1887

OECD Multilingual Summaries

Education Policy Outlook 2015

Making Reforms Happen

Summary in Turkish

Cover
Read the full book on:
10.1787/9789264225442-en

Eğitim Politikası Görünüm Raporu 2015

Reformları Gerçekleştirmek

Türkçe Özet

Tüm OECD ülkelerinde kamu harcamalarının %12'den fazlası eğitime yapılıyor. Ancak OECD Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) gibi uluslararası araştırmaların gösterdiği gibi, bu paraların nasıl harcandığı ve ne sonuçlar verdiği konusunda dikkate değer farklılıklar var. Eğitim Politikası Görünüm Raporu 2015: Reformları Gerçekleştirmek başlıklı raporun ilk baskısı, politika yapıcıların ve eğitim alanındaki diğer paydaşların farklı öğrenci nüfuslarının öğretiminden okulların sağladıkları eğitimin kalitesi konusunda hesap verebilmelerini sağlayan önlemler tesis edilmesine dek ortak sorunlara diğer ülkelerdeki mevkidaşlarının nasıl yaklaştıklarını öğrenmelerini yardımcı olmayı amaçlıyor. Raporda 2008 ile 2014 yılları arasında tüm OECD ülkelerinde uygulamaya konan 450 kadar eğitim reformuna ayrıntılı olarak bakılıyor. Bu politikalar özel koşullar altında geliştirilmiş olmakla beraber kendi eğitim sistemlerini geliştirmeye yönelik etkili yollar arayan politika yapıcılar için ilham verici olabilir.

Eğitim politikalarındaki eğilimler

OECD ülkelerinde 15 yaşındaki öğrencilerin yaklaşık beşte biri günümüz toplumuna tam olarak katılmak için gereken asgari becerileri kazanmıyor. Son eğitim reformlarının yaklaşık %16'sı eğitimde kalite ve fırsat eşitliği sağlanmasına odaklanıyor. Birçok ülke, dezavantajlı öğrencilere ya da farklı öğrenci nüfusları bulunan okullara destek olmaya yönelik politikalara öncelik verdi. Bu politikalar arasında Yeni Zelanda’nın Māori ve Pasifika topluluklarına destek programı, İngiltere'nin "Pupil Premium" programı ve Şili'nin Tercihli Sübvansiyonlar Yasası yer alıyor. Bu arada Avustralya ve Polonya, ilk çocukluk döneminde eğitim ve bakım alanına daha geniş katılım sağlanması ve kalitesinin arttırılmasına odaklandı.

Raporda ele alınan reform önlemlerinin %29 kadarı, öğrencileri geleceğe daha iyi hazırlamayı amaçlıyor. Bu doğrultuda birçok ülke, mesleki eğitim ve kurs (VET) programlarının kalitesinin ve hayatla bağının arttırılmasına ya da iş tabanlı kurs ve çıraklık sistemlerini yaygılaştırmaya odaklandı. Portekiz, kapsamlı bir VET stratejisi uygulamaya koyarken, Danimarka ve İsveç, VET programlarında reform yaptı. Birçok ülke ayrıca öğrencilerin iş bulabilmelerini ve öğrenime devam edebilmelerini sağlamaya yönelik politikalar uygulamaya koydu. Ulusal belgelendirme çerçeveleri de eğitim sistemleri arasındaki saydamlığı arttırmak amacıyla, çoğunlukla Avrupa Birliği ile işbirliği içerisinde, gözden geçirildi.

Ülkeler, olumlu öğrenim ortamları geliştirmek, nitelikli personel çekmek ve elde tutmak amacıyla okul geliştirme konusuna da odaklandı (Bu raporda ele alınan reform önlemlerinin %24'ü bu konuya yönelik). Öğretmenler ile ilgili politikalara öncelik verildi: Avustralya tarafından Avustralya Öğretmenlik ve Okul Yöneticiliği Enstitüsü kuruldu, Hollanda tarafından Öğretmen Programı oluşturuldu. Fransa ve ABD, ilk aşamadaki öğretmen eğitiminin geliştirilmesine yoğunlaşırken Finlandiya, okul personeli için bir mesleki gelişim sistemi oluşturmaya yönelik önlemler uygulamaya koydu. İskandinav ülkelerinden bazıları ve Japonya, ders programlarında reform yaptı.

Reform çabalarında yol gösterici olarak okul sistemleri, değerlendirmeyi esas alıyor. Ele alınan politikaların %12 kadarı, eğitimin bu yönünü hedef alıyordu. Örneğin, Şili ve Meksika, değerlendirme kurumlarını güçlendirdi. VALES projesiyle İtalya, okulların dahili ve harici değerlendirmelerine destek olmaya yönelik araçlar ve süreçler geliştirilmesini amaçlayan politikalar uygulamaya koydu.

Eğitim sistemlerinde yönetişim gitgide daha karmaşıklaştığından (bu veri setindeki reformların %9'u yönetişim konularına yönelik), bazı ülkeler, eğitim sistemleri için kapsayıcı vizyonlar geliştirdiler (Danimarka’nın Folkeskole reformu ve Kanada’nın ulusal planda kabul edilen stratejiler ve öncelikleri) ya da yeni kurumlar oluşturarak ya da (örneğin Estonya) yerel yönetişim düzenlemelerinde reorganizasyona giderek görev ve sorumlulukları geliştirdiler. Finansman reformları (raporda ele alınan tüm reform önlemlerinin %11'si) sistem düzeyinde (ABD'deki “Race to the Top”, Almanya'daki “Geleceğe Yatırım”), kurum düzeyinde (Meksika'daki “Onurlu Okullar” programı ve Belçika'daki okul finansman reformları) ve bireysel öğrenci düzeyinde (Yeni Zelanda) yaygın olarak uygulamaya kondu.

Politikaların başarıyla hayata geçirilmesi

Eğitim reformu ancak politikalar iyi hayata geçirildiği takdirde etkili olabilir. Bunun anlamı, ölçme ve değerlendirme konusundaki reformların desteklenmesi için, eğitim sisteminin tüm kademelerindeki değerlendirmelerin gerçekleştirilmesi ve yorumlanması amacıyla yeterli kapasiteye sahip olan, bütünsel bir çerçevenin mevcut olması gerektiğidir. Başarıyla uygulamaya konması için, öğrenim ortamındaki yeniliklerin özgül öğretim ve öğrenim sorunlarını somut bir şekilde ele alması gerekir. Ve okulların verdiği eğitimin kalitesini arttırmak için, politikaların değişen sınıf uygulamalarına odaklanarak, dıştan gelen baskı ve destekleri dengelemesi, uzun vadeli hedefler geliştirip bunları izlemesi gerekir.

Genellikle seçilen reformların analizi, en etkili politikaların öğrencileri ve öğrenimi merkez alarak tasarlanan, öğretmenlerin kapasitesini arttıran ve tüm paydaşların katılımını sağlayan politikalar olduğunu gösteriyor. OECD ülkelerinin çoğunda özellikle öğretmen sendikaları ve işveren kuruluşları, politikaların hayata geçirilmesine gitgide daha çok katılmaya başlıyor. Öğretmen sendikaları, hükümetler ile daha yapısal bir diyalog çağrısında bulunurken iş dünyası, eğitim sistemleri ile daha yakın bağlar kurulmasını istiyor.

Önemli bir nokta olarak analiz, yeni politikalar uygulamaya konduğunda pek izleme çalışması olmadığını gösteriyor. Bu veri setinde ele alınan politikaların sadece %10'unun sonuçları değerlendirmeye tabi tutulmuş. Politikaların sonuçlarının daha titiz ve tutarlı bir şekilde ölçülmesi, sadece uzun vadede ekonomik olmakla kalmayıp, aynı zamanda en faydalı, uygulanabilir ve başarılı eğitim politikası seçeneklerinin geliştirilmesi için de son derece önemlidir.

© OECD

Bu özet metin, resmi bir OECD çevirisi değildir.

Bu özet metin, OECD telif hakkı ve yayının aslının ismi belirtilmek koşuluyla çoğaltılabilir.

Değişik dillerdeki özet metinler, aslı İngilizce ve Fransızca dillerinde yayınlanan OECD yayınlarının kısaltılmış çevirileridir.

Bu yayınlar OECD İnternet Kitabevi’nden ücretsiz olarak temin edilebilir www.oecd.org/bookshop

Daha fazla bilgi için, OECD Halkla İlişkiler ve İletişim Müdürlüğü, Haklar ve Çeviri Birimi’ne başvurunuz. [email protected] Faks: +33 (0)1 45 24 99 30.

OECD Rights and Translation unit (PAC)
2 rue André-Pascal, 75116
Paris, Fransa

İnternet web sitemiz: www.oecd.org/rights

OECD

Read the complete English version on OECD iLibrary!

© OECD (2015), Education Policy Outlook 2015: Making Reforms Happen, OECD Publishing.
doi: 10.1787/9789264225442-en

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error