1887

OECD Multilingual Summaries

OECD Business and Finance Outlook 2018

Summary in Swedish

Cover
Read the full book on:
10.1787/9789264298828-en

OECD:s företags‑ och finansöversikt 2018

Sammanfattning på svenska

Konnektivitet, både mellan institutioner inom det globala finansiella systemet och mellan länder, är en viktig del av globaliseringen och ett viktigt led i hur komplexa samhällen arbetar för att bli mer produktiva. I årets företags‑ och finansöversikt ligger fokus på konnektivitet, både mellan institutioner inom det globala finansiella systemet och mellan länder. I det senare fallet senare tittar man i översikten på Kinas ökade betydelse i den globala ekonomin. Man undersöker t.ex. hur den internationella utvecklingsstrategin ”Ett bälte, en väg” påverkar Kinas globala handels‑ och investeringspartner och granskar den politik som ska se till att utvecklingsstrategins vinster gagnar hela den globala ekonomin.

Utsikterna för det globala finansiella systemet

Monetära myndigheter i länder där globalt systemviktiga banker är belägna har sedan 2008 gett stöd till det globala finansiella systemet i form av ultralåga räntor och storskaliga köp av värdepapper, till att börja med för att stödja dysfunktionella marknader och senare för att bidra till den ekonomiska återhämtningen. I takt med att det ekonomiska klimatet har förbättrats har den amerikanska centralbanken börjat att normalisera sin politik. Centralbanker i andra utvecklade länder väntas följa efter. Detta har bidragit till att tillgångspriserna fluktuerat kraftigt under 2018, särskilt under årets första månader. Arbetet med att hantera denna process kommer att bli en utmaning.

Samtidigt som denna process inleds har Baselkommittén för banktillsyn slutfört reformen av det regelverk som styr de internationellt verksamma bankernas verksamhet, ofta kallat Basel III. En åtstramning av den expansiva penningpolitiken kommer att visa huruvida arbetet inom Basel III med att säkerställa säkerheten och sundheten i det finansiella systemet när det utsätts för påfrestningar har gett avsett resultat, särskilt i fall där produkternas likviditet leder till ökad volatilitet. Till följd av Basel III har kapitalreglerna skärpts medan villkoren för globalt systemviktiga banker och deras affärsmodeller är ungefär desamma som före krisen 2008 – vilket förhindrar en fullständig åtskillnad mellan investmentbanktjänster och konsumentbanktjänster med insättningsgaranti. Den sårbarhet som följer av deras inbördes förhållande kvarstår och är en viktig del av systemet. Ett mått på det ömsesidiga beroendet, det nominella värdet av OTC‑derivat, låg kvar på 532 biljoner amerikanska dollar under andra hälften av 2017, vilket var strax under toppnoteringen före krisen på 586 biljoner dollar i slutet av 2007. Dessa risker har förskjutits något allteftersom investerarna har agerat utifrån det låga ränteklimatet.

De finansiella utsikterna kommer även att påverkas av Kinas förmåga att hantera risker i samband med den höga skuldsättningen och hävstången i sina sektorer för banktjänster, skuggbanktjänster och förmögenhetsförvaltning. Eftersom Kina, på grund av slutenheten i landets finansiella system, inte är direkt sammankopplat med riskerna i utvecklade ekonomier kan eventuella problem där få de kinesiska myndigheterna att göra sig av med amerikanska värdepapper. Detta skulle öka likviditetstrycket i utvecklade ekonomier. Det är svårt att avgöra hur allvarliga Kinas problem med nödlidande lån är, eftersom det saknas information om vilka tillgångar som finns i icke konsoliderade enheter. Det är dock uppenbart att dessa stora åtaganden utanför balansräkningen har ökat skuldrisken och skulle kunna leda till destabiliserande kredithändelser. De skulle kunna påverka tillväxten utanför Kina om inga ytterligare åtgärder vidtas för att förändra finansmarknadernas och finansinstitutens struktur i stora utvecklade ekonomier och tillväxtekonomier.

”Ett bälte, en väg” i det globala landskapet för handel, investeringar och finansiella frågor

Kinas initiativ ”Ett bälte, en väg” är en ambitiös utvecklingsstrategi för att skapa konnektivitet och samarbete längs de sex största ekonomiska korridorerna som visas i figur 2.3. Asiatiska utvecklingsbanken beräknar att Asien behöver 26 biljoner amerikanska dollar i infrastrukturinvesteringar fram till 2030 och Kina kan säkert hjälpa till att åstadkomma en del av detta. ”Ett bälte, en väg”, som prioriterar finansieringen av infrastruktur, är också en strategi för att uppnå mer långsiktiga mål: konnektivitet, energi och livsmedelstrygghet, en balanserad regional utveckling och bättre kapacitetsutnyttjande, friare handel, hållbarhetsmål samt kulturella och vetenskapliga utbyten.

Kina investerar i tekniköverföring för att gå mot verksamheter med högre värde och försöker på längre sikt att gå i andra stora länders fotspår i fråga om teknikstandarder, innovation och handelsvärdekedjor. Konnektivitet är ett viktigt led i strategin, särskilt när det gäller energi, med tanke på de många olika energikällor som finns längs den nya sidenvägens korridorer. Mer generellt visar den empiriska analysen i denna översikt att konnektivitet mellan både utvecklade marknader och tillväxtmarknader förstärker vinsterna av handel och investeringar. Infrastrukturen i de asiatiska utvecklingsländerna har dock ett stort finansieringsbehov och Kinas egna finansiella problem på hemmaplan visar att det finns gränser för vad Kina kan åstadkomma på egen hand. Det betyder att det kommer att krävas stora bidrag från OECD‑länder om initiativet ”Ett bälte, en väg” ska lyckas. Här måste marknaderna spela en mer framskjuten roll i beslut som rör fördelningen av resurser. För att detta ska kunna bli verklighet krävs det en starkare äganderätt, större konkurrens, mer lika villkor och en sundare förvaltning.

Lika förutsättningar bidrar till hållbar tillväxt

”Ett bälte, en väg” är en fas i globaliseringen som är långsiktig och som i likhet med liknande världsekonomiska områden behöver en tydlig grund av sunda principer som bidrar till kostnadseffektiva lösningar och rättvisa villkor för alla berörda parter.

Det finns framförallt fem breda områden som skulle kunna gagnas av att anpassas mer till internationella normer:

  • De statligt ägda företagen spelar en allt större roll i den globala ekonomin. Detta gör att det krävs åtgärder för att skapa lika villkor som minskar användningen av subventioner och slutna processer och som låter mottagarländer dra nytta av investeringar som bygger på allmänt vedertagna affärsmetoder. Mottagarekonomierna måste ta itu med sina nationella säkerhetsproblem, särskilt dem som rör strategiskt känslig teknik och brister i de statliga företagens rättsliga ansvar.
  • Det behövs öppna och transparenta upphandlingsförfaranden, särskilt för stora infrastrukturinvesteringar.
  • Mutor och korruption kan medföra stora kostnader. Detta måste undvikas, både vid stora infrastrukturprojekt och i andra sammanhang. Här måste hänsyn tas till både sociala kostnader och miljökostnader och det är därför viktigt att säkerställa ett ansvarsfullt affärsbeteende som minskar störningarna i lokala samhällen.
  • Vid sidan om de krav som ställs på företagen att respektera miljön måste regeringarna även genomföra miljökonsekvensbedömningar innan man genomför projektförslag för anläggningar och infrastruktur.
  • Det behövs öppna och transparenta system för gränsöverskridande investeringar för att minska kostnaderna och öka valmöjligheterna när det gäller teknik. Dessa kommer att bidra till den konnektivitet och de stordriftsfördelar som infrastrukturstrategierna är tänkta att skapa.

På samtliga fem områden ger OECD:s standarder och andra internationella standarder viktig vägledning både för de ekonomier som tar emot och för de som levererar infrastrukturen.

© OECD

Denna sammanfattning är inte en officiell OECD-översättning.

Reproduktion av denna sammanfattning är tillåten, om OECD:s upphovsrätt och publikationens titel på originalspråket nämns.

Flerspråkliga sammanfattningar är översatta utdrag ur OECD–publikationer, som ursprungligen publicerats på engelska och franska.

OECD

Read the complete English version on OECD iLibrary!

© OECD (2018), OECD Business and Finance Outlook 2018, OECD Publishing.
doi: 10.1787/9789264298828-en

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error