1887

OECD Multilingual Summaries

How's Life in Your Region?

Measuring Regional and Local Well-being for Policy Making

Summary in Czech

Cover
Celý text si můžete přečíst na adrese:
10.1787/9789264217416-en

Jak se žije ve vašem regionu?

Hodnocení kvality života na regionální a místní úrovni jako základ pro formulování politické strategie

Přehled v českém jazyce

Všichni lidé chtějí, aby jim tam, kde žijí, bylo dobře. Proto je z jejich pohledu smysluplnější sledovat reálné životní podmínky v místě jejich bydliště než národní průměr. Komplexní popis ekonomické a sociální situace musí zohledňovat také to, co lidé ve svém bezprostředním okolí hodnotí kladně, jak reagují v případě, že nejsou splněna jejich očekávání, a jak místní služby přispívají ke zlepšení nabídky pracovních míst a zdravějšímu životu komunity. Regionální ukazatele životní úrovně vypovídají o tom, zda se obnova a prosperita promítají do života všech obyvatel.

Regiony tyto ukazatele životní úrovně mohou využít pro řadu účelů podle svých konkrétních priorit a potřeb. Ukazatele jim mohou pomoci určit, kde mají ve vztahu k životní úrovni obyvatel relativně silné a slabé stránky, a také jim umožní sledovat trendy a získat srovnání s jinými místy. Kromě toho mohou upozornit na konkrétní problémy, jimž je třeba věnovat zvláštní péči. A v neposlední řadě mohou posloužit jako vodítko při volbě priorit, protože ukážou, na čem občanům nejvíce záleží.

Jednotný rámec pro hodnocení životní úrovně v regionech na základě devíti aspektů

Projekt Jak se žije ve vašem regionu? nabízí jednotný rámec pro hodnocení životní úrovně lidí v jednotlivých regionech. Tento rámec je koncipován tak, aby pomohl k větší koherenci a účinnosti politických opatření. Je zaměřen na devět aspektů, jež určují materiální podmínky, v nichž lidé žijí (příjem, práce a bydlení), a kvalitu života lidí (zdraví, vzdělání, životní prostředí, bezpečnost, dostupnost služeb a občanská angažovanost). Těchto devět aspektů se odvíjí od vlastností jednotlivců i konkrétních oblastí. Posoudit je lze lépe prostřednictvím ukazatelů reálných výsledků než prostřednictvím vstupů a výstupů.

Z hodnocení těchto devíti aspektů prostřednictvím sady srovnatelných ukazatelů v 362 regionech ze 34 zemí OECD vyplynulo, že se životní úroveň na různých místech velmi liší. Rozdíly mezi různými regiony v rámci jedné země jsou přitom často výraznější než rozdíly mezi různými zeměmi. Pokud jde například o úroveň vzdělání pracujících, mezi Baskickem a Andalusií je podobný rozdíl jako mezi Španělskem a Švédskem. Takové rozdíly mezi regiony mohou zvyšovat sociální výdaje, ohrožovat sociální soudržnost a zhoršovat celkové výsledky státu. U zemí, kde mezi regiony panují větší rozdíly v oblasti zaměstnanosti, vzdělání a dostupnosti služeb, byla zjištěna celkově nižší životní úroveň.

Vyrovnanější životní úroveň může regiony posílit

Vyrovnanější životní úroveň může mít vliv na životy lidí a pomoci posílit celý region. Regiony s menšími rozdíly v příjmech v posledních deseti letech, a zejména od ekonomické krize, zaznamenaly v průměru relativně vyšší hrubý domácí produkt (HDP) na hlavu. Průměrná životní úroveň v regionech a její rozložení se ale významně různí. Nové údaje o nerovnosti příjmů v rámci jednotlivých států například ukazují, že rozdíly v příjmech jsou v průměru vyšší ve větších městech.

Každý region má jiný potenciál k postupné změně životní úrovně a jiné možnosti ve vztahu k jejím jednotlivým aspektům. Situace na trhu práce se může změnit v řádu několika let, ovšem změny v jiných aspektech, jako je například bezpečnost a kvalita vzdělání, si vyžádají dlouhodobější investice. Více než 80 % regionů OECD, jež v roce 2000 spadaly do dolního kvintilu v oblasti bezpečnosti, a 90 % regionů, jež v roce 2000 spadaly do dolního kvintilu v oblasti vzdělání, bylo ve stejném kvintilu i v roce 2013.

Rámec pro hodnocení životní úrovně v regionech ukazuje, že některé aspekty životní úrovně se vzájemně doplňují a některé působí spíše protichůdně. Zaměření právě na tyto související a protikladné aspekty může pomoci zlepšit koherenci politických opatření. Občané mohou skladbu a implementaci těchto opatření ovlivnit prostřednictvím institucí a veřejné správy na místní úrovni.

Pokyny k implementaci strategie zlepšování životní úrovně v regionech

Regionům a městům, jež chtějí přijmout strategii zlepšování životní úrovně v regionech a vylepšit stávající životní podmínky a budoucí možnosti svých občanů, se doporučuje:

  • Promítnout cíle v oblasti životní úrovně do ukazatelů, jež jsou relevantní z hlediska politických koncepcí. Hodnocení životní úrovně v regionech musí být jasně propojeno s cíli regionálních politických opatření, které jsou koordinovány s ostatními úrovněmi veřejné správy.
  • Zvolit ukazatele. Je třeba stanovit konzultační proces a zaměřit se na omezený počet klíčových ukazatelů, jež odpovídají místním prioritám a zdrojům a rovněž rámci pro hodnocení životní úrovně OECD.
  • Určit výchozí úroveň a očekávané výsledky. Vymezení jasného výchozího bodu a množiny cílů pomůže stanovit směr další činnosti veřejných orgánů, transparentní časový plán a nejbližší dílčí cíle.
  • Sledovat postup a hodnotit potenciál jednotlivých míst. Ukazatele životní úrovně v regionech umožňují sledovat postup změn v průběhu času a identifikovat konkrétní oblasti, které je v jednotlivých komunitách zapotřebí rozvíjet.
  • Podporovat občanskou angažovanost a informovat o výsledcích. Zapojení občanů již od prvních fází projektu hodnocení pomůže navodit podmínky pro změny, usnadní případné potřebné úpravy politických opatření a přispěje k vytvoření pocitu odpovědnosti a důvěry.

© OECD

Tento přehled není oficiálním překladem OECD. OECD-oversettelse.

Reprodukce tohoto přehledu je povolena, jsou-li uvedena autorská práva OECD a název původní publikace.

Vícejazyčné přehledy jsou překlady výtahů z publikací OECD původně publikovaných v angličtině a francouzštině.

Jsou zdarma k dispozici v internetovém knihkupectví OECD www.oecd.org/bookshop

Další informace vám poskytne Odbor pro legislativu a překlady při OECD, Ředitelství pro veřejné záležitosti a komunikaci [email protected] , fax: +33 (0)1 45 24 99 30.

OECD Rights and Translation unit (PAC)
2 rue André-Pascal, 75116
Paris, France

Navštivte naši internetovou stránku www.oecd.org/rights

OECD

Přečtěte si na portálu OECD iLibrary plné znění anglické verze!!

© OECD (2014), How's Life in Your Region?: Measuring Regional and Local Well-being for Policy Making, OECD Publishing.
doi: 10.1787/9789264217416-en

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error