1887

OECD Multilingual Summaries

Education Policy Outlook 2015

Making Reforms Happen

Summary in Dutch

Cover
Read the full book on:
10.1787/9789264225442-en

Onderwijsbeleid Vooruitzichten 2015

Hervormingen doorvoeren

Samenvatting in het Nederlands

In alle OESO‑landen wordt ruim 12% van de overheidsuitgaven in onderwijs geïnvesteerd. De bevindingen van internationale onderzoeken zoals het Programme for International Student Assessment (PISA) van de OESO wijzen echter uit dat de manier waarop dat geld wordt uitgegeven en de verkregen resultaten sterk kunnen verschillen. Deze eerste uitgave van 'Onderwijsbeleid Vooruitzichten 2015: Hervormingen doorvoeren' heeft als doel om beleidsbepalers en andere stakeholders in het onderwijs te informeren over de manier waarop in andere landen wordt gereageerd op de uitdagingen waar iedereen voor staat, van het onderwijzen van een zeer uiteenlopende studentenbevolking tot de instelling van maatregelen waardoor scholen verantwoordelijk worden gesteld voor de kwaliteit van het onderwijs dat ze leveren. Het rapport geeft een uitgebreid overzicht van ongeveer 450 onderwijshervormingen die van 2008 tot 2014 in de OESO‑landen werden doorgevoerd. Natuurlijk werden deze beleidsbepalingen binnen een specifieke context ontwikkeld. Desondanks kunnen ze als inspiratie dienen voor beleidsbepalers die effectieve manieren zoeken om hun eigen onderwijssystemen te verbeteren.

Trends voor onderwijsbeleidsbepalingen

Nagenoeg één op de vijf 15‑jarige leerlingen in OESO‑landen beschikt niet over de minimale vaardigheden die noodzakelijk zijn om volledig aan de moderne maatschappij deel te nemen. Ongeveer 16% van de recente hervormingen zijn gericht op kwaliteit en gelijkheid in het onderwijs. Veel landen hebben de voorkeur gegeven aan beleidsbepalingen ter ondersteuning van kansarme leerlingen of scholen met een zeer uiteenlopende studentenbevolking. Voorbeelden van deze beleidsbepalingen zijn de ondersteuning in Nieuw‑Zeeland van de Māori‑ en Pasifika‑bevolking, Pupil Premium in Engeland en de Wet inzake Preferentiële Subsidies in Chili. Australië en Polen hebben zich echter gericht op een vergroting van het aantal inschrijvingen in kleuterscholen en een verbetering van de kwaliteit van de kleuterverzorging.

Ongeveer 29% van de hervormingsmaatregelen die in het rapport aan de orde komen hebben als doel om de studenten beter op de toekomst voor te bereiden. Daarom hebben veel landen zich gericht op de verbetering van de kwaliteit en relevantie van hun beroepsonderwijs en ‑opleidingen of een uitbreiding van werkplektrainingen en beroepsbegeleidend onderwijs. Portugal heeft een uitgebreide strategie ontwikkeld voor het beroepsonderwijs, terwijl Denemarken en Zweden hun beroepsonderwijsprogramma's hebben hervormd. Veel landen hebben ook beleidsbepalingen geïntroduceerd om te garanderen dat studenten een baan kunnen vinden of door kunnen leren. Ook kreeg het nationale kwalificatieraamwerk aandacht, vaak in samenwerking met de Europese Unie, om de inzichtelijkheid in de diverse onderwijssystemen te verbeteren.

De OESO‑landen hebben zich ook gericht op verbeteringen van de scholen (24% van de hervormingsmaatregelen die deel uitmaakten van het onderzoek had betrekking hierop), met als doel om een positieve leeromgeving te creëren en om leerkrachten van goede kwaliteit aan te trekken en te behouden. Beleidsbepalingen met betrekking tot leerkrachten hebben de prioriteit: In Australië werd het Australian Institutie for Teachning and School Leadership opgericht en in Nederland werd een Docentprogramma ontwikkeld. In Frankrijk en de Verenigde Staten heeft men aandacht geschonken aan de verbetering van de training van docenten, terwijl in Finland maatregelen werden ingevoerd voor een systeem voor professionele ontwikkeling van schoolpersoneel. Sommige Noordse landen en Japan hebben hun curricula hervormd.

Bij al deze hervormingen vertrouwen schoolsystemen op evaluatie en beoordeling. Ongeveer 12% van de beleidsbepalingen die werden onderzocht, waren gericht op dit aspect van het onderwijs. In Chili en Mexico werden bijvoorbeeld de evaluatie‑instanties verbeterd. In Italië heeft het VALES‑project beleidsbepalingen geïntroduceerd voor de ontwikkeling van hulpmiddelen en processen ter ondersteuning van de interne en externe evaluaties van scholen.

Gezien het feit dat het bestuur en beheer van onderwijssystemen steeds complexer aan het worden is (9% van de onderzochte hervormingen heeft betrekking op governance), hebben sommige landen een overkoepelende visie voor hun onderwijssystemen uitgewerkt (bijv. de Deense Folkeskole hervorming en de Canadese nationaal overeengekomen strategieën en prioriteiten) of taken en verantwoordelijkheden opnieuw gedefinieerd, ofwel door de opzet van nieuwe instanties of door de reorganisatie van de lokale bestuur‑ en beheersregelingen (Estland). Financieringsherzieningen (11% van alle hervormingsmaatregelen in dit onderzoek) komen niet alleen veelvuldig voor op systemniveau ('Race to the Top' in de Verenigde Staten en 'Investizion in die Zukunft' in Duitsland), of op institutioneel niveau ('Escuelas Dignas' in Mexico en de hervorming van de schoolfinanciering in België), maar ook op het niveau van de individuele leerling (Nieuw‑Zeeland).

Succesvolle beleidstoepassing

Onderwijshervormingen kunnen alleen effectief zijn als de beleidsbepalingen goed worden toegepast. Dit betekent dat er een coherent raamwerk moet bestaan ter ondersteuning van de hervorming van de evaluaties en beoordelingen, met voldoende capaciteit voor de uitvoering en analyse van evaluaties op alle niveaus van het onderwijssysteem. Voor een goede implementatie moeten de innovaties in de onderwijsomgeving specifieke kwesties in het onderwijs op concrete wijze aanpakken. Ter verbetering van het onderwijs dat door scholen wordt geleverd, moeten de beleidsbepalingen gericht zijn op verandering van de procedures in de klas, het in evenwicht brengen van externe druk en ondersteuning, en de ontwikkeling en realisatie van doelstellingen op de lange termijn.

De analyse van specifieke hervormingsmaatregelen wijst over het algemeen uit dat de meest effectieve beleidsbepalingen ontworpen zijn rond leerlingen en het leerproces, de uitbreiding van de capaciteit van leerkrachten en verbetering van de betrokkenheid van alle stakeholders. In de meeste OESO‑landen raken met name onderwijsvakbonden en bedrijfsorganisaties betrokken bij de toepassing van beleidsbepalingen. Onderwijsvakbonden willen een meer gestructureerde dialoog met hun overheden, terwijl de bedrijfssector graag nauwere banden met de onderwijsinstellingen wil ontwikkelen.

De onderzoeksbevindingen wijzen echter ook op het feit dat zodra de nieuwe beleidsbepalingen zijn toegepast, er weinig follow‑up is. Slechts 10% van de beleidsbepalingen die hier werden onderzocht, werd op effectiviteit geëvalueerd. Een robuustere en consistentere meting van de impact van beleidsbepalingen is niet alleen kosteneffectief op de lange termijn, maar ook van essentieel belang om de meest bruikbare, praktisch uitvoerbare en succesvolle beleidsbepalingen voor het onderwijs te ontwikkelen.

© OECD

Deze samenvatting is geen officiële OESO-vertaling.

Reproductie van deze samenvatting is toegestaan, mits het OESO-copyright en de titel van de oorspronkelijke publicatie worden vermeld.

Meertalige samenvattingen zijn vertaalde uittreksels van OESO-publicaties die oorspronkelijk in het Engels en Frans zijn gepubliceerd.

Deze zijn gratis te verkrijgen via de Online Bookshop van de OESO www.oecd.org/bookshop

Neem voor meer informatie contact op met de eenheid OECD Rights and Translation, Public Affairs and Communications Directorate op, [email protected] of per fax: +33 (0)1 45 24 99 30.

OECD Rights and Translation unit (PAC)
2 rue André-Pascal, 75116
Paris, France

Bezoek onze website www.oecd.org/rights

OECD

Read the complete English version on OECD iLibrary!

© OECD (2015), Education Policy Outlook 2015: Making Reforms Happen, OECD Publishing.
doi: 10.1787/9789264225442-en

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error