bättre hälsa och en mer diversifierad energiförsörjning.

En mer sammanhållen politik för ett bättre klimat och en högre tillväxt

Öka investeringarna i och finansieringen av hållbar koldioxidsnål teknik Det finns ett starkt behov av och en exempellös möjlighet att se till att nya infrastrukturinvesteringar både främjar klimatagendan och den ekonomiska utvecklingen. De kortsiktiga merkostnaderna för att ställa om till koldioxidsnål teknik utgör bara en bråkdel av de totala infrastrukturkostnaderna. Det råder inte brist på kapital men det behövs nya finansieringskällor. Finansiell stabilitet är en förutsättning för alla typer av investeringar, även i koldioxidsnål teknik. De finansiella reglerna kan emellertid oavsiktligt begränsa tillgången till långsiktig finansiering. Genom att ta itu med de nuvarande finansiella reglernas potentiella effekter kan man möjliggöra investeringar i koldioxidsnål infrastruktur. Offentligt stöd och offentliga investeringar kan även påskynda övergången till koldioxidsnål teknik. En förutsättning är dock att regeringarna ser över sitt stöd till investeringar i växthusgasintensiva verksamheter och integrerar klimatmålen i offentliga upphandlingar och i sitt officiella utvecklingsbistånd.

Se över beskattningen, inte bara för energi Subventionerade och skattefinansierade insatser som främjar produktionen och användningen av fossila bränslen hämmar koldioxidsnåla innovationer. Dagens låga oljepriser skapar dock också möjligheter till reform. Andra skatter och skatteregler behöver ses över (t.ex. fastighetsskatter och olika skatteregler för företag), eftersom de kan uppmuntra till koldioxidintensiva beslut. Till exempel uppmuntrar beskattningen av företagsbilar till ökade koldioxidutsläpp i OECD‑länderna. Regeringarna måste även förutspå hur övergången till koldioxidsnål teknik påverkar skatteintäkterna.

Främja koldioxidsnåla innovationer i stor skala Ett viktigt incitament för koldioxidsnål innovation är att regeringarna gör tydliga och trovärdiga åtaganden om ambitiösa klimatpolitiska instrument. Övergången till koldioxidsnål teknik kan bidra – och bidrar i vissa fall redan – till ökad innovation och ökat nyföretagande, samt till en parallell omställning i fråga om kompetens och arbetskraft. Innovation i samband med övergången till koldioxidsnål teknik handlar om att skapa nya företag, omstrukturera eller avveckla gamla företag, utveckla ny teknik och nya affärsmodeller, samt införa rätt stödramar för innovation. För att åstadkomma detta är det viktigt att genom utbildning och arbetsmarknadspolitik motverka eventuella kompetensunderskott.

Främja klimatvänlig internationell handel och inhemskt beslutsfattande Det internationella handelssystemet hindrar i sig inte regeringarna att föra en ambitiös klimatpolitik men vissa internationella handelshinder kan undergräva klimatmålen. Till exempel hämmar importtullarna fortfarande handel med viss teknik som behövs för övergången till koldioxidsnål teknik. Det avtal för handel med miljövaror som för närvarande håller på att förhandlas fram skulle bl.a. bidra till att minska kostnaderna för att begränsa klimatförändringen. Många länder främjar en grönare tillväxt genom att gynna inhemska tillverkare av koldioxidsnål teknik. Här krävs dock försiktighet. Om åtgärderna begränsar den internationella handeln kan de mycket väl undergräva de totala investeringarna och användningen av hållbar teknik.

Minska koldioxidutsläppen vid elproduktion Elen är en viktig del i arbetet med att minska energisystemens koldioxidutsläpp. Avreglerade elmarknader ger dock inte den långsiktiga prissignal som behövs för att främja investeringar i koldioxidsnål teknik med höga kapitalkostnader. För att se till att det görs konkurrenskraftiga och lägliga investeringar i koldioxidsnåla lösningar krävs det nya marknadsordningar, t.ex. långsiktiga leveransavtal, samt en kraftfull och stabil prissignal för koldioxid. Länder med reglerade system som överväger att skapa större konkurrens måste införa marknadsbestämmelser som främjar, snarare än hindrar, investeringar i koldioxidsnål teknik.

Satsa på hållbar rörlighet i städer Dagens transportsystem, som till stor del bygger på fossila bränslen, innebär mycket höga miljökostnader (klimatförändring, buller, luftföroreningar), särskilt i stadsmiljöer. Här krävs det politiska åtgärder för att skapa energieffektivare och mindre koldioxidintensiva transporter. I många städer är markanvändningen och transportplaneringen dåligt samordnad och uppmuntrar till ökad användning av privata bilar. En samordning av politiska åtgärder på olika myndighetsnivåer och mellan olika aktörer kan ha stor betydelse för att möjliggöra rörlighet med lägre koldioxidutsläpp. Nationella ramar och lagar kan också ses över för att ge lokala myndigheter större finansiell eller politisk frihet att fatta koldioxidsnåla beslut.

Öka incitamenten för en hållbar markanvändning Hållbara markförvaltningsmetoder – minskad avskogning, återställning av förstörd mark, koldioxidsnåla jordbruksmetoder och ökad koldioxidbindning i skog och mark – kan bidra till att minska växthusgasutsläppen och samtidigt tillgodose den ökande efterfrågan på livsmedel. Dessa metoder kan genom att skydda ekosystemen även bidra till att göra våra ekonomier mer motståndskraftiga mot klimatförändringen. För detta krävs en integrerad strategi som minskar de vattentäta skotten mellan politiken för begränsning och anpassning, jordbrukspolitiken, politiken för livsmedelstrygghet, samt skogsbruks‑ och miljöpolitiken. Länderna kan t.ex. arbeta vidare med att undanröja miljöskadliga jordbrukssubventioner, värdera ekosystemtjänster, skydda skogen och minimera livsmedelsavfallet.

Främja övergången till koldioxidsnål teknik

Klimatpolitiken kan bli mer ändamålsenlig om alla departement kontrollerar om det inom deras respektive ansvarsområden finns faktorer som motverkar övergången till koldioxidsnål teknik. En ambitiös klimatpolitisk handlingsplan behöver därför innehålla nya strategier för statligt beslutsfattande.

Internationellt sett kan länder genom att föra en mer samstämmig politik också effektivisera insatserna och minska risken för snedvridning av konkurrensen. Ett globalt avtal om minskade växthusgasutsläpp skulle skicka en kraftfull signal om detta.

© OECD

Denna sammanfattning är inte en officiell OECD-översättning.

Reproduktion av denna sammanfattning är tillåten, om OECD:s upphovsrätt och publikationens titel på originalspråket nämns.

Flerspråkliga sammanfattningar är översatta utdrag ur OECD–publikationer, som ursprungligen publicerats på engelska och franska.

De kan beställas gratis från OECD:s nätbokhandel www.oecd.org/bookshop

Närmare upplysningar lämnas av OECD Rights and Translation unit, Public Affairs and Communications Directorate: [email protected], fax: +33 (0)1 45 24 99 30.

OECD Rights and Translation unit (PAC)
2 rue André-Pascal, F-75116
Paris, Frankrike

Besök vår nätplats www.oecd.org/rights

OECD

Read the complete English version on OECD iLibrary!

© OECD/IEA/NEA/ITF (2015), Aligning Policies for a Low-carbon Economy, OECD Publishing.
doi: 10.1787/9789264233294-en

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error