1887

OECD Multilingual Summaries

Development Co-operation Report 2018

Joining Forces to Leave No One Behind

Summary in Greek

Cover
Read the full book on:
10.1787/dcr-2018-en

Έκθεση Αναπτυξιακής Συνεργασίας 2018

Ενώνουμε τις δυνάμεις μας για να μην αφήσουμε κανέναν πίσω

Περίληψη στα ελληνικά

Το θεματολόγιο του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη, που εγκρίθηκε από τα κράτη μέλη του ΟΗΕ το 2015, είναι ένα παγκόσμιο θεματολόγιο μετασχηματισμού στο οποίο οι τρεις πυλώνες της ανάπτυξης: οικονομικός, κοινωνικός και περιβαλλοντικός, εντάσσονται σε 17 στενά αλληλοεξαρτώμενους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ). Στο επίκεντρο του θεματολογίου του 2030 βρίσκεται η δέσμευση επίτευξης των ΣΒΑ για όλους, χωρίς να αφήσουμε κανέναν πίσω και προσπαθώντας να προσεγγίσουμε πρώτα αυτούς που υστερούν περισσότερο. Η Έκθεση Αναπτυξιακής Συνεργασίας 2018 αναλύει τη σημασία της εν λόγω δέσμευσης δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο μοναδικό ρόλο και την προστιθέμενη αξία της αναπτυξιακής συνεργασίας και της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας. Η παρούσα έκθεση απαντά στο αίτημα μελών της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας (DAC) του ΟΟΣΑ να διασαφηνιστούν οι τρόποι εκπλήρωσης της δέσμευσης αυτής.

Δεδομένων των αυξανόμενων ανισοτήτων παγκοσμίως όσον αφορά το εισόδημα και τον πλούτο εντός και μεταξύ των χωρών, καθώς και των συχνότερων διαταραχών εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, τα αναπτυξιακά οφέλη που έχουν επιτευχθεί με πολύ κόπο απειλούνται. Πιο εμφανείς και επείγοντες κίνδυνοι για την ανάπτυξη και το περιβάλλον ασκούν πίεση στις εθνικές αρχές, τη διεθνή κοινότητα και τους αναπτυξιακούς εταίρους να ανταποκριθούν και να προσαρμοστούν. Υπάρχει σαφώς η ανάγκη αναθεώρησης των στρατηγικών και των επενδύσεων για την εξάλειψη της φτώχειας, την άμβλυνση των ανισοτήτων και την αντιμετώπιση των αιτιών των εν λόγω απειλών για τη βιώσιμη ανάπτυξη, που έχουν συνέπειες σε παγκόσμιο επίπεδο.

Τι σημαίνει λοιπόν στην πράξη η δέσμευση ότι κανείς δε θα μείνει πίσω; Αναγνωρίζοντας ότι δεν υπάρχει μία μοναδική απάντηση στο ερώτημα αυτό και ότι κάθε κράτος μέλος του ΟΗΕ είναι υπεύθυνο για την επίτευξη του θεματολογίου του 2030 και των ΣΒΑ για όλους, στην παρούσα έκθεση παρέχεται μία σφαιρική θεώρηση. Στην έκθεση χρησιμοποιούνται τα πιο πρόσφατα στοιχεία, δεδομένα και αναλύσεις από ένα φάσμα κυβερνητικών, ακαδημαϊκών και μη κυβερνητικών εμπειρογνώμων και υπευθύνων χάραξης πολιτικής αναφορικά με το τι σημαίνει να μείνει κάποιος πίσω και σχετικά με ποιες στρατηγικές είναι αποτελεσματικές. Επίσης, επανεξετάζονται με κριτικό τρόπο η ετοιμότητα και η ικανότητα της αναπτυξιακής συνεργασίας και της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας να στηρίξουν τις αναπτυσσόμενες χώρες και κοινότητες για την επίτευξη των ΣΒΑ για όλους.

Είναι σαφές ότι η δέσμευση ότι κανείς δε θα μείνει πίσω συνεπάγεται την ουσιαστική στροφή της αφήγησης σχετικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη σε όλες τις χώρες, προκειμένου να ληφθούν υπόψη και να συμπεριληφθούν όλοι όσοι δεν ωφελούνται από την πρόοδο ‑λόγω συχνά διασταυρούμενων πολιτικών, κοινωνικών, οικονομικών, περιβαλλοντικών, πολιτιστικών και διαρθρωτικών παραγόντων‑ μέσω της επίτευξης ισότιμης και χωρίς αποκλεισμούς βιώσιμης ανάπτυξης στις αναπτυσσόμενες χώρες. Τα κεφάλαια και οι μελέτες περιπτώσεων που αναφέρονται στη Δυτική Αφρική, την Ινδονησία, την Κένυα, τη Λατινική Αμερική και το Μπενίν υποδεικνύουν πώς οι χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές πολιτικές που στηρίζονται στα σωστά δεδομένα και στοιχεία μπορούν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη ισότιμης και βιώσιμης ανάπτυξης.

Στο Πρώτο Μέρος της έκθεσης αποδεικνύεται γιατί είναι σημαντικό να μη μείνει κανείς πίσω και παρέχονται δεδομένα και αναλύσεις του τι σημαίνει να μείνει κάποιος πίσω. Τα κεφάλαια επικεντρώνονται σε οχτώ κρίσιμα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν, προκειμένου να επιτευχθούν οι ΣΒΑ για όλους: τερματισμός της ακραίας φτώχειας σε χώρες που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη· περιορισμός της αυξανόμενης εισοδηματικής ανισότητας· αντιμετώπιση των ευαίσθητων καταστάσεων· εδραίωση της συμμετοχικής διακυβέρνησης· η επιτακτική ανάγκη ανάληψης δράσης για την κλιματική αλλαγή· επίτευξη προόδου ως προς την ισότητα των φύλων και την οικονομική χειραφέτηση των γυναικών· συμπερίληψη του 1,2 δισεκατομμυρίου νέων ανθρώπων παγκοσμίως· και διασφάλιση ότι οι άνθρωποι με ειδικές ανάγκες δε θα αφεθούν πίσω.

Στο Δεύτερο Μέρος διερευνάται το να μην αφεθεί κανείς πίσω στην πράξη. Στα κεφάλαια διασαφηνίζεται ο δυνητικός αντίκτυπος πιο ολοκληρωμένων πολιτικών, προϋπολογισμών και προγραμμάτων σε όλους τους τομείς και επίπεδα διακυβέρνησης στην προσέγγιση των πλέον ευάλωτων. Η επίτευξη των ΣΒΑ για όλους στηρίζεται σε δεδομένα και διαγνωστικά στοιχεία που καταμετρούν όλους και είναι διαχωρισμένα από παράγοντες όπως το εισόδημα, το βιολογικό φύλο (sex) και το κοινωνικό φύλο (gender), τη γεωγραφία, την ηλικία και την αναπηρία. Τα εθνικά στατιστικά συστήματα δεν έχουν ακόμα αναπτύξει τις απαραίτητες αυτές ικανότητες συλλογής δεδομένων. Η διαμόρφωση του κατάλληλου περιβάλλοντος που θα επιτρέψει στην κοινωνία των πολιτών να εμβαθύνει το βασικό της ρόλο ως εκπροσώπου των περιθωριοποιημένων είναι επίσης ουσιαστικής σημασίας. Άλλες τοπικές δυνάμεις συμπερίληψης είναι οι πολύ μικρές, οι μικρές και οι μεσαίες επιχειρήσεις. Ο ρόλος των επιχειρήσεων αυτών μπορεί να διευρυνθεί με τη διασφάλιση επαρκούς πρόσβασης σε οικονομικά προσιτή χρηματοδότηση, που συνιστά έναν από τους τομείς όπου η αναπτυξιακή συνεργασία μπορεί να βοηθήσει.

Στο Τρίτο Μέρος, με βάση τις απαντήσεις μελών της DAC σε μία έρευνα σχετικά με τις οικείες πολιτικές και προσεγγίσεις, αναλύεται πώς οι πολιτικές, η χρηματοδότηση και ο προγραμματισμός της αναπτυξιακής συνεργασίας μπορούν να προσαρμοστούν, ώστε να είναι κατάλληλα για την επίτευξη του στόχου να μην αφεθεί κανείς πίσω. Στο τελευταίο μέρος της έκθεσης (Τέταρτο Μέρος) περιλαμβάνεται αναλυτική περιγραφή της βοήθειας κάθε μέλους της DAC, 13 άλλων παρόχων που υποβάλλουν εκθέσεις στον ΟΟΣΑ με επαρκώς αναλυτικά δεδομένα, καθώς και της ιδιωτικής χρηματοδότησης για την ανάπτυξη από δύο ιδρύματα. Επίσης περιλαμβάνονται υπολογισμοί της χρηματοδότησης για την ανάπτυξη 10 χωρών που δεν υποβάλλουν επί του παρόντος αναφορά στον ΟΟΣΑ.

Στην «Έκθεση Αναπτυξιακής Συνεργασίας 2018: Ενώνουμε τις δυνάμεις μας για να μην αφήσουμε κανέναν πίσω» υποστηρίζεται ο μοναδικός ρόλος της αναπτυξιακής συνεργασίας στη στήριξη των χωρών και της παγκόσμιας κοινότητας για την επίτευξη του θεματολογίου του 2030. Όμως, προκειμένου να τηρηθεί η συλλογική υπόσχεση για την επίτευξη των ΣΒΑ για όλους, να μην αφεθεί κανείς πίσω και να βοηθηθούν πρώτα αυτοί που υστερούν περισσότερο, η υφιστάμενη αναπτυξιακή συνεργασία δεν επαρκεί. Οι πάροχοι χρειάζεται να καταβάλουν καινούριες, ενσυνείδητες, συστηματικές και συντονισμένες προσπάθειες για να προσαρμόσουν την αφήγηση, τις πρακτικές διαχείρισης και τη χρηματοδότηση, ώστε να μεγιστοποιηθεί ο μεμονωμένος και ο συλλογικός αντίκτυπος. Στην έκθεση αυτή γίνεται έκκληση στους παρόχους να επικαιροποιήσουν τα πλαίσια αναπτυξιακής συνεργασίας με τρεις τρόπους:

  • Μία καινούρια αφήγηση στην οποία αναφέρονται με σαφήνεια τα αμοιβαία οφέλη για όλους από το να μην αφεθεί κανείς πίσω·
  • Η ενσυνείδητη ενσωμάτωση του στόχου της χωρίς αποκλεισμούς, ισότιμης και βιώσιμης ανάπτυξης μέσω χαρτοφυλακίων αναπτυξιακής συνεργασίας και μέσω της αξιοποίησης των παραγόντων αλλαγής, καινοτομίας και δεδομένων·
  • Η εξυπνότερη χρήση και κατανομή της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας ως αναπόσπαστου μέρους των ευρύτερων προσπαθειών για την αύξηση του όγκου της χρηματοδότησης, προκειμένου να επιτευχθούν οι ΣΒΑ για όλους.

© OECD

Η περίληψη αυτή δεν αποτελεί επίσημη μετάφραση του ΟΟΣΑ.

Η αναπαραγωγή της περίληψης αυτής επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι παρατίθεται το δικαίωμα αποκλειστικής εκμετάλλευσης του ΟΟΣΑ, καθώς και ο τίτλος της πρωτότυπης έκδοσης.

Οι Πολύγλωσσες Περιλήψεις είναι μεταφρασμένα αποσπάσματα των δημοσιευμάτων του ΟΟΣΑ που εκδόθηκαν αρχικά στην αγγλική και τη γαλλική γλώσσα.

OECD

Read the complete English version on OECD iLibrary!

© OECD (2018), Development Co-operation Report 2018: Joining Forces to Leave No One Behind, OECD Publishing.
doi: 10.1787/dcr-2018-en

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error